Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

17. A végső idők, és a Szellemi Iskola feladata

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Iskolánkban több ízben beszéltünk a lángoló háromszögről, amelynek oldalait a máj, a lép és a szívszentély közötti asztrális sugárzások képezik. Ezt a háromszöget a tanuló-jelöltben erősen fel kell eleveníteni. A szívből igen megfinomult asztrális sugárzásokat kell kibocsátani, hogy a háromszögnek ebből a csúcsából áradó erő felmenjen a főszentélybe, és ezt teljesen megtöltse.

Ha a lángoló háromszög a főszentélyben felragyog, akkor a lélekfejlődés megindult, le van rakva az új, lélektudatos állapot alapja. Kinyílhat az arany rózsa. Eme előkészületek után hatályra juthat a tanulóban a hetedik sugár.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája az utóbbi években azzal foglalkozott, hogy az emberfia jelét felerősítse minden tanuló és tag homlokára, az Ifjúsági Műtől és előudvartól kezdve egészen a belső iskoláig. Így egy hatalmas mű fejlődött ki a Szellemi Iskolában.

Ebből adódóan elég régen eljött már annak a pillanata, hogy a hetedik pecsét feltöretett. Hat angyal lép elő trombitákkal a kezükben, közli a Jelenések könyve. Egy újabb ítélet aranysárga csillogása jelent meg. A hat angyal fújja trombitáját. Az egész dialektikus világtérségben hatalmas sugárzások szabadulnak fel.

Bizonyára értik, hogy itt hat erős, gnosztikus sugárzásról van szó, melyek újabb összetöretést okoznak. Ezek a sugárzások a testembernek mind a tizenkét nézetére vonatkoznak. Az idegrendszernek is tizenkét nézete van. Gondoljanak a tizenkét pár agyidegre, melyek a főszentélyből kiindulva behálózzák az egész testet. Ezek közül hatnak pozitív, a másik hatnak negatív feladata van. A hat negatív bizonyos hatást gyakorol a tanulóra, a hat pozitív pedig felgyorsítja a folyamatban lévő fejlődéseket.

Az egész idegrendszernek, a tizenkét pár agyideggel együtt, erre a jánosi folyamatra kell hangolódnia. Így aztán tizenkét összetöretésnek is ki kell fejlődnie. Mindenekelőtt az ötödik és a hatodik angyal okoz súlyos tapasztalatokat, melyeket a sáskajárással és a pokoli lovakkal próbáltak szemléltetni. Ezek a jelképek asztrális felfordulásokra utalnak a gnosztikus rejtélyek tanulójelöltjének lélegzőterében, személyes légkörében.

Ezután már csak az utolsó trombitaszó következhet, melyet hét mennydörgés vezet be. A hét mennydörgés a hét sugár szent tudományára utal. Itt a Szent Szellem érintéséről van szó, amely a további fejlemények előhírnöke.

Ennek bevezetőjeként a tanulónak egy gyomrot keserítő könyvecskét kell elfogyasztania. Ez egy nagyon fontos mély­pontra utal, amelyen a Szellemi Iskola tanulójának magányosan kell átvergődnie, míg el nem jön a vég.

Ezután a tanuló - közli a Jelenések könyve - köteles megmérni a szent város határait. Kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd, mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. (Jel. 11:1-2).Így tervezte meg az Ifjú Gnosztikus Szerzet a gnosztikus munkaterületet. Meghatározta Isten új templomának a méreteit, és felépítette a mérték szerint. Akik pedig a Gnózishoz tartoznak, azok mind benne vannak.

A Szellemi Iskola egy tartaléknak is helyet készített a munkaterület alapzatainál. Ez az előudvar, a tagság állapota. Az előudvarnak az a feladata, hogy annak idején visszamaradjon a dialektikus munkaterületen azoknak a gyülekezőhelyeként, akik nem tudnak vagy nem akarnak továbbjönni.

Azokban az időkben élünk, amikor a gnosztikus Szellemi Iskolát le kell horgonyozni az időben. Ez a folyamat az apokalipszisben kezdődik el. Ám hamarosan megjelennek az eonok is a csatlósaikkal, hogy rárontsanak Isten szolgáira. Két rettenetes szörny jelenik meg az egész világ megsemmisítésére. Az egyik a tenger felől, a másik a szárazföld felől.

De mi történik? Az egész világ leborul előttük és imádja őket! A Szellemi Iskola munkája csak lassan halad, miközben a világ óriási léptekkel rohan a nagy megsemmisülés felé. Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája ezen a korszakfordulón a gnosztikus munkaterület lehorgonyzásán dolgozik. Ezekben az időkben a Szellemi Iskolának ádáz támadásokat kell elszenvednie.

Ám éppen e természetüknél fogva szükséges és teljesen érthető tapasztalatok miatt születik meg a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy akik hűeknek találtatnak, azoknak a rendszerében megelevenedik a lélek. A főszentélyben meggyulladt láng terebélyesedik. Megújítja a főszentélyt és ennek egész szerkezetét, úgyhogy egy adott pillanatban a Hétszellem teljesen beköltözhet a rendszerbe. Így lesz a lélek a szellemmel összekapcsolva. Ezzel egyidejűleg csodásan feltárul az egész mágneses égbolt.

A gnosztikus rejtélyek tanulója a továbbiakban megpillantja Sion hegyén a bárány jelenségét, melyet a megváltottak vesznek körül. A gnosztikus asztrális tér megnyílik az ifjú testvér előtt. Az olvasó bizonyára megérti, ha azt mondjuk, hogy e fejlemények és sugárzások hatására minden akadály és gát leomlik. A Hétszellemnek az új asztrális térben összegyülemlett sugárzásai tevékenységre ösztönöznek. Kely­heik egész tartalmát kitöltik a világra, a tanulókra, akik felkészültek a gnosztikus életre. Ezáltal minden dialektikus megsemmisül. Ami a földtől való, és látja, hogy el kell tűnnie, az most sír és kesereg nyomorúságában.

Az új égből viszont zúgva zeng az Istent dicsőítő ének: beköszönt az ezeréves birodalom. A gnosztikus országtól eltávolíttatnak a mélységek. Tanulók, Szellemi Iskola és a gnosztikus munkaterületek a hatalom birtoklóiként állnak a világban.

Ha aztán idők múltán betakaríttatott az egész termés, amelyet a földön ki lehet váltani, akkor elkövetkezik az utolsó próbatétel ideje. A mélységből kiengedik a fenevadat, mely ráront a megszenteltetettek táborára. Nem történhet azonban másként, mint hogy a fenevad legyőzetik.

Ekkor jön el a halottak feltámadásának az ideje. Az új ég és az új föld bebizonyosodik, és nem csak a tökéletesek rendjéhez tartozók életében, hanem mindenkiben, aki a gnosztikus munkaterülethez fűződik. Ezzel az igazán élők rendjének munkáját siker koronázta.

Gondoljanak a Szellemi Iskola mágneses testére. Gondoljanak a komoly tanulóságra. Ha belátható időn belül a Gnózis komoly tanulóinak neveztethetnek, akkor „az igazán élők” pecsétje ott van Önökön. Azaz, ha valóban van Önökben valamennyi új lelki energia, akkor az Iskola élő testének ereje által védettek csoportjához tartoznak. Ekkor kibontakozik az új ég és az új föld, mégpedig nem csak a tökéleteseknek, hanem mindazok számára, akik a hétséges Szellemi Iskolához tartoznak. Így az igazán élők rendjének munkája ismét elvégeztetett.

Elsősorban nem arról van tehát szó, hogy ismerjék a tantételeket, hanem hogy az életvitelük egyezzen a gnosztikus törvényekkel, hogy valóban a Gnózis követelményeinek megfelelően éljenek. A tiszta irányulású életvitel a lényeg!Megkíséreltük a Jelenések könyvét az Ifjú Gnosztikus Szerzet útjának leírásaként az olvasó kezébe adni. Ezt a csodás könyvet a szolgálat szüntelenül ismétlődő és dicső programjának kell tekinteniük, amelyen minden Gnózis alapul. Szeretnénk, ha mélységesen megtapasztalnák, hogy az Arany Rózsakereszt mai Szellemi Iskolája is milyen erősen siet e program szerint a diadal elutasíthatatlan irányába.

Maguk is megállapíthatják, hogy a fejlődésnek melyik fokán vannak. Meg tudják állapítani, hogy a Szellemi Iskola mind a mai napig hű maradt-e megbízatásához, vagy hogy eltér-e valamilyen módon a megszabadító ösvénytől és a tantól. Ugye tisztában vannak azzal, hogy aki hűnek találtatik, annak nem kell kételkednie, mert az megszabadul?

A szent Szerzetet szolgálók közül, bármely korszakban és bárhol munkálkodtak is, egyetlen egy sem tért le az ösvényről egyetlen lépésnyit sem, a Jelenések könyvének nyomós kijelentése tudatában:És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen.Ez valóban kinyilatkoztatás, örömhír mindazoknak, akik a Gnózishoz akarnak tartozni.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,