Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XXVIII. A gnosztikus rejtélyek titka

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2


Hermész hetedik könyvének vége felé közeledvén többé-kevésbé nehéz helyzetbe kerülünk, ugyanis a könyv témája: Isten egységéhez való visszatérés és a halál gyakorlati legyőzése. Ez a téma pedig, ahogyan már korábban megjegyeztük, nagy titkokat és rendkívül kényes mágikus rejtélyeket tartalmaz.

A téma fejtegetése során szeretnénk helyes fogalmakat kialakítani, és a félreértéseket teljesen kizárni. Ezt a nehézséget persze úgy is elkerülhetnénk, hogy az Iskolában bőven rendelkezésre álló anyagot vennénk elő, hogy abból merítsük az alkalmas részleteket. Így például az előttünk álló ösvényre és ennek magyarázatára korlátozhatnánk magunkat, vagyis a lélekszületés és a Szent Szellem érintésének következményére, a lélektest alakulására, mely az arany menyegzői ruha, és a további transzfigurációs folyamatokra, melyek ezzel össze­füg­g­nek, hogy gyorsan eljussunk az Iskola új asztrál terében való tudatos létezéshez, amelyet a halál már nem tud megszakítani, tehát valóban a halál teljes legyőzése.

Ennek a győzelmi menetnek a leírását azonban már megtalálhatják Iskolánk irodalmában. Nagyszerű dolog erre újra és újra visszatérni, ezt az utat minden oldalról megvilágítani, a hetedik könyv megtárgyalásának mégsem az a célja, hogy erre korlátozzuk magunkat.

Olyan módszert, olyan életvitelt kell bemutatnunk, melynek segítségével az említett és az Iskolában oly gyakran megbeszélt üdvfolyamatokat rendkívüli módon hatásossá tehetik és felgyorsíthatják. Amit esetleg egy későbbi eseménynek és az ösvény vázlatának láttak, azt most az élő jelenbe állíthatják! Ennek a dolognak a titokzatos módszerét már korábban a kezükbe adtuk azzal a kijelentéssel, hogy ha életüket valóban lendületbe akarják hozni, határozott eredményeket akarnak elérni, akkor teljes odaadással, fenntartások és kételyek nélkül az újonnan kialakult mennyei hajónak, az újonnan megépített Noé-bárkának a fedélzetére kell felmenniük.

Most tehát a következő probléma előtt állnak: hogyan élhetnek a lehetőségekkel és az erőkkel, amelyek a rejtélyiskola Élő Testében rejlenek? A megoldás: abszolút önátadással a legcsekélyebb fenntartás nélkül, belső hajlamból kell magunkat az Élő Testnek, az új gnosztikus közösségnek, az új eklézsiának, az új keresztény közösségnek odaadnunk.

Ha ezt a képletet munkaalapnak tekintik és helyeslik, de kísérletezve alkalmazzák, akkor a legcsekélyebb eredményt sem fogják elérni. A követelmény a teljes önátadás: mindent, amit képviselnek, amit birtokolnak, amire képesek, oda kell adni. Itt nemcsak valamiről, nemcsak egy nagy részről van szó, hanem mindent vagy semmit. Inkább semmit, mint csak valamit.

Eddig csak kevesen tették meg ezt. S hogy Önök megteszik-e, az a nagy kérdés. Beszélnek ugyan a Gnózisnak való önátadásról, de ez az Önök számára, a huszadik század emberei számára nagyon elvont dolog. A Gnózisnak való önátadás így önmagában nem sokat mond. Nem! A belső követelmény a rejtélyiskola Élő Testének való odaadás. Ez a teljesülés feltétele!

Így szól a felhívás, és Önökhöz csak egy felhívást intéznek. Tehát természet-énjük szempontjából a biztos oldalon állnak. Még bárhová mehetnek. Ha azonban eleget tesznek a felhívásnak, és csatlakoznak az Élő Test erőinek egész bőségéhez, ha ezt elfogadják, akkor életbe lép a teljes önátadás követelménye.

Ezt viszont a mai pillanatig is még sokan határozottan nem akarják vagy nem képesek elfogadni. Nem csak az önzés miatt, hanem itt egy jókora adag félelem és bizalmatlanság is közrejátszik. Hogy ezt a bizalmatlanságot szítsák - és mert az ellenség saját maguknál is jobban ismeri Önöket -, mióta az Iskola fennáll, szorgalmasan alkalmazzák a rágalom, a gúny és a kritika fegyvereit. Így hajszolják Önöket fenntartásokba. Azt susogják Önöknek: amit itt mondanak, abban lehet valami igazság - de hát ki tudja... Esetleg ismerik a rágalom fegyvereit, és silánynak tartják, esetleg fölöttük állnak, mégis kikötéseket tesznek, mert először is biztosat akarnak!

Ne higgyék, hogy panaszkodni akarunk; a rágalom, a gúnyolódás és a kritika kísértetjárása az Iskolát és segítőit már kezdettől fogva zaklatja. Mindig is ez volt a dialektika módszere a Gnózisban együttműködők ellen. Ez nem panaszkodás, de lássák világosan a pszichológiai helyzetüket, lássák az örvényeket és hatásokat, amelyek Önöket emiatt foglyul ejtik.

Ennek tudatában kell megérteniük, hogy milyen kényes vállalkozás számunkra, amikor az ifjú Gnózis Élő Testével szemben fenntartás nélküli önátadásról beszélünk. A rágalom ebből újra meríthet, hogy az Iskolát és munkatársait különböző dolgokkal vádolja. És képes elég nagy bolondságokat kitalálni.

A rágalmakon esetleg nevetnek. De tudják-e, hogy a Világosság szolgálatában végzett legpompásabb műveket a rágalommal olykor megrendítő módon károsították és hátráltatták? Csaknem huszonöt éve (ez a beszéd 1957-ben hangzott el), hogy a legnagyobb megbízás előtt álltunk, amit valaha is a vállunkra helyeztek. Az egész világon össze kellett hoznunk minden rózsakeresztes irányzatot, egyesítenünk, egyetlen testté kovácsolnunk, hogy így a világot meghódítsuk a Gnózis számára. Már-már sikerről beszélhettünk. De tudják-e, hogyan hiúsult meg mégis? A rágalom miatt, melyet a szó szoros értelmében az egész világon elterjesztettek. Az ellenség ősrégi aljas módszere ez, amelyre sokan hallgattak, és így sokan áldozatul estek.

Elég a helyzet ecseteléséből, a viszonyokat felvázoltuk; a velük járó problémákat, melyek személyes életükben felmerülnek, önmaguk vizsgálatával kell megoldaniuk. Felhívásunkat olyan őszintén és egyszerűen nyújtottuk át, ahogyan csak lehetett, és ennek minden tartozékát az élő jelenbe állítottuk. Azt mondtuk Önöknek: ha akarnak, beszállhatnak a bárkába, az ifjú Gnózis Élő Testébe, ha teljes önátadással és az Iskola feltételeinek figyelembe vételével közelednek ehhez. És ettől a pillanattól kezdve rendelkezésükre állnak az Élő Test erői.

De mi ez az Élő Test? Önök ezt egy szervezett hétszeres intézménynek ismerik, melynek részei az Ifjúsági Mű; a Rózsakeresztes közösség munkája; a Lectorium Rosicrucianum két nézete, az előkészítő tanulóság és a valló tanulóság; a Magasabb Tudat Iskolája; az Eklézsia: hetedszer pedig ismerik, legalábbis névlegesen az Arany Fejet. Ismerik a szellemi vezetőséget, és sok más munkatársat, valamint az irodalmat. Tudomásuk van az Iskola különböző tevékenységeiről és részt vesznek abban. Mindez az Élő Testnek csupán az anyagi jelensége. Ha még teljesen a természetben-születettség rabjai, akkor az Önök számára ez minden.

Tényleg ennyi az egész? Természetesen nem! Mert miután megismerkedtek a külső nézetekkel, ugyanakkor néha, vagy többször is még mást is éreztek. Olyasmit, amit nagyon nehéz meghatározni, ami szakadatlanul sok kérdést vet fel Önökben. Olykor csodás varázs, mely az egészből árad: vagy egy erő, mely szinte szorongást kelt; néha egy érintés, mely egyesek számára felemelő, másokat teljesen kibillent az egyensúlyukból. Olyan hatás ez, amelynek láttán sok kívülállóban is felmerül a kérdés: milyen erő hatására teszik ezek az emberek mindezt? A szervezeti fejlődés gyors és dinamikus haladása az utóbbi tíz évben sokakban kelti azt a kérdést: mi a csoda ez, és min alapul?

De áthatoltak-e már ennek a hátteréhez? Most ne mondják, hogy „ez a Gnózis”, mert ebben az összefüggésben ez csak felületes utalás lenne. Ha belsőleg tudják, hogy mi történik itt, s mindez min alapul, akkor engedjenek meg egy kérdést, hogy hasznát vették-e mindennek? Min alapul mindez, mi ennek az értelme? Tudják, hogy mi van a mi munkánk mögött? Az Élő Test anyagi nézetével tartott kapcsolatukon és érdeklődésükön kívül mit kezdtek Önök ezekkel a nézetekkel, amiken ez az anyagi nézet alapul, ami a mi munkánk mögött van?

Kezdtek már ezzel valamit? Vagy megelégedtek annak a megállapításával, hogy „emögött van valami”!? Kapcsolatba lehet-e kerülni azzal is, ami az Élő Test mögött van, éppolyan valóságosan, mint az anyagi nézetével?

Igen, ez lehetséges. A fenntartás nélküli önátadással. Akkor a hittől eljutnak a látáshoz, és az Önök számára is valóságot jelent János levelének első része (l-4), amelyben így ujjong: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. (És az élet megjelent és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk;) Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.”

Ez a valóság képe. Ennek a képnek pedig megvan az a különös tulajdonsága, hogy nézőjét megragadja és magához vonzza, mint mágnes a vasat.

Az Élő Testet, melynek anyagi nézete megnyilvánul, egy atomreaktorhoz hasonlíthatnánk. Ez egy vákuum, melyben elektromágneses erők lépnek fel. Ezek az erők pedig megnyilvánulnak, mihelyt alkalmuk adódik erre. Ha egy csoport erre alkalmassá válik, akkor ezeknek az erőknek a csoporton keresztül meg kell nyilvánulniuk. Egyrészt megnyilvánulnak az anyagszférában, másrészt viszont semmiképpen nincs szándékukban az, hogy az anyagszférát szolgálják.

A rejtélyiskola Élő Testében összpontosuló elektromágneses sugárzások nem a haláltermészet területéről valók, hanem az eredeti élet természetéből lettek elkülönítve. Ebben a vákuumban az eredeti élet Hétszelleme hatásos. Aki pedig kapcsolatba lép ezzel a Hétszellemmel, az abban a pillanatban átéli az eredeti élet minden értékét és állapotát.

Ez az eredeti egység, mely bizonyos feltételek mellett megnyilvánul a haláltermészet romlott salétromában. Ez Sancti Spiritus háza, amelyről a klasszikus rózsakeresztesek tanúskodnak a Fama Fraternitatisban. Ez az Élő Test, amelyről az ifjú Gnózis beszél. Ez Noé bárkája, az égi hajó, amelyről a régi egyiptomiak is beszéltek.

De ez az otthon, ez a haza nem valami egyszerű dolog. A feltételei mindig megvannak, de a lehetőségeket meg kell ragadni, élni és dolgozni kell velük. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy egy ilyen otthont újra meg újra meg kell építeni alulról, az alapjaitól, és a rendeltetésének megfelelően kell használatba venni. Az eredeti egység csakis így nyilvánulhat meg a haláltermészet elromlott salétromában.

Íme, a modern bárka, a modern égi hajó elkészült. Most az a kérdés, hogy Önök együtt akarnak-e működni, hogy feljönnek-e a fedélzetre. Mert csakis így részesülhetünk az Égi Hajó egész erejében és kegyelmében.

Ahogyan minden előttünk haladó gnosztikus szerzet megépített egy Samballa-vákuumát, úgy az ifjú Gnózis is alkotott egy művet, létrehozta a Szent Szellem otthonát. Most pedig figyeljék meg az alkémiai folyamatot: ha jön egy Tát, egy természetszülte ember, egy kereső, aki teljes odaadással, tökéletes önátadással, a gondolatok, az akarás vagy a cselekvés tekintetében a legcsekélyebb kifogás és fenntartás nélkül egy élő testre, egy ilyen vákuumra bízza magát, és szinte beleveti magát, ha belemerül, akkor ennek az új birodalomnak a Hétszelleme abban a pillanatban átáramlik rajta, s villámként csap be a kígyótűzbe. A szimpatikusz két vezetékében aztán, melyek a kígyótűz bal és jobb oldalán fekszenek, furcsa folyamatok játszódnak le: az idegéterek ekkor a másodperc töredéke alatt megújulnak. Ha viszont az Élő Testben való részvételüket feltételekhez kötik - és ezt sokan teszik - akkor az idegéterben ennek a megkristályosodásai jelennek meg, különösen a két szimpatikusz vezetékben.

A szimpatikusznak e két vezetéke nagyon szoros kapcsolatban van a karmánkkal, a természetben-születettségünkkel, mindazzal, ami földi, amihez hozzá vagyunk láncolva. Ha vállalkoznak rá, hogy abszolút önátadással az Élő Testre bízzák magukat, akkor a két szimpatikus vezetékben ezek az akadályok mind kiégnek.

Ha viszont a tanulóságukkal csak játszadoznak, csak tettetik magukat, vagy ebben az üdvözítő munkában megbízhatatlanok, akkor nervusz szimpatikuszukban elrontják az idegétert, és ennek következtében élő halottak. Akkor a gnosztikus Szerzetnek már az előudvaraiban megbuknak, összeesnek, mint Anániás és Zafira az „Apostolok cselekedetei” szerint, és ki lehet cipelni Önöket, mert tanulóknak nem alkalmasak.

Aki hajlandó rászánni az erőt és a belátást, hogy így rátérhessen erre a teljes feltétel nélküli önátadásra, ahhoz hozzáérhet a Hétszellem, és e befolyás miatt felveszi az ifjú Gnózis vákuuma. Ennek következtében azonnal kivonják őt a földi természet hétszellemének befolyása alól, tehát abban a pillanatban megváltották, felszabadították a földről, megvásárolták, ahogyan a Jelenések könyve mondja.

Az ilyen ember egy kiemelt „én vagyok” lesz azonnal, a Gnózis élő jelenében. Ezután a transzmutáció és a transz­fi­gu­rá­ció és mindaz, ami ezzel összefügg, már csak mellékes tényező és folyamat lett. Bármilyen szép is, magától fejlődik, tervszerűen, folyamatszerűen.

Mi az idő világában végbemenő transzmutációt és transz­fi­gu­rációt hirdetjük, elsősorban egy azonnali megszabadulást az élő jelenben, ma, és nem valami megszabadulást a távoli jövőben, hanem a bevonulást a megszabadító életbe ma, azáltal, hogy belevetik magukat ennek minden következményével Sam­bal­la vákuumába, mely élő testté vált, s azáltal, hogy bemennek a Szent Szellem otthonába, hogy ott, minden testvérrel együtt, meglássák atyánk Rózsakereszt Keresztély testvér élő testét.

Íme, ez a gnosztikus rejtélyek titka. Amit mi láttunk és tapasztaltunk, azt hirdetjük Önöknek is. Az élet valóban megnyil­vánult az ifjú Gnózis Élő Testében.

Ezért a hittől jussanak el a látáshoz azzal, hogy a törvényt teljesítik. Itt találják meg a fent lévő dolgokat, pontosabban: a látottak ereje felkarolja és felvonja Önöket magához, mint mágnes a vasat.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,