Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium

Bevezetés

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium


Miután az egyedül bölcs és irgalmas Isten az utolsó napokban kegyelmével és jóságával oly bőségesen elárasztotta az emberiséget, hogy a belátás a Fiát és a természetet illetően is egyre mélyebb lett, joggal beszélhetünk boldog időszakról. Hiszen nemcsak a világ rejtett és ismeretlen felét hagyta csaknem teljesen megtalálni, és a természet sok csodás, soha nem látott művét és teremtményét mutatta meg, hanem nagyon megvilágosult és szellemi nemességgel megáldott embereket is életre hívott, akik az elfajult és tökéletlen művészetet részben újra helyreállították, hogy az ember végre felismerje nemességét és dicsőségét, és belássa miért neveztetik mikrokozmosznak, és mire képes művészete a természetben.

A meggondolatlan világnak azonban ez nem sokat használ, és a rágalmazás, a nevetés és gúnyolódás egyre fokozódik. A tudósok büszkesége és becsvágya is oly nagy, hogy nem hajlandók mindabból, amit századunkban Isten oly bőségesen közölt, mindannyiunk számára egyfajta Librum Naturae-t, vagyis minden művészet vezérfonalát összeállítani, és abban megegyezni. Ellenkezőleg: egymásnak ellentmondanak és egymást bosszantják.

Jámbor, és szellemileg nagyon megvilágosodott, elhunyt atyánk, Rózsakereszt Krisztián testvér sokat és kitartóan dolgozott az általános megújulás elindításán. Az ő szolgálatában mindenkor mentek ki testvérek, hogy a cél megvalósítására olyan világrendet alapozzanak meg, amely nem ebből a világból való, és amelyről Jézus Krisztus tanúskodik:

„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Nikodémus azt kérdezi: „Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” Jézus így felel: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.”

„E dolgokról - folytatja a beavatott Pál a zsidókhoz írt levelében - sok és nehezen megmagyarázható mondanivalónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szüksége és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Mert az Istennek ismerete csak az erőseknek való. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.

Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázatot megvetve, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült.

A bűn ellen tusakodván ellenálltatok-e egészen a véretekig? És elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek mint fiaknak szól: 'Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged; Mert akit szeret az Úr, megdorgálja azt, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.'

S habár most úgy tűnik, a fenyítés nem örömre, hanem szomorúságra ad okot, e fenyítés mégis az igazság békességet hozó gyümölcsével ajándékozza meg mindazokat, akik kitartanak a megpróbáltatásokban.

Feszítsétek hát meg ernyedt karjaitokat és roskatag térdeiteket! Vágjatok sima utat lábaitokkal, hogy ami megbénult, össze ne roskadjon, sőt inkább meggyógyuljon. Törekedjetek békében élni mindenkivel, és üdvösséget nyerni, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek, hogy a kegyelmet senki el ne veszítse, és a keserűség magasba kúszó gyökerei kárt ne tegyenek, s be ne mocskoljanak sokakat.

Ti, felnőttek pedig eljöttetek a szent hegyhez, és az élő Istennek városához, az igaz Jeruzsálemhez, és az elsőszülöttek közösségéhez, akik a másik birodalomban vannak. Eljöttetek Jézushoz, az újszövetség közbenjárójához. Adjunk hát hálát, és szolgáljuk teljes szívükből az Urat mi, akik szeretnénk mozdíthatatlan birodalmat kapni.”

Azt reméljük, és azt kérjük, hogy hajlandók legyenek ajánlatunkat gondosan mérlegelni, művészetünket alaposan megvizsgálni, és a jelent minden igyekezetükkel figyelemmel kísérni.

Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy aki komolyan és szívből velünk jön, a javai, teste és lelke tekintetében is élvezni fogja ennek a gyümölcsét. Akik viszont szívükben hamisak, és csak kincseink után sóvárognak, azok semmiképpen sem árthatnak nekünk, sőt önmagukat taszítják a teljes pusztulásba.

Így marad építményünk - habár százezrek látták közelről - örökké érintetlen, megdönthetetlen és teljesen rejtett az istentelen világ számára.

Szárnyaid árnyéka alatt, ó Jehova.Lectorium Rosicrucianum


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,