Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

16. Minden változás a vérben kezdődik

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Ebben a fejezetben olyan szempontokat szeretnénk szóba hozni, amelyek minden tanuló számára fontosak és nagy jelentőségre tehetnek szert. Először is az a kérdés, hogy rendelkeznek-e elég tudattal annak a felméréséhez, hogy a Szellemi Iskolában tulajdonképpen miről van szó. Meg kell vizsgálniuk önmagukat, hogy képesek-e helyesen reagálni a Szellemi Iskola magasztos céljára.

Értelmükkel kétségtelenül fel tudják fogni, amit a szolgálat helyéről mondanak Önöknek, ebben nem kételkedünk. Ebből az ésszel való felfogásból bizonyos megértést fejlesztettek ki. Amit megértettek, azt a megbeszélt részletek összegzéseként észben is tudták tartani.

Ez természetesen pozitív dolog, de az Iskola élő testében való részvételük keretében ez nem elegendő. Miért nem? Mert az ésszel való megértéshez tudatosságnak is kell járulnia.

A Szellemi Iskola nagy küldetése abban áll, hogy a Gnózisban található élő üdvösség üzenetét meghozza mindenki számára, aki anyaglélek-állapotából egy transzmutációs folyamat révén a szellemlélek-ember állapotába akar felemelkedni. Ha Önök megértésről tanúskodnak, és gnosztikusan fogékonyaknak bizonyulnak, akkor ennek örül a Szellemi Iskola vezetősége, mert a megértés és a tudatosság hamarosan nagy eredményekhez vezethet. A kevésbé lényegest sem szabad persze elhanyagolnunk, mert jóllehet akadnak olyan tanulók, akik az átlagon messze felülemelkednek, esetleg olyanok is lehetnek közöttünk, akik megértés és tudatosulás tekintetében az átlagot még nem ütik meg. Ezért szeretnénk kitérni és némi világosságot vetni néhány részletre a személyiségember transzmutációs, megváltoztató folyamatát illetően.

Tisztában kell lenniük azzal, hogy minden változás a vérben kezdődik. Ezért a vér megtisztítása és megváltoztatása képezi az első követelményt. Ezen kívül annak a gondolatából indulunk ki, hogy az ember egy általános életelvből él, mely benne van a vérében. A vérnek hét nézete van, s az egész személyiség ebből magyarázható. Az általános életelv hét nézetét a következőképpen nevezhetnénk meg:

1. Az eszme,

2. az asztrális erő,

3-6. a négy éteri tényező,

7. a sikér, a töménységet meghatározó tényező az anyagi személyiségben.

Persze látniuk kell, hogy a vér halandó és megsemmisíthető. Meg lehetnek győződve tehát arról, hogy mindenki a romlandó vérerők poharából kénytelen inni.

Ha ebben kételkednek önmagukra nézve, akkor még egyszer kijelentjük, hogy mindenki az egyre sátánibb életlégkörből él, hiszen kölcsönhatás áll fenn az ember és a környezete, a légköre között. A dialektikus életterületen ez mindig is így volt.

Azzal, hogy minden változás a vérben kezdődik, a múltban is tisztában voltak. Ezért törekedtek folyton az ember életlégkörével összefüggő vérerőknek a lehető legeredményesebb megtisztítására. Ezzel akarták az ember színvonalát biztosítani.

Ez persze csak részben sikerült. Hogyan járt el ugyanis az ókor papsága? Ismeretes, hogy a megszentelő és egészségesítő Krisztus-sugárzás működésének még nem lehetett tudatában.

Képzeljék most el az ószövetségi papság egy szakrális eljárását. Azt tudniuk kell, hogy sok állatnak a vérében lévő életelvét dialektikus szempontból ártatlannak és vétekmentesnek lehet tekinteni. Sok jószágban, mint például bárányban és szarvasmarhában nincsen olyasmi, amit mi rosszaságnak nevezünk.

Nos, a régi templomokban közönséges, dialektikus életet élő tömeg gyűlt össze. Közöttük bizonyára voltak olyanok, akiknek a bűnös természete kitombolta magát. A tömeg emiatt bűnös és vészes asztrális felhőt hozott létre maga körül, s így bármely pillanatban a legrosszabbal számolhatott.

Hogyan járt el a papság akkoriban? A templomokban összehívott tömeg vérét füvek füstjével tették bizonyos mértékben érzékennyé. Ezután az oltárokon állatokat öltek le, melyek vérét edényekben gyűjtötték össze. A templomot a vér kigőzölgése és szaga töltötte meg, mely elvegyült a parázsló füvek füstjével. Így lélegezték be ezt az emberek, s a füst és az állati vér életerői, valamint az elégetett állatoknak az emberekre szórt hamuja tisztogatta az emberek vérét.

Ha egy orvos manapság a betegnek valami májkivonatot ír fel, akkor ugyanazt teszi, mint az ókor papsága, csakhogy a páciens az állati májat most a fecskendőn keresztül vagy tabletta formájában kapja. Ez a kivonat a vér életelvét hivatott erősíteni, hogy az ember képes legyen a dialektikus élet következő csapását elviselni.

Ebben az összefüggésben azt is meg kell mondanunk, hogy az állati eredetű eledel a tömeg számára bizonyos mértékben életszükségletet jelent. Ez a táplálék ugyanis az embernek az egyre gonoszabb ösztönöktől felcsigázott vérét naponta tisztogatja és nyugtatgatja.

Ugye tisztában vannak azzal is, hogy a vegetárius életmód is a tisztulást szolgálja? A növények nedveinek is megvan az általános, központi életelve. Aki nem akar a szellemlélek felszabadításának ösvényén járni, annak szinte teljesen mind­egy, hogy vérösztöneit állati vérrel vagy növényi nedvekkel szándékszik-e tisztogatni és egyensúlyba hozni. Egy szellemi iskola tanulósága szempontjából azonban végül is - lényegében és elvileg - mindkét mód elvetendő.

Mi, akik az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájához tartozunk, vegetáriánusok vagyunk, hogy a természetember mai állapotában a legcsekélyebb ellenállás útján jussunk hozzá egy teljesen más vértisztuláshoz. A vegetárius életmód erkölcsi okait ebben a fejtegetésben most szeretnénk figyelmen kívül hagyni.

Mi az Evangélium által jelzett tisztulásra akarunk rátérni, amely a mi vérünket Jézus Krisztus vérével tisztítja meg. „Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől.

Krisztus pedig kicsoda? Illetve kérdezzük úgy, hogy a krisztusi életerő micsoda?

Krisztus az Egyetemes Gnózis sugárbősége. Ha ezt az erőt felhívja az asztráltest egyértelműen betájolt, tisztán irányuló mágneses szíve, akkor ez a sugárzás az étertestben összpontosul, és az egész anyaglényt megtámadja. Ez az erő újítja meg teljesen a szívet meg a főt is. Ezért kell ennek az erőnek gnosztikusan tudatába jutniuk.

A gnosztikus tudatossá válás nem jelent mást, mint az újjászületett lélek és a szellem egybekelésének a kieszközlését. Ez ennek a dolognak a központi gondolata. Ezzel a vérrel - a Krisztus vérével -, ebből a vérből kell élniük. Ezt a vért kell a májuknak felvennie. Ezt a vért kell belélegezniük. Ebből a vérből kell élniük és létezniük. Ez a vér az Önöket hívó és szólítgató Gnózis. Ezt azért nevezik vérnek, mert a szív veszi fel ezt a fényerőt, amely aztán megváltoztatja a vérüket.

Az Önök életelvét erre a vérre, erre a fényerőre kell felcserélni, hogy ebből a vérerőből egy teljesen új ember keletkezhessen a feltámadási térben. „Bizony mondom nektek, Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől.”

Azt kérjük bensőségesen, hogy ezt az új vérszerződést egykor Önök is kössék meg!A fentiek összefüggésében idézünk két fejezetet az Ószövetségből.Hóseás próféta könyvének 4. részét a hűtlen papokhoz és a hűtlen néphez intézték:

Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld és elerőtlenül minden, a mi azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek.

Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! hiszen a te néped olyan, mint azok, a kik a pappal civódnak. De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem; de gyalázatra fordítom dicsőségöket!

Népem vétkéből élősködnek ők és bűneik után áhítozik lel­kök. De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő úta­ikért, és megfizetek néki cselekedeteiért. Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszűntek az Úrra vigyázni.

Paráznaság, bor és must elveszi az észt! Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája mond néki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenök megett.

A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek.

Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők magok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.

Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr! Mert szilajkodik Izráel mint a szilaj üsző; most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt.

Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd hát magára! Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot. Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.
Ésaiás próféta könyvének 1. része pedig a következőkkel hozakodik elő:Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiás­nak, a Júda királyainak napjaiban.

Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!

Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.

Országtok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; És úgy maradt a Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint So­doma, és Gomorához volnánk hasonlók.

Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hizlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.

És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni; Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek; És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,