Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis

III. A Kígyó és a Hattyú (II)

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis


A gnosztikus filozófia veszélyes tudomány. Minden idők egyik legnagyobb filozófusa kijelentette: „Túl sok tudomány bosszúságot okoz, aki tudást halmoz, az fájdalmat halmoz”.

Ez a filozófus a belső, gnosztikus tudományra gondolt. Megtapasztalta, hogy az ember a tisztítótűzbe veti magát, ha az igazságot fürkészve minden dolog örök ősforrásához próbál közeledni. Rájött, hogy e tűz lángjai belső küzdelmet okoznak és megsemmisülést jelentenek. Felfedezte, hogy aki ehhez a szellemi tűzhöz közeledik, az megfékezhetetlen erőket szabadít fel.

A gnosztikus filozófia veszélyes tudomány. Ha az igazságkereső belép a bölcsesség szent templomaiba, akkor nincsen visszaút többé. Vagy előrelép, vagy belepusztul. Ez feltétel és világtörvény.

Amely tanuló a tökéletes önátadással az emberiségszolgálatra készül, felfelé vezető útját fájdalmasnak tapasztalja. Így az emberi élethullám is nagy fájdalmakat szenved a fejlődés ösvényén, fájdalomkiáltások remegtetik meg a világot. Ezek az emberiség igazi megszületésével járó fájdalmak, ez világtörvény. A felettesebb testek fejlődnek. A világ kereke végtelen spirálisokban kering, és minden spirális újabb követelményeket támaszt. Az emberiséget ez tájékozódásra kötelezi, az emberiség kénytelen ehhez igazodni, kénytelen együtt ebben az irányban menetelni. Akkor azonban megjelenik az alantas erő lehúzó, szívó hatása, megragadja őt a megkristályosodás. Ez a meghasonlottság állapota. Az örökös keresés során az ember először kiegyezést keres: megpróbálja azt is elnyerni, de ezt is megtartani. Erre aztán a megsemmisülés következik, a fájdalom. Aki a bölcsességet szaporítja, az a szenvedést gyarapítja. Vagy pedig a pusztulás jelentkezik. A visszalépés vagy a helyben állás pusztulást jelent.

A bölcs rendeltetés a szörnyű szenvedésnek ezt a folyamatát hozzáigazította az emberiségfejlődés téridőrendi lehetőségeihez. A gnosztikus filozófia pedig azért oly veszélyes, mert a felgyorsított folyamatot képviseli, mely a dolgok természetében szintén benne rejlik.

Nem nehéz megérteni, hogy aki a felgyorsított folyamatot választja, az ennek megfelelően szenvedéstöbbletet várhat el, és rövidebb idő alatt számtalan konfliktust kell kibírnia és megoldania. Az erős azonban, aki megpillantott valamit az igaz világosságból, aki ragyogni látja a fényt az élet láthatárán, az átlépi a határvonalat, hogy csatlakozzon az útépítők seregéhez. Aki felismeri az istenfáradozást, Krisztus szenvedését ebben a világban és ezzel a világgal, az ujjongva választja a felgyorsított folyamatot, mert segíteni akar Istent és embert megváltani és célba vinni. Ez a felgyorsított folyamat az egyetemes szeretettörvény legragyogóbb bizonyítéka. Ha az ösvény nem létezne, akkor ez a mindenségmegvalósítás hiányosságát jelentené.

A megszabadulás két úton lehetséges. Az egyiket a szeretet törvényének, a másikat a törvényszerűség törvényének akarjuk nevezni.

Ha Ön meg akar szabadítani valakit a pokol kapujától, akkor bizonyára nem egy lassított felvétel csigatempójában vezetné kifelé, hanem karon ragadja és gyors rántással a világosságra vonja. Ez a szeretet. Nem érzi-e életének titokzatos ösztönzését? Nem érzi-e, hogyan érinti meg Önt ismételten Isten lélegzete? Nem beszél a szeretet nyelvén? Érzi-e, látja-e a szent jelenlétet? Megérti-e a szeretetteljes fáradozást, amely a csalódásokból és csalatkozásokból, korlátozottságaiból az igazi szabadságba akarja emelni Önt? Nem érzi-e, hogyan hasad meg a lelke, amikor a hívás elhatol Önhöz, de Ön nem hallgathatja meg, mert az alantas gúzsba köti és lefogja Önt?

Ne próbálja ezt ésszel megérteni! Ehhez a legbensőségesebb megérzésére van szüksége, akkor megérti, hogy a beavatás ösvénye a szeretet ösvénye. Ha mindebből csak egy leheletnyit is megért, akkor lábát már az ösvényre helyezte, akkor kiemeltetik az idők örvényéből Isten örök megrendíthetetlenségébe. Akkor felemelkedik a szeretet tágas, alaktalan, ragyogó átlátszóságába. Ilyen szeretetet tanúsított az Atya irántunk, amikor a Fiát, a Krisztust küldte hozzánk.

Őt szeretjük egész lelkünkkel, egész szívünkkel és egész eszünkkel. Ez a Rózsakereszt Szerzetének szent ismérve. Ez a Vízöntő kovásza. Ide hallgasson, kedves Olvasó: mi a Krisztust szolgáljuk!

Ezt azonban valóban és cselekedve akarjuk tenni. Ezoterikus értelemben vagyunk forradalmárok, mert észrevettük a titokzatos szeretetfáradozást az életünkben, mert az emberiségnek meg akarjuk mutatni a megmenekülés útját és ezen az úton szívesen megyünk előtte. Ahogyan Atyánk, Rózsakereszt Keresztély, a Rózsakereszt Szerzetének misztikus feje, tárt karokkal jött az emberiséghez, felajánlva titkait és kincseit, a szellemi aranyat, úgy az a mi feladatunk, hogy példájára önmegtagadásban és szeretettel folytassuk az ő művét.

Ha Ön is megérez és megért ebből valamit, akkor Neptun, az isteni határozat egyik magasztos küldötte megbeszélésével folytatjuk, ahogyan az előbbi fejezetben Uránuszt beszéltük meg.

Uránuszt a szív megújítójának, Neptunt pedig a fej megújítójának neveztük. Itt újra megmutatkozik, hogy a kozmikus építőművészet és a kereszténység ugyanazokon az alapokon nyugszik. Ha a sötétből ki akarunk törni a világosságra, akkor a szívet kell először is megújítani: Uránusz. Ha a szellemben újjászületettekként akarunk felébredni, akkor mindenekelőtt meg kell halnunk Krisztusban: Uránusz. Ha a világ a legmélységesebb földi éjszakából egy új hajnal pirkadatára akar ébredni, akkor meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a Krisztust megértse. Akkor el kell egyengetni az utat, hogy találkozhassunk a Krisztussal: Uránusz.

Ha Neptun által meg akarjuk érteni Istent, akkor először Uránusz által meg kell értenünk a Krisztust: „Istent soha senki nem látta, de az Atya egyszülötte megmagyarázta nekünk”. „Hogyan akarjuk Istent szeretni, akit nem látunk, ha ugyanakkor felebarátunkat gyűlöljük, akit látunk?” Hogyan lehetünk elvontan vallásosak, mialatt a valóságban a vallást elutasítjuk?

Ezért tehát minden további elgondolkodás előtt a Krisztus következik. Ő minden mindenben, Isten ajtajának arany kulcsa. Ezt üzeni Uránusz, ez minden gnosztikus mágia lényege. Ha mágikus ráfordulásánál a Krisztus-szintézist mellőzi, akkor fekete mágiára vetemedett. Ha az uránuszüzenetet elutasítja ezen a világon, akkor a világosság helyett a sötétséget részesíti előnyben. Ezért vésődött be Rózsakereszt Keresztély sírboltjába - a jelképes legenda szerint - a kijelentés: Jézus mihi omnia - Jézus mindenem.

Lépjünk be tehát Uránusz kapuján Neptun felé, hogy fellebbenthessük Ízisz fátylát. A Krisztustűz behatol a kapun, a fehér rózsán keresztül. Ez tisztító tűz, mely a szívet megérinti és az agyalapi mirigyet gyorsabb rezgésre készteti. Így szakad ránk az éjszaka. Amikor Krisztus eljön hozzánk, amikor a nap nyugalomra tér, akkor természettörvényesen leszáll az éj. Akkor kiküldenek minket a világ éjszakájába, hogy a világosság igazi küldötteiként elvégezzük a munkánkat. Akit a Krisztustűz fáklyává lobbantott, az segéd, az segítő. Az cipeli, viseli a keresztet.

Tudják-e mit jelent Krisztust szolgálni a földi éjszakában? Ez a kereszt vállalását jelenti, ami fájdalommal jár.

Az éjt azonban a hajnal követi, az elérés reggele. Az isteni Neptun reggel jön el hozzánk. Nyomait pedig abban a csodás, finom szervben hagyja hátra, amellyel mindannyian rendelkezünk a tobozmirigy formájában. Ezen a halmon, a koponyák hegyén fejeződik be a kereszthalál, és megyünk fel a feltámadás révén a delelésbe, ahol a Szent Szellem - Plútó - erői ünneplik diadalukat, a pünkösdi tűz lángjai csapnak a magasba és Íziszről végképpen lehull a fátyol. Ekkor felragyog az ékkő az emberi lélek homlokán, kimondják és meghallják az alkotó Fiátot. Ekkor lett az ember igazán ember.

Neptun a fej megújítója, az Isten ábrázolására alkotott ember. A fej az istenötlet kihirdetője. Ez a tanuló ösvénye, Isten gyermekének útja.

Az emberiség azonban, mint tömeg, még az alantashoz van kötve. A szellemi erők hangját még nem képes meghallani: Neptun mégis hat. Ahogyan az Atya a Fiún keresztül működik, úgy a Fiú az Atya által hat.

Ha a hivatott ember még az alantashoz ragaszkodik és nem akar megszabadulni, akkor Neptun méreggel jelentkezik, mint megmérgező, összezavaró, krízisbe hajszoló, a romlást serkentő, a rákot keltő, az ószövetség Istene. Most már tudják, miért van benne a Bibliájukban az ószövetség is. Isten emésztő tűz, ha az ember nem hajlandó elfogadni a Krisztustüzet. Ismerjék fel korszakunk elektromos, ideges feszültségét, mint uránusz-hívást: a törvényszerűen fokozódó hanyatlás a neptuni megmérgező folyamat, amire a halál következik Plútó által. Elsötétült az emberiség arca, lehajtott fővel bandukol útján.

Neptun azonban a fej megújítója, ugyanakkor „méregtelenítő”, a kezdetek megújítója, a szent Alkotó, akiből és aki által mindenek lettek. Ezért csendül fel a világon a megszabadulásra való felhívás, ezért beszél a Confessio Fraternitatis az isteni határozat jeleiről, melyek a Kígyóban és a Hattyúban ragyognak. Ezért zeng ezen az összetörött világon Neptun fejmegújító felhívása a feltámadás értelmében.

Isten szolgái, a rejtélyiskola tanulói hallgatnak erre a hívásra és alávetik magukat a megújulás egész folyamatának. E misztikus elgondolkodás után nem építünk továbbra is légvárakat, hanem a valóság talajára állunk és elkezdjük végezni a feladatunkat.

Ahogyan Uránusz többek között a nők mozgalmainak a kezdeményezéséhez adta meg az impulzust, úgy Neptun új nevelési és oktatási módszert hoz magával, az „új iskolát”, amelyet már ma megvalósítanak a Rózsakereszt iskolái. Az új iskola az érettebb ifjúságot az emberiség Idősebb Testvéreitől kapott irányvonalak szerint fogja vezetni, hogy végül kifejlődjenek az ember magasabb erői és el lehessen vezetni a Vízöntő-korszakban érvényes rendeltetéséhez, a szellem, a lélek és a test egyesüléséhez.

Korszakunkban az egész oktatási rendszer az uralkodó természetrend követelményeihez igazodik. A fiúkat és lányokat a jóváhagyott elfajulás segédmunkásaivá idomítják. A diplomák hajhászása okozza a sok korai bajt. A legnagyobb hazugok és a legügyesebb csalók jutnak a legjobb anyagi helyzetbe, s az ő útjukat mutogatják az ifjúságnak, mintha ez lenne az igazi emberség célja. Önök pedig, szülők, akik gyermekeiket családi becsvágyból középiskolába és főiskolára küldik, tudják-e mi vár rájuk ott? Tudják-e, hogy a gimnáziumokban, főiskolákban és hasonló intézményekben az örökkévalóság értékeinek nyoma sem található? Tudják-e, hogy gyermekeiket a fokozatos megmérgezésnek teszik ki? Azért teszik, mert diplomákat követelnek meg, amelyek teljesen értéktelen papírok, ahogyan a gyakorlat ezerszer bebizonyította. Ezt pedig azzal az ürüggyel teszik, hogy gondoskodnak róluk! Nem mutatkozik-e meg itt is, hogy - ahogyan egy nagy pedagógus mondta - a szülők lehetnek gyermekeik legnagyobb ellenségei? Elég ebből - ezt mindannyian megállapíthatjuk! Csak nem elégedhetünk meg a megállapítással. A Gnózis tanulóját, a tűz szolgáját arról lehet megismerni, hogy felhagy a korhadttal, elhagyja a megkristályosodottat, és új házat épít. Az új oktatási rendszer harmonikusan a lét új és egyetlen céljához igazodik, és olyan szakmákra készít elő, amelyekből az emberiségnek valóban haszna lesz, amelyek az emberiséget szolgálják, mindazonáltal mentesek lesznek korszakunk társadalmi hazugságaitól és a leromlás butító befolyásaitól.

„Aki tudást halmoz, az szenvedést termel.” Amikor Ön is elgondolkozik ezen, és gondolkodásának látóköre tágul, felfedezi, hogy ebből sok következtetést kell levonni, számtalan következményt vállalni. Ha részt akar venni mivelünk az újjáépítésben, ha be akar állni az útnyitók soraiba, akkor sok fájdalom vár Önre. A minket tettre ösztönző belső tudomány belső konfliktusokat kelt és lebontásra sürget. Ezért veszélyes tudomány a gnosztikus bölcsesség.

Egyetlen tartalma azonban szeretet. Érzi-e ezt a titokzatos hajlamot az életében? Érzi-e, hogy Isten lélegzete újra meg újra Ön körül lebeg? Megérzi-e ezt a szent jelenlétet? Érti-e ezt a szeretetfáradozást, mely a csalódásból, csalásból és csalatkozásból, a korlátozásaiból ki akarja emelni Önt az igazi szabadságba?

Megérti és megáévá teszi, s ezért nem léphet vissza többé. Ha a szent jelenlét megérintette Önt, akkor zárul a mágikus kör Ön körül, melyből nem menekülhet többé. És összekulcsolt kezekkel rebegje velünk Rózsakereszt Keresztély hatalmas imáját: Jézus mihi omnia!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,