Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

13. Utazás a szellemi napkelet országában

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Az efézusbeliekhez írt levél 2. részének első tíz szakasza így hangzik: „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is.

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal (kegyelemből tartattatok meg!), és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”


Pál apostol fennkölt levelének ebben a részében azt fedezik fel, hogy kimondhatatlan hálájáról és öröméről ad bizonyságot azért, mert az efézusbeliek közössége felvétetett a Krisz­tus-központú bőség kegyteljes mágneses terébe. Pál a Szellemi Iskolának ezekre a tanulóira mondja, hogy igazán megeleveníttettek, s röviden ecseteli a megmentés folyamatát.

Azelőtt holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt” - mondja. Ezeket a vétkeket nem szabad a társadalom és az együttélés ellen elkövetett komoly bűncselekményeknek, a közönséges dialektikus törvények megszegésének látni, hanem itt a Gnózissal szemben elkövetett kihágások alapvető megjelöléséről van szó. Ebben a tekintetben mindenki meg van jelölve, és „e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint” jár.

Ha az Isten ábrázolására alkotott emberiség nem tesz eleget rendeltetésének, s ezért a világot nem győzi le, akkor ellentermészet keletkezik az anyag területén és a másvilágon is. A születésünk véröröksége és a saját kezűleg felhalmozott karma miatt valamennyien meg vagyunk bélyegezve. Ez az engedetlenség fiainak a jele, bélyege. Ebben az értelemben egy transzfigurisztikus szellemi iskola minden tanulója „a harag fia”. Ez nem misztikus elképzelés, hanem puszta tény, melynek boncolgatásánál semmiféle érzelgősségnek sincs helye.

Aki ezt felismeri, és mély belátással igazságnak tapasztalja, azt csodálatos boldogság és néma hálaérzet tölti el, amikor felfedezi, hogy természettörvényszerű pusztulását, alapvetően haszontalan és súlyosan megterhelt létét a transzfigurisztikus szellemi iskolában teljes megmenekülésre, s ezenfelül bűntől mentes felemelkedésre lehet változtatni.

Csak ekkor jelenik meg az élet valódi távlata. Ekkor bontakozik ki az ember előtt egy olyan jövő, amikor is az eljövendő évszázadok során meg kell mutatni Krisztus kegyelemerejének lenyűgöző gazdagságát. Mert aki felvétetett az Ifjú Gnosztikus Szerzet mágneses testébe, és megtapasztalja az egyetemes Szellem hét sugarát, valamint ezekkel meggyújtja saját gyertyatartójának hét világosságát, az bekerül egy több évszázadon át tartó fejlesztési és átalakulási folyamatba. Testvéreivel olyan útra indul, mely innen az isteni asztrális területre vezet, erőről erőre továbbhaladva, míg meg nem nyílnak a Mozdulatlan Birodalom kapui. Ez tulajdonképpen a szellemi napkelte országán átvezető utazás.

Ezt az üdvösség magasztos gnosztikus ajándékai teszik lehetővé. Csak az új életkövetkezmények ösvényére kell helyezniük a lábukat, hogy a kegyelemtűztől megérintettekként ezt az üdvözítő táplálékot energiává változtassák, s ezzel az eleven életerővel belépjenek a szellemlélek-életbe.

Az igazság kedvéért hozzá kell fűznünk a következőt: Noha a Szellemi Iskolában naponta, sőt óránként sokan veszik magukhoz ezt az eledelt, megmutatkozik, hogy ezekkel a dinamikus lehetőségekkel még mindig aránylag kevesen élnek. Pedig minden tanuló, aki tényleg a Gnózisra vágyik, az a hétszeresen megnyilvánult Szellemi Iskola mágneses testével való folytonos kapcsolat révén nagyon is gazdag lett. Ők mindnyájan kincstárat mondhatnak magukénak, ám ennek nincsenek eléggé tudatában. Túl sokat foglalkoznak dialektikus eredményeikkel, amelyeket egyébként nyomorúságosnak találnak.

Ne kerülje el azonban figyelmüket Pál intése az efézus­beliekhez: kegyelemből tartattatok meg, és kincstárotok drágaságai nem a dialektikus állapototokból magyarázhatók. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből való. Gnosztikusan érintettekként ezeket a dolgokat tehát másképpen kell látniuk: az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Ha Pálnak ez utóbbi kijelentését megértik, akkor nagyot haladtak. Ezzel azt akarja tudtunkra adni, hogy a közönséges természet dolgait ne keverjék össze a Gnózis dolgaival. A közönséges természetet ugyanis nem tudják megváltoztatni. Új lehetőségekkel lettek ellátva, hogy egy teljesen új életvitelt folytathassanak, amelynek a közönséges természethez semmi köze sincsen. És ebben az új életvitelben kell járniuk.

E lelki megváltozáshoz feltehetik a kérdést: Hogyan kell ezt az életvitelt folytatni? A mi válaszunk: az új életvitelt a csoportegységben tehetik magukévá.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,