Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

12. A kegyelem három tüze

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Amikor a világosságra ébresztett tanuló elhatározza, hogy régi természetének és létállapotának búcsút mond, mert új teremtmény akar lenni, akkor elkezdődik a keresztútja. Ekkor az Úrjé­zus nyomdokaiba lép. A régi természetnek el kell tűnnie, azt meg kell feszíteni, le kell vetkezni. Pál apostol ezt ezzel a pozitív kijelentéssel adta tudtára a tanulóinak: Elhatároztam, hogy közöttetek nékem ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. Ezt az idézetet a Szellemi Iskolában hosszú évekig és a legkülönbözőbb módon magyarázták.

Ha az ember úgy dönt, hogy követi a világosságot, bárhová is irányítja őt, akkor a keresztútját is el kell fogadnia. Aki ezt teszi a Krisztus-tűz erejében, az attól az órától kezdve rózsakeresztes. Az atyatűz, a gyökértűz sugárzásában ugyanis kivirul a rózsa, ami aztán az ismert nyugtalanságot okozza. Aki ezt a rózsát a keresztútnak szenteli, az rózsakeresztes, tehát olyan ember, aki a rózsát a keresztre tűzi. A rózsát az atyatűz szólítja fel. Az egész lényt a második tűz, a Krisztus-tűz vezeti a keresztúton.

Aki erre a keresztútra tér, akit e két tűz hajszol, vezet és hordoz, s aki ennek a két érintésnek a következményeit elfogadja és hitet tesz mellettük, például a Kapcsolat okiratával, az mindezt a vérével írja alá. Aki tehát ennek minden velejáróját is beolvasztja az életvitelébe, az azonnal lángra lobbantja a harmadik tüzet, a Szent Szellem tüzét.

Amikor elkezdődik a keresztút, abban a pillanatban megindul a transzfiguráció, a nagy átváltozás is. Mert a harmadik tűz, a szent tűz változtat meg, újít meg, ez sarkallja a jelöltet a megvalósításra. Ez az új gnosztikus-mágikus élet. Csak ekkor lángol a tüzes háromszög, a trigonum igneum a jelöltben.

Az atyatűz ég Önökben. A Fiú világossága ragyog Önöknek és Önökben. Az atyatűz által már összeköttetésben vannak az örökkévalóság körével. Krisztus világossága mindennel megajándékozta Önöket, amire szükségük van, és amit tudniuk kell a kereszthez vezető ösvény bejárásához. Ha aztán rászánják magukat a Jézusban való megszabadító aláhanyatlásra, akkor abban a pillanatban eljön Önökre a Szent Szellem, a mindent megújító erő, mely Önöket új teremtményként új alkotáshoz vezéreli. Az Ifjú Gnosztikus Szerzet élő teste fejlődésének jelenlegi fokán azt várják el a gnosztikus embertől, hogy akarjon részesülni a kezdet élményében.

Ha ez a három tűz ég Önökben, akkor mondhatják, hogy a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden (2. Kor. 5:17). Ha ugyanis ekképpen a tűz fiai lettek, megrajzolták a tüzes háromszöget, amelyről Paracelsus is beszél, ha ez a flamma-matéria-máter ragyog Önökről, akkor ennek eredményeként, újabb tűzként, a háromszög három oldalából két-két, azaz összesen hat új képesség lángol fel.

A tűznek ez a hat kisugárzódása kivilágítja és körülveszi az egész főszentélyt, a kálváriát, a koponya hegyét. A kálvária hegye a három tűz fényében ragyog. Ekkor mondja ki a jelölt az „elvégeztetettet”, a consummatum est-et. Az építkezés feltételei megvannak. A jelölt új életre kelt, feltámadt, a pünkösdi tűz lángol!

A jelölt csak ekkor kezdhet építkezni az igazi újjáépítés értelmében. Csak most áll valóban a szőnyegen. A gnosztikus mágia tehát szent tűzből születik meg. Aki ebből a tűzből semmit sem birtokol, az nem tud gnosztikus munkát végezni. Nem teheti élete alapelvévé a szolgálatot. És éppoly kevéssé lehet tanuló a szó igaz értelmében. A szent tűz híján a megszabadulás ösvényét nem tudja bejárni, mivelhogy mindennek a megújulás tüzével kell kezdődnie.

Ezért már az előkészítő tanuló szívét is a gyökértűz máglyájának kell ékesítenie. Akiben az atyatűz lángja nincsen jelen, az a tűz tanát és a tűz gyermekeinek munkásságát semmiképpen sem tudja megérteni. Aki ezt a lángot, azaz a szív rózsáját nem birtokolja, az a tűz tanítását nem képes felfogni. Az életben is nehézségek keletkeznek, és a Szellemi Iskola munkájában is, ha olyanokat beengedünk, akik ebből a szent tűzből semmit sem birtokolnak.

Most esetleg azt mondják, hogy „ami nincsen, az még kialakulhat. A tüzet fel lehet szítani őbennük is, ha felvétetnek a Szellemi Iskolába”. Nem, ez nem megy. Az ember vagy születésénél fogva a tűz gyermeke, vagy hát nem az. Azzá válni nem lehet!

Hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy a földön különböző embertípusok laknak. Vannak, akik a jellegükből kifolyólag ezen a földön nem érzik itthon magukat. Mások meg testük minden porcikájával a dialektika természetéből valók, ebben születtek és nőttek fel. Az ilyeneket bevinni egy szellemi iskolába: felelőtlenség.

A tűz gyermeke tévedhet. A tűz gyermeke vétkezhet, s emiatt teljesen elveszhet. Ennek ellenére ő a tűz gyermeke marad, mégpedig a mikrokozmikus szerkezete miatt.

A mikrokozmosz aurikus lényében van egy gyújtópont. Ez a fókusz, a mikrokozmosznak ez a középpontja egybeesik a személyiség szívével. És az a kérdés, hogy a személyiség szívében melyik elv tüze ég: a Mozdulatlan Birodalom eredeti fényelve, vagy ennek a bukott természetnek a tüze. Mert ez határozza meg a mikrokozmosz jellegét.

Emiatt a Szellemi Iskola mindig is nagyon türelmes és elnéző azokkal szemben, akik rendelkeznek a tűz jegyével, de tévednek. Az Élet Szerzete ugyanis tudja, hogy ha a tűz eltévelyedett fia vagy leánya a lélekmegszabadító ösvényhez fordul, és kárt okoz a saját lényében, akkor ezen hamarosan túljut majd, és teljesen a megújító lehetőségeinek szenteli magát.

Miért lehet ebben ennyire biztosnak lenni? A tűz tulajdonságai miatt. A tűz köztudottan éget és felemészt. Ha valakiben lángra lobbant a gyökértűz, az atyatűz, ha lábát a megszabadító ösvényre tette, akkor elkezdődik nála az égés és felemésztődés folyamata. Ha mikrokozmoszuk elfoglalta helyét az építkezés négyzetén, akkor ott meg lehet gyújtani az égető és felemésztő tüzet.

Tételezzük fel, hogy Önök a tűz fiaiként és leányaiként építkezésük négyzetén sok mindent rosszul csináltak. Akkor egyáltalán nem voltak bölcs építőmesterek. Ha esetleg eddig a pillanatig életüket és lehetőségeiket gnosztikus szempontból teljesen elrontották, akkor ez sajnálatos lenne ugyan, de ha ennek tudatára ébrednek, akkor megrajzolják majd a tüzes háromszöget. Legalábbis ezt el lehet várni Önöktől, mint a Szellemi Iskola komoly tanulóitól. A Gnózishoz fordulnak a kérelemmel:

„A nagy kegyelemtűz hívja szívemet,

mert a mikroszomban mennyek útja lett.”


Ebben a pillanatban megjön a válasz, és elkezdődik a folyamat. Ahogyan János evangéliuma is kifejti: Aki a Fiút követi, az az Atyát követi. Aki a Fiút követi, az ugyanakkor a Vigasztalót is felhívja. Ez azt jelenti, hogy a három tűz nem egymás után, hanem egyszerre ég. Aki elindul az ösvényen, az azonnal megrajzolja a trigonum igneumot. A lángoló háromszög azonnal égni kezd.

A misztériumtűz Isten legmagasztosabb jelképe, a Szellem, a Gnózis, az örökkévalóság körének a jele. Az Önökben lévő rózsa Isten nyugvó energiája. Ha a szent tűz égni kezd, akkor egy tüzes folyamat veszi kezdetét. Maga Isten lép be Önökbe, és Ő szólal meg.

Az ókori manicheusok azt tartották, hogy a tűz gyermekeiben a világosságba sötétség keveredik. Mi tudjuk, hogy ez való igaz. Természetben-születettsége miatt az emberben számos sötét elem található. Ezek keverednek a benne lévő világosság-tényezőkkel.

Ha aztán a megszabadító ösvényre térnek, akkor a fellángoló tűz megtámadja az Önökben lapuló sötétséget. Egy tűzfolyamat veszi kezdetét. Isten maga lép be az Önök lényébe. Ezért mondja Pál az ilyen tanulónak: Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek? És hozzáfűzi: Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti (1. Kor. 2:16-17)

Mire gondol Pál? Itt nem arról van szó, hogy az Önök templomát mások elrontják. Mert az ösvényen lévő tanulónak senki sem árthat. Ha az atyatűz ég Önökben, akkor nincsen olyan halandó, aki ezt kiolthatná. Nem, Önök csakis magukat ronthatják meg. Ha a lángoló háromszög útján járnak, akkor kötelesek teljesen új módon az építkezés négyzetén állni. Ekkor teljesen új életvitelre van szükség. Ha erre nem térnek rá, akkor elrontják a saját templomukat, mely Isten temploma.

Pál azt tudatja 1. korinthusi levelének 3. részében: Mert más alapokat senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját (tehát bármilyen dialektikus irányulással) épít rá erre az alapzatra, kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.

Nem nehéz megérteni, hogy a Szellemi Iskola tanulója óriási ellenállást kelt, ha a hangsúlyt egy csomó mellékes dologra, dialektikus értékekre helyezi. Ha a szent tüzet meggyújtják, de ugyanakkor foggal és körömmel a közönséges természet dolgaiba kapaszkodnak, akkor a tűz, amely az Isten előtt értéktelennek, a réginek a kiégetésére jött el, még több ellenállásba ütközik Önökben.

Ezért tanácstalan időnként az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának oly sok tanulója élete számos nehézsége láttán. Mert tájékozatlanságában ellenáll a maga hívta megszabadító tűznek. Engedjék hát el, amit el kell bocsátani!

Aki ezekre az alapokra épít, vagyis aranyra, ezüstre, drágakövekre, fára, szénára, pozdorjára, annak a munkája megmutatkozik, ama nap kideríti. A tűz, amelyet Önök maguk szítottak fel, felfedi és próbára teszi művüket. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi - mondja Pál apostol. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,