Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis

VII. A fémek átváltoztatása és a leghatásosabb gyógyszer

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis


Amikor az olvasó figyelmét a Rózsakeresztes Szerzet krisztusközpontúságára, krisztusi alapjaira irányítjuk, felmerülhetne annak a gondolata, hogy a rózsakeresztesség egész jelensége a Biblia tanulmányozásában, belső értékeinek magyarázatában és egy keresztény életvitel szabványainak a meghatározásában merül ki. Erre azt mondjuk, hogy csak az alapokat szerettük volna megmutatni, amelyeken az igazán gnosztikus élet nyugszik. Mert szüntelenül fennáll annak a veszélye, hogy az alapelv feledésbe merül, az őselv elködösül, betemetik a kutat, amelyből az élő víz buzog, s az ember emiatt kárt vall.

Ezért hirdetik a rózsakeresztesek működésük kezdetétől fogva a mai napig is, hogy gondolkodjunk el a kereszténységen, mert a kereszténység egy erő, Krisztus egy nagy erő! Ettől a mozgató, dinamikus elvtől senki és semmi sem képes elállni.

Arról ismerhető fel az igazi rózsakeresztes, hogy Krisztust vallja, mégpedig nem elvont elképzelések formájában, nem leplezetten, hogy bármit lehessen csinálni belőle, sem új tárgyilagossággal, mindenekelőtt nem megváltoztatott nyelvezet segítségével, hanem a magasztos bibliamágiához való ragaszkodással és Rózsakereszt Keresztély atyával egyetemben, az ő egész pozitív hozzáállásával nyugodtan és határozottan kijelenti: „Jézus mihi omnia - Jézus mindenem”.

Így lesz megnevezve az alap, így világítunk rá határozottan és ez újítja meg szüntelenül teljes erőből, mert az egyed és az emberiség gnosztikus-tudományos működését és törekvését ezen az alapon kell felépíteni. Nem állunk meg tehát a „Jézus mindenem” megállapításánál, hanem a tanuló - gnosztikus-tudományos vizsgálatok eredményezte mélységes meggyőződéssel - munkához lát, hogy vállalja és elvégezze kozmikus feladatát.

Ennek a feladatnak a terjedelmét és jelentőségét az ember alig képes áttekinteni és felfogni is. A Rózsakeresztes Szerzet, mint a nyugati világ rejtélyiskolája alapossággal és nagyon komolyan óriási és mélységes titkokat kutat. A mikrokozmoszban és a makrokozmoszban nyugvó erőket éleszt fel, kiszélesíti hatósugarukat, kifejleszti az emberben rejlő legfennköltebb lehetőségeket. Útja hősies út, titánokhoz méltó óriási munka: ugyanakkor elevenen él benne az erős függőség érzete, annak a tudata, hogy létezik egy magasztos erő, amellyel bármire képes: Jézus mindenem!

A rejtélyiskolában vezető munkát végzők, de a tanulók is kisebb, vagy nagyobb mértékben rendelkeznek azokkal az erőkkel, amelyekkel „a fémeket át lehet változtatni”, vagy amelyeket a „leghatásosabb gyógyszernek” neveznek. Itt az igazi rózsakeresztes munka területére kerülünk: ez az alkémia és a gyógyítás. Ugyanakkor ezt a két dolgot értették félre leginkább a rózsakeresztesek tevékenységéből az idők folyamán.

Az alkémiáról két vélemény van forgalomban. Az egyik szerint a szó szoros értelmében a fémek átváltoztatására szolgál. Bizonyára ismernek régi ábrázolásokat, alkimistákat retortáik és lombikjaik közepette, mindenféle titokzatos folyamatokkal foglalkozva, melyek a fémek arannyá változtatásának művészetében csúcsosodtak.

A másik vélemény azt bizonygatja, hogy a fémek átváltoztatása csupán szellemileg értendő. Itt a szellem aranyáról van szó, amelyet meg kell tisztítani minden alantastól, hogy magasabb valóságba emelkedhessen.

Az első vélemény abszolút helytelen, a másodikban van valami igazság az ember egyik feladatát illetően, de még semmit sem mond a rózsakeresztesek alkémiájáról. Alaposabb tanulmányokra van szükség, át kell hatolni a fátylak egész során, hogy megtudjuk, mi az igazi alkémia.

Anyagtestünkben az anyagvilág kémiai rétegében, úgymond az anyag mélypontján vagyunk tudatosak, itt élünk tudatosan. Az anyagvilág elemekből, ásványokból és fémekből áll.

Ezt az elsüllyedt anyagvilágot áthatja egy szellemi lényeg: a Krisztus ereje, vagy Krisztuserő. Ennek a szellemi lényegnek az a feladata, hogy helyreállítsa az anyagvilág eredeti tisztaságát, és az ebben kifejlődő életet rendeltetése útjára ösztökélje. Krisztus - a mindenség-teljesítő - segítségre lel a rejtélyiskola, a nyugati világ rejtélyiskolája szervezetében. Minden felújító és lebontó folyamat mögött ott áll és hat a Rózsakereszt Szerzete, mely egész szervezetével minden területen a legnagyobb erőfeszítéssel az Ő szolgálatában működik. Ez az alkémia, a rózsakeresztesek alkémiája.

Ez az alkémia mindent magában foglal, és mindenekelőtt nagyon határozott. Nem elégedhetünk meg annak a kijelentésével, hogy meg kell szabadítani a szellem jelképes aranyát. Persze hogy erről van szó, mert - röviden összefoglalva - ez az emberiség célja. De az alkémia indítja meg a szükséges folyamatot. A rózsakeresztes alkimista tehát olyan valaki, aki minden elképzelhető módon együttműködik a világ és az emberiség megújításán. A tudomány, a művészet és a vallás minden területén felismerhető a nagyszerű alkémiai folyamat. A rózsakeresztesek alkémiája egyetlen tudományágat sem hagy ki. A szépművészetek mögött is a megújulás hatalmas kívánsága hajt: alkémia. Az egyed vallásos elgondolkodásának is a teljes megújulásra ösztönző erő az alapja: az alkémia. Látjuk egy egész társadalom összeomlását, elavult módszerek eltűnnek, és egy teljes megújulásra ösztönző sokarcú és ellenállhatatlan impulzust látunk működni. Ez a tűz hatása, ezek tehát a lángnyelvek az alkimisták retortái alatt. Látják-e, hogyan elevenedik meg az alkémia az Önök számára? Semmiképpen sem küldhetik vissza a középkorba, amikor a mágusok megpróbálták a fémeket arannyá változtatni. Meg kell érteniük, hogy az alkémia nem áll távol tőlünk. Meg kell érteniük, hogy az alkémia korszakunk érverése, hogy korszakunknak ebben a szívdobbanásában meglátjuk a lobogó tüzet. Meg kell érteniük, hogy az idősebb testvérek munkássága szinte kézzel fogható. Halljuk a rézüstökben olvadó tömeg forró zubogását.

Persze hogy valójában a szellemi arany felszabadulásáról van szó. Minden időkben halljuk azonban Isten munkásainak hangját és látjuk a hatásukat, azokét az alkimistákét, akik az anyagvilág közönséges fémeit átalakítják. Így szítják a tűz fiai az örök tüzet Isten lombikjai alatt. A közönségest beledobják és az megég az Úr előtt: a hamuból pedig kiemelkedik az új főnix, a tűzmadár.

És a leghatásosabb gyógyszer!

Az anyagvilágban küzdő emberiség, mely alakulása és küzdelme tulajdonképpeni célját nem ismeri, minden tekintetben beteg, súlyosan sebesült és károsult. Az ember testi, erkölcsi és szellemi tekintetben is hiányosnak és bonyodalmakkal teljesnek mutatkozik. Ennek a valóságából keletkezik a gyógyszolgálat, az egyetemes üdvözítő mű. Az alkémia gondoskodik az emberiség felújításáról. A leghatásosabb gyógyszernek azt kell kieszközölnie, hogy új, egészséges emberek vállalhassák feladatukat egy új világban. Mi haszna új házat építeni, ha nincsen lakója. Lakókra is szükség van, ezért kapcsolódik az alkémia elválaszthatatlanul a legmagasztosabb gyógyszerhez.

A rózsakeresztesek minden korszakban, a századok folyamán mindig is orvosok voltak, és a rájuk bízott betegeken mindig is tudtak segíteni. A világtörténelemben arany fonalként húzódik a segítség és vigasz hosszú sora, amelyet a testi és lelki betegeknek lehetett nyújtani. Ebben a gyógyító műben a Rózsakereszt szerzetesei mindig is kiváló helyet foglaltak el, és ők voltak azok is, akik ismételten újabb, sikeres módszereket találtak.

Nagy korszakunkban az alkémia és a leghatásosabb gyógyszer teremti meg egy új jelenség, egy új megnyilvánulás alapjait, amilyet a világ eddig soha sem látott. Az alkémiai folyamat ezreket ösztönöz tudatosan vagy önkéntelen folyamatban az ember és a társadalom teljes újjászületésére. A milliók félelemtől és kétségbeeséstől sápadt arcán új öröm és boldogság mosolya ragyog majd. Soha sem szabad elfelejtenünk, hogy „Atyánk oly nagy szeretetet tanúsított irántunk, hogy Fiát, a Krisztust küldte hozzánk”. Így történik meg, hogy a leghatásosabb gyógyszer leereszkedik hozzánk, és a test és a lélek számtalan rettenetes betegségét fogja meggyógyítani. Ez a rózsakeresztesek panaceájának újabb megjelentetése. Ez felgyorsítja az idő kerekének forgását, és a szorongásban töltött éjszaka után az emberiség új reggelre ébred.

Mindemögött azonban, minden nagyszerűség mögött nagy veszélyek is rejlenek. A rejtélyiskola rejtett titkainak megbeszélésénél megállapítottuk, hogy a testvérek és szolgálóik közvetlen közelünkben dolgoznak, és a rejtélyek gyakorlótere a mindennapi élet. Az alkémia és a gyógyítás elmélete és gyakorlata azonban olykor kétes forrásokból származik és nem hoz minket kapcsolatba minden dolog örök eredetével. Ezért elengedhetetlen, hogy az ezekkel a folyamatokkal komolyan foglalkozó először megtisztuljon Krisztus bölcsessége által.

Az élet gyakorlata arra tanít, hogy a tudás, az erő és a cselekedet helytelen alkalmazásra kerül, ha nem az örök forrásból származik és nem abban tisztult. Az ember hatalmas erőt érez önmagában, de önző fajtája és önérvényesítő törekvése miatt ezt az erőt olyan célokra használja, amelyekkel másoknak fájdalmat és kétségbeesést okoz. Az aranyláz miatt háborúra és bűnözésre vetemedik. Azt kell megállapítanunk, hogy egy eredetileg szent erő a bukását okozza.

A mágiától elragadtatott tanulók jegyezzék meg ezt. Mihelyt a törekvésük alapját elfeledik, vagy megtagadják, törekvésük bukássá változik. A tűzfolyamat egy felgyorsított haladás, s ezért ezen az úton jóval nagyobbak a veszélyek is. Ha az emberiségfelújító alkémiai folyamat munkásait nem a helyes indíték lelkesíti, akkor annak a veszélye fenyegeti őket, hogy a retortáik alatt lobogó lángok, vagy a felrobbanó készítmények által megsérülnek. Aki az előkészület fokán áll és a leghatásosabb gyógyszert keresi, annak meg kell értenie, hogy ebben az állapotban még alkalmatlan, nem fog rátalálni, s biztosan eltávolítják, ha az alapelveket figyelmen kívül hagyja. Ezt illetően jegyzi meg a Confessio 11. fejezete:

„A legfőbb kormányzó azonban úgy határozott, hogy az alázatosaknak dicsőséget készít, a beképzelteket sötétséggel veri, a hallgatagokkal angyalait hagyja beszélgetni, a nagyszájúakat pedig a magányosságba zavarja.”

Aki áthatol a természethez, a dolgok lényegéhez, az ezen a világon az alázatos és hallgatag munkásokhoz tartozik, akik lankadatlanul tovább dolgoznak. Nem azért, hogy az emberek lássák őket, hanem mert Isten határozatát véghez kell vinni.

A világot szakadatlanul sújtja a kemény ítélet az igaztalansága miatt. Az igaztalanságot azonban minden időkben teljesen megsemmisítik. Ha az igaztalanság nyilvános intézményekben is elharapódzik, akkor a további fejlődés akadályát képezi. Ezért az eljövendő évek folyamán a mai társadalmi rend feloszlik és új lép a helyébe, mely jobban összeegyeztethető a dolgok eredetével.

Az emberiség azonban az elkövetkező évek során mindenekelőtt a látszatvallástól fog megválni. Ha alaposan megvizsgálják a világ baját, a sok szenvedést és nyomorúságot, s ezeknek az okát keresik, akkor úgy találják, hogy az egyház a legnagyobb bűnt, súlyos bűnt vont magára. Az egyház, mely Krisztus földi képviselőjének mondja magát, azt hiszi, hogy szabad szent szakramentumokat adományoznia, azt állítja, hogy az igazságot teljesen ismeri, meg tudja magyarázni és ki tudja hirdetni, ez az egyház a legnagyobb nyomorúság okozója, a nagy materializmus, az anyagiság oka, mert káprázatot és rögeszmét csinált a Krisztusból, és mert a sötétség hatalmaival működik együtt.

Krisztus annakidején elutasította az egyházat, a papokat fehérre meszelt síroknak nevezte, kívül fehérek és pompásak, belül viszont tele csontvázakkal és undokságokkal. A romlás valóban nagy lépésekkel halad előre. Az egyház bűne szörnyű, elrettentő és egekbe kiált: az egyház ezért el fog pusztulni. Kő kövön nem marad.

Új egyháznak kell megjelennie, mely az igazságon alapul és az igazságot hirdeti. A mai egyház útját a vér, a könny és a rettenetes szenvedés szegélyezi. Ezért vérbe és szégyenbe fullad. A Confessio Fraternitatis a következő ítéletet jövendöli meg neki:

„A legfőbb kormányzó azonban másképpen tervezte, aki az alázatosoknak dicsőséget készít, a beképzelteket sötétséggel sújtja, a hallgatagokkal az angyalait hagyja beszélni és a nagyszájút a magányosságba taszítja, és erre a büntetésre szolgált rá a római csaló, aki istenkáromlásait továbbra is tele szájjal árasztja Krisztusra, és akkor sem hagyja abba a hazudozást, amikor kiderült, és Németország felfedezte barlangjait és földalatti folyosóit, úgyhogy betelt a mérték és úgy tűnik, hogy megérett az akasztófára.

Eljön azonban annak a napja, amikor ez a kígyó beszünteti a sziszegést és háromszoros koronája semmivé foszlik. Ezt nyíltabban meg fogjuk beszélni, mihelyt összejöttünk.

Isten emésztő tűz. Ha Ön gúnyt űz a szent tűzből és feladatából, akkor a tűz Önt megragadja, Ön megsemmisül az alkémiai folyamatban és a leghatásosabb gyógyszer elhalad Ön mellett. Isten örökké működő órája egyenletesen ketyeg az idők mozgalmasságában. A mutatók lassan tova fordulnak. Másodpercről másodpercre nyomulnak előre, mígnem mutatni fogják a törvényes ítélet óráját. Csengő-bongó, mély harang hirdeti akkor a törvénykezés óráját, hála Istennek azonban ugyanakkor az új emberiségkorszak eljövetelét is, amelyben a kétarcú jánosfejnek nem lesz helye többé.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,