Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis

VIII. Az ál-alkémia

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Confessio Fraternitatis


Az ezoterikus filozófiával foglalkozó hamarosan felfedezi a rózsakeresztesek alkémiájának célját és szándékát, meglátja, hogy szó sem volt soha sem titokzatos laboratóriumokról, olvasztótégelyeik fölé hajló méltóságos öregekről, akik különös kísérleteik eredményeit figyelték. A történelem meghamisítása, ha a rózsakereszteseket összemossák a középkori aranycsinálókkal. Legfeljebb előfordulhatott, hogy egyes szerzetes testvérek ilyen módon terelték el a figyelmet igazi tevékenységükről, ahogyan manapság is a Szerzettől ihletett erők közül sokan végzik egyszerű foglalkozásuk miatt feltűnés nélkül igazi munkájukat.

Az alkémia fogalmának rejtett gnosztikus-tudományos jelentése a rejtélyiskolák világot átfogó munkájával függ össze. Az igazság nagyon egyszerű, ugyanakkor rendkívül nyugtalanító. És verjék ki a fejükből minden ezzel kapcsolatos elképzelésüket, amelyeket alkottak rózsakeresztesek éjjeli összejöveteleiről sötét, távol eső helyeken, vagy erdei házakban, ahonnan titokzatos hangok hallatszanak és fekete füstfelhők gomolyognak a düledező kéményből, amelyeket az elégetett vegyületek égési gázai tesznek furcsa színűvé. Az ilyesmi jó a hosszú téli estéken mesének, vagy hívatlan vendég ijesztgetésére, hogy legalább rosszat álmodjon. Ne higgyék, hogy a rózsakeresztesek történetének ilyesmihez bármi köze is lehetne.

Az igazság egyszerű, ugyanakkor nagyon nyugtalanító. Az igazságot csak azok tudhatják meg, akik megértik ennek a korszaknak a szívverését.

Minden égitest nagy erők, a különböző élethullámok fejlődését szolgáló magasztos elvek együttese, anyagi szintézise. Ezek „fémek és elemek” néven ismeretesek. A világ kezdetétől fogva a mai napig is befolyásolják a fejlődő életet. A csillagok és bolygók kölcsönhatása szüntelenül folyamatban tartja a fémek és elemek átváltozását. Ezt illetően valóban Isten nagy kozmikus laboratóriumáról beszélhetünk.

A rózsakeresztesek filozófiájából megtudtuk, hogy az anyagtestnek a szellem tükörképének kellene lennie. Ezért mondja a Szentírás, hogy az ő képére és ábrázolására teremttettünk. Anyagtestünk tehát egy piciny égitest, ugyanakkor fémek és elemek anyagi szintézise. Látjuk a kicsiny világban és a nagyságok világában is a tiszteletre és elismerésre méltó munkát Isten kozmikus laboratóriumában. Az erők és elemek irányított játékában és ellenjátékában keletkezik minden, ami volt, ami van, és ami eljövendő: „Parancsol, és már létezik, szól, és már áll is”. Az erők és elemek irányított játékában és ellenjátékában keletkezik minden égitest és minden emberi test. A mindenütt szétszórtan létező és mindenhonnan összeszedett alapanyagokból építi az ember a házát. A mindenütt jelenlévő elemeket és fémeket Isten ereje örvénylő mozgással tereli össze a térben. Így keletkeznek Napok, a mindenség dicsőségét hirdetve: „A mennyek hirdetik Isten dicsőségét és az egek az ő kezeinek alkotását dicsőítik”.

Azt látjuk, hogy körülöttünk és bennünk megy végbe a nagy csoda, s kezünket áhítattal kulcsoljuk össze előtte, aki a világokat kigondolta, s már léteztek is! Így olvas a gnosztikus a csillagok nyelvén, és szívéből ujjongva száll a hálaadás, hogy képes ezt a magasztos mágikus ábc-t kutatni. A gnosztikus ott áll Isten lombikjai mellett. Látja az erők játékát és ellenjátékát. Látja az óriási keringést és az alakulást a nagy alkémiai laboratóriumban, Isten munkáját, a szentháromság első nézetét, a természet nagy birodalmának jelenségét, mely szintén háromságosan nyilvánul meg.

A természet szerint születtünk és a természet módjára pusztulunk el, ahogyan minden anyagjelenség a káoszba vész, ha csak nem világlik fel fölöttünk Krisztus ereje, hogy az ember újjászülethessen, az alkémia második nézete, második tényezője, és ez a második tényező a rózsakeresztesek alkémiája, mert ebben rejlik a megvalósítás kezdete.

Az alkémia első nézetéből keletkezett a vegytan tudománya. Az embernek és az emberi természetnek szabad használatba vennie a fémekben és az elemekben nyugvó erőket. Az alkémiai labornak ezek az erői céltudatosan működnek. Már felületes vizsgálatunk is azt mutatta, hogy a legkisebb részletekben is Istennek egy magasztos módszere működik. Ezt a módszert és ennek célját magyarázza meg a második alkémiai képlet. Ezen a képleten alapul az ember vallásossága. A vallások egymást követték a mai napig is: felsorakoznak, és korszakunkban a kereszténység tulajdonképpeni ébredezését éljük meg, melynek ezoterikus képét, jelenségét a rózsakeresztesek magyarázzák meg.

A beavatott Pál apostol azt mondja Krisztusról: „Megmagyarázza nekünk az Atyát”, és a Rózsakeresztes Szerzet alapítója kijelenti ugyanebben az összefüggésben: „Jézus mindenem”. A rózsakeresztesek filozófiája arra tanít meg minket, hogy auráját a Krisztusszellem bolygónkra terítette. Teljesen körülzár minket, és a tökéletesedésben csakis őáltala részesülhetünk.

Ez a második alkémiai folyamat: egy tisztán szellemi, tisztán misztikus folyamat, amely a rózsakeresztesek filozófiájában áll értelmes alapokon. Ez a filozófia nem mentális, nem gondolatépület, hanem a szívgondolkodás szintézise, melynek az a célja, hogy a keresztény vallás eleven erővé váljon az ember életében. Ha ebből az eleven erőből megvalósult valami, akkor beszélhetünk a nyugat rejtélyiskolájában megvalósulásról. Így jut el a tanuló az alkémia harmadik nézetéhez, a szentháromság harmadik tényezőjéhez: a teljesüléshez, a Gnózishoz. A harmadik nézetben igazolásra talál az elsőnek a célja, ahogyan ezt a második nézet teszi lehetővé. Ezt az egész fejlődést ecseteli a négy Evangélium, amelyeket négy különböző beavatási módszernek kell látnunk.

A tanítványt - anyagi megújítása után - Krisztus a pünkösd teljesüléséhez vezeti. A nyugati rejtélyek, kizárólag ezen az úton teljesíthetők, mert ez igazodik a háromszoros egyetemes kozmikus törvényhez. A háromszoros törvény végtelenül sokarcúnak mutatkozik minden életelvben. Felfedezzük, hogy a rózsakeresztesek alkémiája végül is egyszerű, de ijesztő igazságon alapul. Ugyanis rádöbbenünk, hogy az emberi élethullámot mekkora távolság választja el még a céljától.

Ezért int a Confessio Fraternitatis nyomatékosan minden ál-alkémia elől, a céltól és lényegtől elvezető módszer és viselkedés elől. Az álalkémia beférkőzött már minden emberi és társadalmi jelenségbe. A negatív ezzel reagál a pozitívra.

Az álalkémia is háromszorosan jelentkezik. Az első nézet a nyers anyag elfajulását, a materializmus, az önzőség világát, Lucifer világát mutatja. Isten kozmikus laboratóriumában azt látjuk, hogy minden erő örökké a fejlődés alapjainak a megteremtésén fáradozik, hogy minden szépre és jóra forduljon, minden igazzá váljon. Az álalkémia pokoli laboratóriumában az önzés a korlátlanul uralkodó kényúr, és az erők szép játéka itt az elvek és érdekek viszályává fajul, rendkívül feszült helyzetté válik, mely a robbanás elkerülhetetlen veszélyével jár. Ezért ebben leselkednek a démonok, az átkozottak, és a mélységek szörnyei.

Az álalkémia második nézete a miszticizmus karikatúrája, a mai rozoga egyház. A mai egyházak pásztorai a birkákat, akik még nem rendelkeznek a szabad gondolkodás képességével, és a Krisztust szinte tárgynak akarják tapasztalni, áruként adják bérbe a gonosz leselkedő démonainak. Ennek oka abban rejlik, hogy eltorzult miszticizmusuk még az első nézethez tapad a társadalmi rend alaposzlopává tett önzőségben.

Így aztán az álalkémia harmadik nézetében megvalósul a sötét színjáték. Megmutatkozik az okkult törekvés gúnyos pofája, a ravasz ellenség, mely a jó vetésbe keveredik. Ajánlata tele van jelentős jelképekkel, titokzatos elbeszélésekkel, beavatásokkal és szabadságokkal. Szóval ez a negatív okkultizmus, mely szellemi tévutakra visz, sötét gyakorlatával, amelyben pénzről, anyagi és más előnyökről van szó. Ez az okkultizmus, a megvalósulásra irányuló törekvés karikatúrája, talán még az egyháznál is erősebben megmutatja a rettenetes elfajulás tényét. Aki önző indítékkal nyújtja ki a kezét a legmagasabb után, az követi el a legnagyobb bűnt.

Az igazság nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon nyugtalanító is. Az igazság azt tanítja, hogy az anyagi megújulás világtörvény. Az igazság azt tanítja, hogy minden önzésnek a felebaráti szeretetben kell feloszlania. Az igazság azt tanítja, hogy ez az újjászületés csakis a kereszténység szent módszerével érhető el. És az igazság azt is tanítja, hogy az elérés - a háromszoros törvény teljesítése - csakis minden feltétel teljes betöltésével lehetséges.

Az igazság nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon nyugtalanító. Nyugtalanító, mert felfedezzük, hogy a tűzhányók az anyag értelmében a kitörés veszélyével fenyegetnek: nyugtalanító, mert felfedezzük, hogy a gyermeteg miszticizmusnak nincsen elég belső ereje és ismerete ahhoz, hogy Krisztusban az átkot feloldja. Nyugtalanító, mert a lelketlenek és lelkiismeret furdalást nem ismerők a legszentebbet és legtisztábbat, a rejtélyeket is megtámadják. A „megérkezés” pohárra hasonlít, a megpróbáltatás poharára. Aki nem méltó arra, hogy igyon belőle, az ítéletet iszik, ítéletet hív fel önmagára.

Az igazság nagyon egyszerű. Ezért figyelmeztet a Confessio:

„Tartsátok távol magatokat ezektől a dolgoktól, ha van belátástok, s jöjjetek a mi menedékünkbe, mert mi nem a ti pénzeteket kéregetjük el, hanem ellenkezőleg, mérhetetlen kincseket ajánlunk fel Nektek.

Nem valami tinktúra feltalálásával pályázunk a vagyonotokra, hanem a mi vagyonunkban akarunk részesíteni Titeket is. Nem adunk fel Nektek találós kérdéseket, hanem a hit-titkok egyszerű magyarázatával akarunk szolgálni nektek.

Nem a Ti soraitokba akarjuk felvétetni magunkat, vagy nem Tőletek akarjuk elfogadtatni magunkat, hanem meghívunk a mi fejedelmi házainkba és palotáinkba, amelyekre - ha ezt még nem tudnátok - nem a pompa kedvelése, hanem Isten szelleme késztet, kitűnő atyánk hagyatéka ír elő, s amelyre az idők köteleznek minket.”

Ez a Bölcsesség Urainak felhívása: ezt szeretnénk átnyújtani Önöknek. Az igazság nagyon egyszerű, de nehéz teljesíteni. Az igazság nagyon egyszerű, követelménye azonban óriási. Az igazság mérhetetlenül gazdag, de magas hegyen fekszik. Aki meg akarja találni, annak keresnie kell az utat.

Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,