Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

1. Nap mint nap Istennel járni

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Isten távolságának vagy közelségének a kérdése mindig is izgatta az ember fantáziáját. Messze van-e, vagy éppenséggel annyira közel, hogy érintését is érezhetnénk? Ez minden időkben sok nyugtalanságot okozott az ember életében.

A gyakorlatban kiderül, hogy egyesek számára az Isten végtelenül távoli dolog, mint az áttekinthetetlen jövő, míg mások úgy beszélgetnek vele, mintha nap mint nap háza népeként tartózkodnának udvarában.

Bármennyire is különbözők ezek az élettapasztalatok, lényegében mindkét esetben egyazon esélyekkel kecsegtetnek, s ugyanazt eredményezik. Próbáljuk megközelíteni ezt az égető problémát, amennyire lehetséges.

Mit jelenthet a „nap mint nap Istennel járni”?

Mivel mindenki rendelkezik lélegzési rendszerrel, mindjárt kezdetben leszögezhetjük, hogy Isten szeretetét, világosságát és erejét a belégzéssel minden ember magához veszi, még ha ennek esetleg nincs is tudatában.

Az olvasó talán szintén ismeri a misztikusok köreiben köztudott tényt, hogy a tüdőt megtöltő oxigénnel az emberi rendszerbe szellemi és éteri erők is behatolnak. Ezenkívül - bármilyen különösnek is tűnik - kilélegzésével az ember továbbadhatja Isten erejét, világosságát és szeretetét. Ha ugyan­is a belélegzett Isten-erőket vérereiben képes lenne a helyes tevékenységre késztetni, akkor belőle szeretetteljes gondolkodás, tiszta akarat és igazságos cselekvés eredne.

Be- és kilégzési rendszere révén tehát mindenki egyformán közel van Istenhez. A különbségek a kilégzésben rejlenek, mivel belső fejlődési fokától függően mindenki a saját módján hordja ki Istent. Istent mindenki a saját, többé-kevésbé megtisztult vérrendszere minőségének megfelelően lélegzi ki.

Ezért olyan jelentős a Biblia kijelentése: Nem az piszkolja be, mérgezi meg az embert, ami a száján bemegy, hanem amit a száján kiereszt, mert ez határozza meg pillanatnyi életállapotát. Isten mindenkihez közelít, s az ember habozás nélkül belevonja őt romlott emberi rendszerébe, és többé-kevésbé kihűlt szívével és megzavarodott, beteg elméjével akarja Istent hirdetni, így akar Istennel járni, a legszívesebben nap mint nap.

A misztikusok világa sokat emlegeti a nap mint nap Istennel járást. Az érzelmes misztikus szívközpontján keresztül keresi a kapcsolatot a rejtett isteni erőkkel, és énjén keresztül éli át Istennel való közösségét, ami miatt harmonikusnak képzeli kapcsolatát teremtőjével, s így próbálja a kapcsolatot létrehozni.

Ha gondolkodó emberekként készülünk fel erre, megállapíthatjuk, hogy az ilyen érintkezés, az Istennel való ilyen kapcsolat lehetetlen, s így legjobb esetben is csak az Istenről való naponkénti elgondolkodásig juthatunk el.

Ez mindenkinek szól. A férfinek is meg a nőnek is. Az asszony éppannyira fontos, mint a férfi. Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájában a nőknek is rá kell ébredniük nagy hatalmukra és papi hivatásukra, ahogyan a szentírások szent asszonyai tették ezt mindig is a századok folyamán. Itt az isteni hierarchia szolgálatában elvégzendő munkáról van szó, amelyre mindenki hivatott, aki érti az isteni világosság törvényeit. Ha az új Jeruzsálem leereszkedik az égből, akkor az új korszak keletkezésén mindenki együttműködött, aki a világosság birodalmához tartozik.

Ahogyan a múltban, úgy a jelenben is erre a feladatra a férfi is meg a nő is hivatott. A jelenben meg szabad élnünk, hogy áttörnek az alantas erők ellenállásán, ezeket lerázzák magukról, s ezzel a belső Krisztust felvonják a megrendíthetetlen világosságba.

Mindannyian ellenőrizhetik a cselekedeteik nyomán, hogy valóban az igazság világosságában állnak-e. Ehhez azt kell megfontolniuk, hogy cselekedeteik eredménye vajon elkötelező vagy felszabadító-e.

Ha cselekvésük hatása megkötő, ha ehhez a természetrendhez ragaszkodik, ennél a rendnél marad, akkor csupán természetes vágyuk ereje hatott. Ha viszont az eredmény felszabadító, akkor az élet elve - a Krisztus világossága - végzi a munkáját Önökben, s ezzel egészen más életmegújítást vihetnek végbe. Életük egészen más szerkezetre tesz szert: együttműködnek az Önökben lévő új lélekember határozottá tételében, az új menny-föld megvalósításának építkezésén dolgoznak együtt.

Mivel minden tevékenység alakot ölt, a Szent Szellem által támogatott szabad akarat-tényező által új épületet lehet emelni Önökben is.

Elsősorban ez a szabad, megújult akarattényező irányul teljesen az új, fénylő lélekélet magvalósítására, és onnan elvezéreli Önöket a mindent magában foglaló bölcsességhez, hogy a jelenben teljesen megnyilvánulhassanak.

A régi természetállapot maradéktalan feloszlatása után tehát megtisztult éterterükben maguk alkotják meg az elévülhetetlen lélekember szerkezetét. A Szent Szellem hatására így támad fel Önökben az istenember, akinek templomává tették a saját testüket, hogy elvégezhesse művét Önökben és Önök által, azt a művet, melynek csakis az a célja, hogy Önöket összekapcsolja Istennel.

Az, hogy a lélekben újjászületett nem végezheti munkáját a romlott ember hulladékaitól bűzlő munkahelyen, remélhetőleg világos. Ezért testüknek meg kell felelnie a megújító élet követelményeinek, mielőtt templomként szolgálhatna.

Ha egyszer hajlandónak mutatkoznak, ha kijelentik, hogy megvalósítják a ragyogó lélekéletet, áthatolnak az isteni bölcsességhez, és meg akarnak nyilvánulni, igen, akkor lesz Ő, az Önökben feltámadott a közvetítőjük.

Ez a belső istenember viszi Önöket a világosságban, ahogyan ő a világosságban van. És úgy növekszik Önökben, amilyen mértékben hajlandók saját énjüket csekélyebbé tenni, amennyire egyre csekélyebbnek tekintik magukat ezen a világon.

Akkor Ő, az újjászületett lélek, közelebb van a kezüknél és lábuknál is. Önökben van. Önök előtt halad, s nyomon követik őt, a feltámadottat, az Önökben teljesen megújultat.

Ennek alapján lettek felvéve az Ő mindennapos közösségébe, s ez akkor nem misztikus rejtelem és hit többé, hanem Isten és ember szilárd szeretetkapcsolata, melyben az elválasztottság ismeretlen, mert aki Önökben megszületett és feltámadt, Ő és az Atya egy.

A világosság törvényének a saját életükben való teljesítése révén a legközelebbi jövőben szabad Istennel járniuk, aki világosság, szeretet és erő, mialatt a rögeszme-kereszténység teljesen igazi keresztény élménnyé változik.

Időközben pedig megértik, hogy erre a feladatra mozgósítanak mindenkit, s ez a feladat oly messze ható, hogy szavakkal ki sem fejezhetjük.

Azt pedig kijelenthetjük, hogy az Arany Rózsakereszt hétszeresen megnyilvánult Szellemi Iskolájának legmagasabb helyét férfi is és nő is betöltheti, ha a követelményeknek eleget tesz.

Jöjjön el hamarosan annak az ideje, amikor mindenki részesül ebben, és a békesség galambja elmúlhatatlan világosság formájában terjeszti ki új üzenetét Önök fölött.

Úgy legyen!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,