Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

4. A hetedik pecsét

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Keresztelő János sivatagi útját a Jézussal, az Úrral való találkozása tetőzi be. A Jordánnál, az ösvény mélypontján szembesülnek egymással. Ebben a pillanatban vész el a természetszülte tudat, kialszik a személyiségben, és a lélek, az eleven lélek, a Jézus-teremtmény veszi át a tudat fáklyáját. A lélek él, és a szellem belépett. Isten hangja tökéletesen beszél a lényben és a lényből.

A még a régi, természet alkotta jánosi házban élő lélekember így válik alkalmassá és használhatóvá sok feladatra. Az Egyetemes Szerzetláncba felvétetve kihordja Jézus Krisztus üzenetét az éjszaka legtávolibb helyeire is. A János-ember tehát a szolgálat területén helyezkedett el, ama nagy megváltó mű szolgálatában áll, amelyet a Gnózis végez a világon, és szüntelenül végezni is fog.

A Jelenések könyve ecseteli, hogyan találkozik Keresztelő János, a páthmosi János a „Másikkal”. Ez a Másik, az Egyetemes Szerzetlánc mennyei embere, egy adott pillanatban ott áll a János-ember előtt. Közvetlenül e szembesülés után pedig az új szerzetest felveszi az Egyetemes Gnózis. Ettől a pillanattól kezdve megfelel a Tökéletesek Rendjéhez tartozó szerzetes típusának.

A Jelenések könyvének első fejezete azt mondja: ez az újszülött munkatárs megbízást kap. Az Ázsiában lévő hét közösséghez kell fordulnia. Levelet kell írnia a hét köz­ségnek, intő, figyelmeztető, ugyanakkor vigasztaló levelet. A szerzetesnek hétszeres tevékenységhez kell hozzálátnia. Ez a tevékenység a később elkövetkezendőknek az előkészítése.

Ázsia számos dolgot jelent. Többek között így jelölik mind­azokat, akik még a dialektikus, természet alkotta testben laknak, különösen azonban azokat, akik mégis sajátos jelleget mutatnak. Itt azoknak a - hét embertípusra osztható - csoportjáról van szó, akik a Gnózisra érzékenyek.

A Dei gloria intacta című könyv tájékoztató bevezetőjének hatodik szakaszában hangsúlyozottan utalnak arra, hogy ez a könyv azoknak szól, akikben él az elveszett fiúság és az elveszített haza emléke. Az ilyenekben van egy elfojthatatlan kutató hajlam. Keresik a világosságot.

Az Ázsia hét közösségének írt hét levéllel a mai életterületen tartózkodó mind a hét embertípust megszólítják. Felkészítik őket a dialektikus nyüzsgésben eljövendő minden fejleményre, mindarra, aminek be kell következnie az Ifjú Gnosztikus Szerzetre nézve, amely be akarja járni az örök hazába vezető utat, hogy elérje a végcélt. Ezért a Jelenések könyvében megtaláljuk mindannak a kinyilatkoztatását, aminek be kell következnie, aminek a hét közösségből összegyűltekben meg kell történnie.

Ez a kinyilatkoztatás egy mennyei látomással kezdődik: Isten teljes fenségében ül trónján, és a mennyeiek kitörő ujjongással hódolnak neki. Kezében nyugszik a hét pecséttel lezárt könyv.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája a Dei gloria intacta című könyv kiadása után is folytatta kinyilatkoztatásait. Éveken keresztül sok-sok előadással és az irodalomban is lefektette a szent jövő dicső célját, a felszabadító szellemlélek-térhez vivő út nagy célját, sőt, mi több, ezt a célt, amennyire csak lehet, megerősítette sok száz tanuló lényében. A legkülönbözőbb szempontokból megtárgyalták a dolgok miértjét és hogyanját. A hét pecséttel lezárt könyvet a legkülönbözőbb hangnemekben olvasták és olvassák fel Önöknek.

Persze tudják, hogy az olvasás és a meghallgatás önmagában nem elegendő, csupán utat és irányt mutat; de a cél a lényeg, az Arany Rózsakereszt eleven létezése. Mert erre vonatkozik a hét pecsét feltörése.

Kinek lesz azonban bátorsága a könyv felnyitására? Mely dialektikus halandó képes erre? Bizonyára senki sem! Még annak a rögeszméje is elvétetett tőlük, hogy erre valahogyan is képesekké válhatnának.

Ne féljen azonban senki sem, egyetlen halandó sem, nyugtat meg a Jelenések könyve, mert az Atya fia, a trónon ülőnek a fia rendelkezik a megszabadító hatalommal. Egy kimondhatatlanul hatalmas sugártér ragadja meg Önöket a megvalósítás érdekében. Ezenkívül minden lépésüknél felszabadítóan kísérik Önöket. Az újjászületett lélek, aki az Úrjézusban alámerült, majd ővele feltámadt és egyesült a szellemmel, vezetőként Önök előtt, énköz-pontú emberek előtt megy az üdvösség ösvényén.

Ezért beszél az Egyetemes Gnózis Isten üdvözítő erejéről, a fény fiáról. Ezért kell a Gnózisra irányulniuk. Ezért szentelték magukat - mint tanulók - a Gnózisnak. Ezért határozták el, hogy egykor Pistis Sophiává válnak. És ezért jelenik meg most a Bárány, az élő lélek, és egymás után megnyit hat pecsétet. A sereg pedig ujjong.

A hat pecsét megnyitásával aztán nagy baj szakad az emberiségre. Minden ember belső és külső életében hatféle összeroppanásnak kell kifejlődnie. A legnehezebb megpróbáltatás pedig, ami a jelöltre rátör, talán a hatodik jaj.

Nézzenek csak utána a Jelenések könyvében, és hasonlítsák össze a saját életükkel. Akkor tudják majd, meddig jutott el Önökben a fejlődés folyamata, mit hagytak maguk mögött, mivel foglalkoznak jelenleg, és mitől riadtak vissza mindeddig. A Gnózis minden jelöltje az összeroppanás folyamatában halad. Így törnek fel mindannyiónk fölött hat pecsétet.

Végül aztán a hetedik pecsétet is fel kell törni, mert közeleg a végső szakasz. Ez mindig is kényes időszak volt minden gnosztikus Szerzet fejlődésében. A hetedik pecsét feltörése ugyanis egy olyan óriási erőkifejtéssel járó lendületes folyamatot szabadít fel, hogy az Úr minden szolgáját előzetesen meg kell jelölni a homlokán.

Hetedik fejezetének kezdetén a Jelenések könyve feltünteti, mit kiált a hetedik sugár angyala: „Várjatok”! Ezt a hat másik trombitáló angyalnak kiáltja, akik a hat sugarat árasztották az emberiség fejére, és akiknek most a hetedik nézetet is meg kell valósítaniuk. Azt mondja a hetedik angyal: Várjatok, „míg a mi Istenünk szolgáit meg nem pecsételjük az ő homlokukon!” Ez azt jelenti, hogy a lélekfejlődés elvének, mint az új tudatállapot alapjának, meg kell lennie a szívben és a fejben, legalábbis minimális mértékben.

Ennek az első lépése pedig a gnosztikus-mágikus élettel, a Szent Szellemmel, a vigasztalóval való kapcsolat, az összeköttetés a Krisztus-lénnyel. Ennek a fénykapcsolatnak mentesnek kell lennie bármiféle dialektikus bepiszkolódástól. Csakis akkor válik lehetségessé a szellemlélek-ember teljes felmenetele, ha ez a kapcsolat létrejött.

Az egész embernek a véréig is ható vágyakozása ennek megfelelő életvitelt eredményez. Ez az üdvösségre vágyás támogatja és egyszerűbbé teszi az igazi életvitelt, amely az egyetlen módszer a vér megtisztítására és a vér rezgésfokának emelésére, mégpedig az agyalapi mirigy hormonjának segítségével.

Persze a belső lény eme vágyát tudatosan és intelligensen támogatni kell, mert ez valójában egy mágneses állapot. A fej intelligenciaszerve akkor mágneses sugárhullámokat küld ki, amelyekre a földöntúli sugártér, a Gnózis sugártere válaszol. Ennek eredményként Ön

- először is belülről, a szív tükröző atomján keresztül,

- másodszor kívülről, a főszentélyben lévő tobozmirigyen keresztül

létrehozza a mágneses kapcsolatot a gnosztikus asztrális térrel.

Ez a mágneses kapcsolat magában foglalja a megvilágosulást, amelyet Ön a legnagyobb boldogságnak tapasztal. Ez az idegéter kapcsolata a halhatatlanság éterterével. Ez az anyaghoz kötöttségtől való abszolút megszabadulást jelenti. Így közvetlenül és tudatosan megtapasztalják az örökkévalóságot az időben.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,