Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

20. Az étertest központi szerepe

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


A dialektikus élet teljes mértékben ennek a világnak az asztrális tüzéből magyarázható. Minden természet adta ember és a halandó lélek is ebből él. Ebben az állapotban az emberek azt élik meg, hogy az efféle élet, az ego érvényesülési törekvésével, csak elkülönülést, fájdalmat és csalódást okoz.

Mindaddig, amíg az ember nem az isteni kegyelem tüzéből él, munkálkodik és küzd, amíg alapvetően meg nem fordul, és nem törekszik az isteni asztrális erővel, a kegyelem tüzével való harmóniára, addig az eredeti értelemben vett igazi életről nem lehet szó.

Az a tanuló, aki kezd erre rájönni, az egészen más fájdalmat él át, mint az evilági aggodalmakkal küszködő típus. Ez a szenvedés egy egészen más tudáshoz segíti hozzá, azért hogy lehetőleg véget vessen a belülről most világosan felismert diszharmonikus állapotának, a kikelet, virulás és elmúlás e látszólag véghetetlen sorozatának.

A megszabadulásnak ez a tudománya, amelyre a tanuló vágyik, a megváltás elnyerésének az ismerete mindenkinek rendelkezésére áll. Ennek a tanítása utánozhatatlanul nagylelkű bőkezűséggel jelent meg az emberek között. Amit ehhez tudniuk kell, azt szó szerint kiteregették Önök előtt. Már csak az a kérdés, hogy ezt a bölcsességet megértik-e, van-e fülük a hallásra.

Ugyanis amit a Szellemi Iskolában hallanak, az nem csupán holmi filozófiai elmefuttatás, ahogyan a múltban sokan gondolták, hanem mindemellett szakadatlanul hangzó, sürgető felszólítás. Ha a múltban még lehetett is eljövendő fejleményekre utalni, mára az emberiség olyan helyzetbe került, amikor az asztrális szférában mélyreható változások mennek végbe, amelyekre mindenképpen válaszolni kell, akár pozitívan, akár negatívan.

Emiatt venniük kell maguknak a fáradságot, és tudatosan nyitottá kell tenniük magukat, hogy az asztrális mozgalmasságok és átrendeződések közepette ne csak hallgatóddzanak, hanem legbensőbb lényük visszhangjában próbálják kipuhatolni az események elkerülhetetlen tanulságait. Most tényleg meg kell ragadniuk azt a segédkezet, amelyet ismételten odanyújtanak Önöknek. Megértésre kell szert tenniük az asztrális feltételeket és a mondanivalónkat illetően, hogy nagy alázattal és pozitívan válaszoljanak és cselekedjenek, méghozzá haladéktalanul. Ha ezt nem teszik, akkor negatívan fognak válaszolni. Valamiféle közbülső út nincs.

Törekedjenek a szükséges gnosztikus-filozofikus alapismeretekre, a helyes belátásra ama helyzetet illetően, amelyben az emberi élethullám és különösen a Szellemi Iskola tanulója van, hogy így rá tudják szánni önmagukat a megszabadító életvitelre.

Az emberi személyiség összetett szerkezet. Az anyagtestén kívül az embernek éter- és asztrálteste is van. Negyediknek rendelkezik gondolkodási képességgel, tehát mentál­test­tel is, amely azonban a fejlődésnek még csak kezdetleges állapotában van.

A gnosztikus fejlesztési folyamatnak az a célja, hogy ezt a négyszeres személyiséget visszavezesse eredeti, isteni rendeltetéséhez, rábírja őt arra, hogy ennek a szolgálatába álljon, mert csak ezen az alapon lehetséges az igazán isten-emberi élet.

A gnosztikus fáradozás lényege az a törekvés, hogy belépjünk ebbe az isten-emberi életállapotba, az életmegnyilvánulások megszakíthatatlan áramlásába. Ez a fáradozás teljesen a Krisztussal való egyesülésre irányul. Önismeretük bizonyára elegendő ahhoz, hogy megállapítsák a jókora különbséget saját négyszeres személyiségük és a Krisztus között. Teljességgel méltatlannak érzik magukat, ha ebből az isteni nagyságból csak valamit is megtapasztalnak. Emiatt azt is belátják, hogy négyszeres természetszülte személyiségük és a Krisztus egyesülése elképzelhetetlen. Ez a személyiségük felperzselését jelentené.

Ennek ellenére a megszabadulásnak ezzel a legmagasztosabb energiájával való találkozás elkerülhetetlen és halaszthatatlan. Késleltető tényezőket nem lehet beiktatni a Gnózis nagy fejlesztési folyamataiba, mert a világnak és az emberiségnek a Logosz által elrendelt fejlődése törvényszerűen halad tovább, az érintett lények hozzájárulásával, vagy anélkül.

A jelenlegi légköri változások és fejlemények tehát az egész emberiség számára a legnagyobb jelentőséggel bírnak. Eközben egyetlen halandónak sem használ, ha személyiségének valamelyik nézetét fejlesztgeti, vagy személyiségét hasogatja annak reményében, hogy imígyen összekerülhet a Legmagasabbal, mivel a jelenlegi és az elkövetkezendő légköri fejlődések minden utánzatot pellengérre állítanak.

Ebben az összefüggésben jó lesz a figyelmüket ismét a négyszeres, természet adta személyiségre, különösen az étertestre, az éteri másra vagy élettestre terelni, mert a kö­zeljövő fejleményeiben ez a test játssza a főszerepet.

A jelenlegi asztrális légköri viszonyok, valamint a szent Hétszellem, a teljesülés Gnózisa behatoló és kilépő sugárzásainak jelenleg végbemenő cseréje mindenkit teljesen új és elmélyült tájékozódásra kötelez. Általános érdekeltségét az embernek az anyagtestről sok tekintetben az étertestre kell áthelyeznie. Mert az éteri másban, a középen lévő testben kell a megszabadító tudatosságot megerősíteni.

Amikor a Szellemi Iskolában lélek-újjászületésről beszélünk, akkor egy új lelki tudatossági állapotról van szó, amely az étertestre támaszkodik, és a székhelye is ebben az étertestben található. Ekkor ez a tudat irányítja az egész személyiséget. Az anyagból keletkezett tudatnak pedig készséggel erre a vezetésre kell bíznia magát. Csak ekkor kezdődhet el a mindeddig az anyag béklyóiban sínylődő személyiség átalakulása, a transzfiguráció.

A sugárzási feltételekben végbemenő változás következményei nem csupán itt, az anyagszférában mutatkoznak meg, hanem az asztrális és az éteri területeken is. Az éteri életterület az anyagi területnél bonyolultabb, az utóbbinál még romlottabb állapotban van, és lények óriási tömkelege népesíti be. Az éteri terekben élő lények mozgalmas életét felkavarták az Uránuszból, Neptunuszból és Plútóból áradó új sugárzások. Emiatt a finomanyagi tereken élő lények erős késztetést éreznek arra, hogy biztosabb terepen, az anyagszférában keressenek menedéket.

Itt van tehát egyrészt az emberiség, melynek étertestét a jelenlegi sugárzások felbolygatják, életre serkentik. Ám az emberiség zöme, kevesek kivételével, egyáltalán nincs tudatában egy ilyesfajta személyiségtestnek. Másrészt itt vannak azok az erők és hatalmak is, melyek menekülni próbálnak, és az embertömegek fejlődő étertestére vetik magukat. Emiatt történnek a világ minden táján és valamennyi társadalmi rétegben oly értelmetlen bűncselekmények, melyekre nem találunk magyarázatot.

Itt nem csupán a súlyos bűntettekről van szó, hanem azokról a különös és minden logikát nélkülöző, váratlan reagálásokról és viselkedésekről, amelyek a bűnözés határát súrolják, vagy amelyeket legalább­is elgondolkoztatónak kell mondanunk.

Most az olvasó esetleg hajlamos a közvetlen környezetén kívül észlelt bűnöző elemekre fordítani figyelmét, vagy valamely furcsa jellemű ismerősére gondol, akire fenti megjegyzéseink illeni látszanak.

Ám bármennyire is úgy tűnik, hogy környezetükben tett észrevételeik a fentieket igazolják, ebben a dologban elsősorban önmagukat kell vizsgálat alá vetniük. Ameddig ugyan­is nem az isteni kegyelemből, a gnosztikus asztrális erőkből élnek, addig megzavarodott asztrális rendszerükkel kénytelenek a halál asztrális szférájából és az abban keletkező éterekből táplálkozni - ennek minden velejárójával. Ez esetben pedig Önök, mint bárki más, a közönséges dialektikus éterek számára nyitottak, amelyek csordultig az istentelen élettel vannak tele.

Emiatt az Arany Rózsakereszt Iskolája igaz tanulójának nem fog nehezére esni a helyes választás. A léleknek átadva magát arra fog törekedni, hogy az isteni kegyelem tüzéből éljen, és annak az energiájával dolgozzon. Ezzel két célt ér el:

Először is az új lélekállapot alakot ölt benne, és elvben már részesül a megszabadulásban.

Másodszor eleven építőkővé válik az ifjú gnosztikus Szerzet csoportjában, mely belső és külső tekintetben is erős és szellemlélek-tudatos.

Arról fog tanúskodni és azt bizonyítja, hogy amit az emberiség most ínséges korszaknak tart, az áldássá válhat. Hiszen erre szolgál a nagy világmindenség minden légköri fejlődése.

A Szellemi Iskola tanulóiként gyakran hallottak a hétszeresen megnyilvánult élő testről és az élő lelkek országáról, ahová mindazok bemehetnek, akik maguk mögött hagytak mindent, aminek csak valahogyan is köze van a haláltermészethez. A fentiekben megtárgyalt dolgok jellege és mivolta világítson a tudatuk előtt, hogy rendelkezzenek mindazzal a tudással, ami örök békességükre szolgál.

A Szentírás közli, hogy feltámadása után Jézus még egy ideig a tanítványaival maradt, azaz többször megjelent nekik, míg fel nem ment a mennyekbe. Szellemi Iskolánk tanulóságának keretében ez azt jelenti, hogy ha az arra nemesedett tanuló megülhette feltámadása ünnepét, és a szent pünkösdi tűz ragyog a Krisztus-világosságban, az Élet Szerzetének magasztos fényében, akkor ez a megvilágosultság még egyszerű.

Csak egyetlen rezgés, és ezzel az egy rezgéssel a szerkezeti újjászületést nem lehet megvalósítani, mert az ember nagyon bonyolult, hétszeres szervezet. Kitartással és egyértelműen irányult tanulóság révén ennek a tökéletes rezgésnek fel kell bomlania, hét, egymástól élesen meg­különböz­te­tendő sugárra hasadnia, hogy ez a hét sugár a transzfigurációs folyamat hét építő­anyagát képezze.

Ismeretes, hogy a Szent Szellemet Hétszellemnek is nevezik. Az úr Jézusnak a tanítványaihoz intézett következő kijelentését is sokan ismerik: És ha elmegyek, elküldöm nektek a vigasztalót. Az mindenre megtanít titeket. Ő tanúskodni fog rólam. Azaz Jézus mennybemenetele és a Szent Szellem elnyerése a Szerzet munkásságának szent folyamatára vonatkozik, arra a tényre, hogy a Szerzet kezéből kapott egyetlen szent tűzerő héterő lesz, hétszeres rezgési térré változik. A Krisztus-erő átváltozik a Szent Szellem, a vigasztaló, a Pa­ra­kléta hétvilágosságává.

Határozottan remélhetjük, hogy hétszeresen megnyilvánult Szellemi Iskolánkban a belső fokok tanulói kivitelezik és megvalósítják ezt az átváltoztatást.

Ex Deo nascimur - Isten Szelleme által lángra kapva

in Jesus morimur - az úr Jézusban aláhanyatlunk,

per Spiritum Sanctum reviviscimus - a Szent Szellem által újjászületünk.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,