Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis

II. A Kígyó és a Hattyú (I)

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis


Mint a Rózsakereszt tanulói, tudjuk, hogy a jövő nem úgy fog alakulni, mint a jelen, és rájöttünk, hogy eljön a világ megújulása. Holott ez a vélemény nem köztudott, mi annyira megbarátkoztunk vele, hogy számunkra nem elképzelés, hanem gnosztikus-tudományos valóság lett, s ennek alapján már a jövőbe tekintünk. Foglalkozunk az új korszak részleteivel, hogy bizonyos fejlemények ne érjenek készületlenül, hanem ha megjelennek, akkor azonnal célunkra irányulhassunk. Térjünk rá erre a célra és beszéljük meg a részleteket, amelyek az Újnak a kezdetén és kivitelezése folyamán időszerűek lesznek, s amelyekkel számolnunk kell.

Mint mondtuk, a Rózsakereszt tanulója képes alapos és megbízható tájékoztatáshoz jutni. Ismeri Isten igazi küldötteit, akikről a Confessio bizonyságot tesz, és hallotta őket beszélni.

Mágikus életelemzésünk során felpillantunk a csillagokhoz is, mert tudjuk, hogy a Confessio az eljövendő idők három hatalmas életalapjára utal, Uránusz, Neptun és Plútó bolygókra ugyanis. Amikor a Confessiot írták, akkor a külszín tudománya, az asztronómia ezeket az égitesteket még nem fedezte fel, a gnosztikusok azonban már ősidők óta számoltak ezekkel a fontos rejtélybolygókkal, és tudták mit jelentenek Isten határozatának e hatalmas jelei. Pedig most is, hogy Uránusz, Neptun és Plútó ismeretesek, pályájukat meghatározták és hatásaikat az asztrológusok nagy hangon hirdetik, úgy tűnik, nagyon kevesen képesek olvasni a természet könyvét, holott igazán felütve fekszik mindenki szeme előtt.

Uránusz, Neptun és Plútó - ez a három isteni erő - nem csupán magasztos ötlet, amelyhez az emberiség fokozatosan felfejlődik, hanem óriási törvény és őselv. Megvalósulnak, elfajulás, éretlenség és bűnözés ellenére győzni fognak. És ahogyan a Confessio mondja:

„Miután a megmérgezett és kábító pohárból ivó világ kialudta részegségét, kora reggel nyílt szívvel, hajadonfőtt és mezténláb megy majd vidáman ujjongva a kelő Nap elé.” Eddig még nem jutottunk el. A kelő Nap sugarára sokan sóhajtva ébrednek. Milliók nézik gondterhelten, hogyan siet a napisten földkörüli útján. Minden nap újabb kegyetlenségekkel és romlással jár. Eljön azonban annak az ideje, hogy minden emberfia hajadonfőtt, nyílt szívvel és mezténláb megy vidáman az új nap reggele elé.

Ne higgyék, hogy ezeket a kijelentéseket a Confessio megnyugtatásul szánta, ahogyan az ideges embert csitítgatják: „Holnap is nap lesz, és minden jóra fordul”.

A „hajadonfőtt, nyílt szívvel és mezténláb a Nap elé menni” a dolog finoman mély értelmű megfogalmazása. Ez a beavatottak nyelvezete, a beavatottak életének költői megközelítése. Ha Ön is felébred álmából, akkor erre Ön is képes lesz és ezt fogja tenni.

A „hajadonfőtt, nyílt szívvel és mezténláb a Nap elé” ugyanakkor a három isteni erő, Uránusz, Neptun és Plútó jelképes jelölése. Uránusz a szív megújítója, Neptun a fej megújítója, Plútó pedig a megvalósító, erőteljes, továbbhaladó lebontó.

Mit jelent a nyílt szív? Ezt legtöbbször teljesen félreértik, vagy legalábbis nem értik egészen. Egyesek azt mondják, hogy a nyílt szívű ember rendkívül megérző, kellemes ember. A gnosztikus azonban nem elégszik meg ilyen határozatlan kijelentésekkel. A gnosztikus tudomány bebizonyítja, hogy aki a gnosztikus tanulóságra készül, annak szíve testileg is megváltozik. A szívnek a gerinc közelében fekvő része, a gerinci szellemtűz felé néző része annyira megváltozik, hogy a szív az akaratnak engedelmeskedő izommá válik, s a testnek ezt a motorját az emberi szellem irányíthatja. Ennek következtében a tanuló többek között szükség esetén beléphet a belső területekre.

Ezt a nagy változást az uránuszerők okozzák. Ha a tanuló elért a fejlődésnek erre a fokára, akkor az érzelmein is uralkodik, ezeket céltudatosan alkalmazhatja, képes a szívével gondolkodni. Szóval nem esik többé áldozatul az érzelgősségnek, a helytelenül irányuló érzelmeknek. Nem áraszt el másokat zabolátlan érzelmekkel és indulatokkal, amelyek azoknak gondot okoznak, vagy életüket tönkre teszik.

Találkoztak-e már valakivel, aki képes a szívével gondolkodni, akinek tudatosan van meg az érzése? Az ilyen ember olykor ridegnek, megközelíthetetlennek és szívtelennek tűnik, őbenne azonban nagy tűz lobog, amelyet pedig nem fecsérel el, ez a tűz nem emészt fel másokat. Ez az örök tűz nem indulatos, nem szenvedélyes, hanem célzatosan azokra irányítható, akik a sötétben tévelyegnek. Ez az igazi szeretet tüze, mely nem okoz veszekedést, hanem mindent széppé és nagyszerűvé tesz.

Ha ebből megértenek valamit, csak akkor beszélhetnek szeretetről. Meg kell tanulniuk a szívükkel gondolkodni. Minden másnak pedig, ami még Önökben időzik, a szüntelen megérkezés sziklazátonyán kell összezúzódnia. Soha sem szabad elfelejteniük, hogy a Gnózisban és a Rózsakereszt rejtélyiskolájában mindenkire vonatkozik a követelmény: mindent, vagy semmit.

Az uránuszerők korszakunkban óriásian hatalmasak és rendkívül erőteljesek. A megérzés formájában is megmutatkoznak. Mi a megérzés (a megsejtés értelmében)? Az ember azt mondja: ez egy önkéntelenül felmerülő érzés, kívülről jövő spontán gondolat, olykor profetikus jellegű. Ez azonban pontatlan meghatározás. Az igazi intuíció, a tökéletes megérzés az Istennel való mindennapi kapcsolat, a Krisztussal való együttélés: mi azt mondjuk: amikor az ember önmagát az életszellem bolygóközi világára hangolja, hogy annak a világnak rezgéseit erre felkészült testünk felvehesse és tudatunkba bevésődhessenek. Ez a megérzés, ez az intuíció.

Uránusz szinte tűz. Ez a felhőkön mihozzánk visszatérni akaró Krisztus, akiről az Írás beszél. Belénk akar ereszkedni fehér rózsaként, és eltölteni egész rendszerünket, hogy lényünk aurikus felhőiben arany csillagként jelenjen meg egész gondolkodásunk, akarásunk és cselekvésünk hátterén.

Persze tudják, hogy ha a Krisztus újra eljön, ha a nagy, szent uránusztörvény teljesül mirajtunk, akkor ennek óriási megtérés, megfordulás lesz a következménye. Ha Máté írásának prófétai 24. fejezetét ebben a megvilágításban olvassák, akkor jobban megértik.

Uránusz erősen egyéni befolyásán kívül van egy általános irányú működése is: a Krisztus ezen a világon teljesülő törvénye, a Vízöntő tűzvihara. Ez a tűzvihar először a női nemet éri el és érinti meg.

A rózsakeresztesek filozófiája azt tanítja, hogy az asszony pozitív élet-testtel és negatív anyagtesttel rendelkezik. E szerkezeti sajátosság miatt az asszonyok általában inkább képesek az uránuszrezgések felvételére, és tetterejükről azzal tanúskodhatnak, hogy a krisztusszeretet tüzét átnyújtják az arra vágyóknak. Ezért az asszonynak az eljövendő világforradalomban nagyon aktív szerep jutott és nagy erőket fog kifejteni. A Rózsakereszt Iskolájában az asszonyok száma az utóbbi években egyre növekszik. Ahogyan azelőtt a férfiak voltak többségben a tanulók között, úgy most az asszonyok száma nagyobb. Ez a tény arra vezethető vissza, hogy a Rózsakereszt Iskoláját is felhasználják az asszonyok előkészítésére, hogy a következő átváltozási folyamatokban elláthassák eljövendő feladatukat. Ahogyan az asszony a századok folyamán régebben vénusz-tulajdonságaival, áldozatával a férfi nyers erejét más pályára tudta vezetni és az állati mars-lényt képes volt enyhíteni, úgy most is nagy áldozatot kell meghoznia, hogy az élethullámunk hímnemű felét rabul ejtő intellektuális őrületet, az ész-rögeszmét, melytől az emberiség kimondhatatlanul szenved, összetörje, és a gondolkodást megújítsa az uránusz-szeretet tüzével.

Az asszonyoknak tehát nagy és pompás feladat jutott: az általános megmentés a tisztán női ellenállás tetterős megszervezése segítségével, erőszak és fegyverek nélkül, teljesen a Krisztus és az uránusztűz erejében.

Az uránuszsugárzásra adott negatív reagálásnak kell tekintenünk a több országban felállított női katonaságot, katonai szolgálatot. Ez a helytelen reagálás annak a következménye, hogy az eljövendő nagy változásra célzó uránuszműködés még nem jutott el az emberek tudatáig. Ha meggondolják, hogy az asszony milyen képességekkel rendelkezik, ha utána járnak, hogy milyen szerepet játszott a világtörténelemben és a politikai fondorlatokban, akkor tudják, hogy a nagy történelemkönyv sok lapját asszony írta tele, asszony keze van a dologban, ha általában a háttérből is, de nem kevésbé pozitívan. S ha meggondolják, mekkora befolyást gyakorol az asszony a férfire, akkor világos, hogy az asszony - a hajlamai alapján - mindenképpen képes a jelenlegi fejlődésnek véget vetni.

„Ahogyan az ember fejében két hallásra szolgáló szerv van, kettő lát, kettő szagol és egy beszél, valamint a fülektől hiába követelnénk meg a beszéd képességét, sem a szemek nem képesek zenét élvezni, úgy megvolt az ideje a látásnak, megvolt az ideje a hallásnak és a szaglásnak is. Már csak az van hátra, hogy az idők gyorsuló és lerövidített folyásában a nyelv is részesüljön a teljes megtiszteltetésben, hogy amit egykor láttak, hallottak és szagoltak, azt végre kijelenthessék.”

Itt nem a fecsegésnek csinálnak reklámot, hanem a beszéd gnosztikus-tudományos nézetéről van szó: a beszéd, mint alkotó Fiat, ahogyan Isten szól, és meglesz. Parancsol, és a dolog megelevenedik. A beszéd, mint ige, mint cselekvés.

Kedves Asszonyok, látják-e nagy feladatukat? Ragadják meg a kezdeményezést. És tudniuk kell, hogy nehéz munkáról van szó, és sok ellenállásba ütköznek majd. Mentsék meg a világot szeretettel és tettel. És bizonyára érthető, hogy akkor meg kell válniuk a korlátozottságaiktól. Sok asszony tette magáévá azt a szűk látókört, hogy feladata a háztartásban és gyermeknevelésben merül ki. Van egy csomó primitív hajlam, mint az anyai ösztön, meg a védettség, a kuckó szükséglete.

És azt se higgyék, hogy a világ leromlása kizárólag a férfiak bűne, akik ellanyhultan és tehetetlenül az asszonyok segítségére várnak. Hamarosan belátják, hogy ez a vélemény sem helyes.

Mindkét nemben benne lakik Isten szelleme, mindkettőben kifejezésre jut az ember magas rendeltetése. A két nemnek a világon teljesen egyenrangúan kell együttműködnie. Az emberiség csak akkor haladhat, ha mindkét nem, a férfi is meg a nő is belátja egymásrautaltságát, és együtt építik testvéreink új házát.

Mint a Vízöntő szolgái, minden erőnkkel erre a teljes egyenrangúságra törekszünk az élet minden területén és megmutatjuk nőtestvéreinknek az ő nagy feladatukat az eljövendő világeseményekben: a világ megváltását. Eközben pedig minden értelmi felfuvalkodottság, minden intellektuális elbizakodottság megsemmisül.

Ahogyan az asszonyok a megfogant egyéni élet érdekében mindent elviselnek értünk, és fájdalmakban megszülik és eltartják azt, úgy hívja őket az uránusz-szeretet, a Vízöntő forradalmasító ereje, hogy tartsák meg az emberiség életét, és emeljék magasabb fokra.

A Kígyóban és a Hattyúban három csillag ragyog: Uránusz, Neptun és Plútó. Ezek Isten határozatának hatalmas jelei. Uránusz magasztos szándékaitól valamelyest közöltük, hogy elgondolkozhasson róla. Neptun megújító ereje és Plútónak a meglévőt felbontó képessége nem kevésbé fontos.

A Kígyóban és a Hattyú jelében Isten három hatalmas küldötte ragyog. A Szerpentáriusz klasszikus kígyóbölcsességéből és a Hattyúból, az eredeti tisztaság és szeretet jelképéből három óriás erő kelt fel: Uránusz, a szív megújítója, Neptun, a fej megújítója, és Plútó, a kivitelező, az erőteljesen haladó és leromboló.

Kíséreljük meg szüntelenül megérteni Isten örök törvényeit, melyek a Kígyóból és a Hattyúból jönnek el hozzánk.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,