Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium

9. Szárnyaid árnyéka alatt, ó Jehova

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium


A Szaturnusszal kapcsolatban részletesebb fejtegetésekbe kell bocsátkoznunk Jehova isteni alakja és az első hétszeres-kör beteljesedése tekintetében.

Ha a Fama Fraternitatis zárómondatát és a Confessio Fraternitatis kezdő mondatait olvassuk, akkor felfedezzük, hogy a rózsakereszt testvérei nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak annak az isteni lénynek, akire az Ószövetség a Jehova névvel utal.

A Fama Fraternitatis a következő mondással zárul: „Szárnyaid árnyéka alatt, ó Jehova”, a Confessio Fraternitatis pedig így kezdődik: „Jehova az, aki látván, hogy a világ hamarosan elmúlik, és már csaknem véget ért, visszavezeti azt kezdetéhez, megfordítva a természet menetét.”

Bár az elmúlt száz év ezoterikusai megkísérelték, hogy „Jehovah” isteni fogalmát a Holdmisztériummal kapcsolatban magyarázzák, mi mégis úgy látjuk, hogy e törekvés nem volt kielégítő, mert még nem jött el annak az ideje, hogy Jehova misztériumáról lehulljon a lepel.

De a nagy változás órája mégis csak ütött, és a tanulónak is arra az isteni lényre kell majd ráeszmélnie, akinek szárnyai alá akar állni a Rózsakereszt minden szolgálója, hogy eme hatalmas sas vezetésével a nagy művet a helyes módon vitelezhessék ki.

A tanuló, Jehova nevét, ahogy említettük, egyenesen és elválaszthatatlanul az izraeliták népéhez kapcsolja. Ez a név közvetlen kapcsolatban áll az isteni lénynek egy új megnyilatkozásával, amely magára a zsidó népre irányul. Ezen az alapon nevezik Jehovát gyakran a szövetség istenének is.

Maguk a zsidók soha nem ejtették ki Jehova nevét; nagyon szent és titkos név volt. Ha felolvasásaik során idézték vagy ismertették az Ő akaratát vagy bölcsességét, akkor egy másik néven, Adonájnak vagy Elohimnak nevezték.

A titkos név a szövetség istenének kimondhatatlan neve volt. A héber ábécé négy mássalhangzójával, J.H.V.H.-val utaltak rá, amit csak magánhangzók segítségével lehetett hangzó szóvá formálni. Nem ismeretes, hogyan ejtették ki eredetileg a titkos nevet. Néhányan úgy vélik, hogy a szót „Javeh”-nek kell ejteni, és 1600 körül kezdett elterjedni a manapság ismert „Jehovah”. Mi is ezt kívánjuk használni, jóllehet ez rendkívül gyenge visszaadása az eredeti szónak.

A keresztény misztériumokban ismerik a „kimondhatatlan név” igazi hangsúlyozását, de ezt a hangsúlyozást érthető módon rejtve őrzik a világiak elől, mert itt egy hatalmas mantramról van szó, amely helytelenül, jogosulatlanul és ezért szentségtelenül alkalmazva a legrettenetesebb következményekkel járhatna.

Nem kell azonban ismernünk az igazi nevet ahhoz, hogy eme isteni lény szárnyai alá állhassunk, és egykoron, ha majd a Szaturnusz-beavatás által belülről birtokoljuk Őt, ha az igazi ön-szabadkőművesség által egyesültünk magasztos fenségével, akkor fogjuk megismerni igazi nevét, és akkor tanuljuk meg kiejteni.

Hadd utaljunk arra, hogy kezdetben csak az izraelita nép, mint kiválasztott szemita faj (Atlantisz 5. faja) szerezte meg a kizárólagos jogot a szövetség istenéhez való kapcsolódáshoz. Ebben rejlik annak magyarázata, hogy Jehova több szempontból Izrael istenének tekinthető, mint rendkívüli erejű, minden más istennél erősebb isten.

Egyáltalán nem mese a kijelentés, hogy a szemita faj egy nagyon rendkívüli és konkrét isteni beárnyékolásban élt, olyan beárnyékolásban, amely gyakran vitte célhoz minden ellenálláson át. A szemita faj nagyon nagy részének ezzel az isteni erővel fenntartott kapcsolata olyan nagy és intenzív volt, hogy már egy belülről intézett felhívás is közvetlen és látható eredményeket hozott. Ha a zúgolódás és a tévelygés nem lett volna a régi szemiták jellemző és sajátosa tulajdonsága, akkor ez az Isten és ember közötti kötődés nagy és csodás megnyilvánulásokhoz vezetett volna.

Ebből kifolyólag nyomatékkal állítjuk, hogy a régi szemiták történelmében voltak mozzanatai a közvetlen, anyagi istenfáradozásnak, egy olyan istenfáradozásnak, amely ma szinte felfoghatatlannak tűnik számunkra.

Jehovát különböző szerzők holdistennek mondják. Egy nagyon elvont értelemben valóban így is van, ha azonban egy ezoterikus azt állítja, hogy Jehovát, mint holdistent Krisztus váltotta le, aki egy napisten, akkor komoly tévedésben van.

Mások közelebb jutnak az igazsághoz, amikor Jehovát a Szent Szellemmel hozzák kapcsolatba, hanem e kezdeti belátásuk ismét értékét veszti, ha Jehovát és az Ő angyalait elsődlegesen az alsó emberi teremtőerő és a szaporodás irányításával hozzák kapcsolatba, mindezt arra a tényre alapozva, hogy a Hold is befolyásolja a szaporodást a természeti birodalmakban. Jehovát így a szexualitás istenévé alacsonyítják le, aki egyik oldalról serkenti, másik oldalról pedig kivonja azt.

Tény, hogy gyakran akartak minden vallást az ember szexuális ösztöneiből magyarázni, és az összes holdvallás ténylegesen erre utal, de határozottan tiltakozni kell, ha a jehovisztikus Szent Szellem-fáradozást a szexualitásba veszejtik el.

A jehovai beavatkozás az emberi élethullám minden tevékenységével és működésével kapcsolatban áll. Ahogyan Jehova (Szaturnusz) az ember testi állapotát egy meghatározott feladatra készíti elő, úgy lehetséges nagyobb terjedelemben, ugyanazon módszerrel felszerelni egy népet vagy fajt, egy különleges megbízatás kivitelezésére. Ugyanakkor érthető, mindenekelőtt, ha az első hétszeres kör fejlődését szemléljük, hogy egy ilyen feladat kivitelezéséhez különleges erkölcsre és életvitelre van szükség.

Ha Jehovát csupán annak a holdistennek tekintjük, aki a nemi funkciókat szabályozza, akkor olyan komoly és istentelen korlátozásnak válunk rabjává, amely sokkal károsabb a természet tavaszi díszein alapuló feltámadásba vetett hitnél.

A tanulónak nagyon fontos tudnia, hogy a Rózsakereszt rendje miért áll „Jehova szárnyai alá”, és fontos megértenie, hogy miért éppen Jehova az, aki beavatkozik, amikor a világ a végére jár.IIBolygói korszakaink kezdetétől beszélnek egy bennlakó, tehát immanens bolygói szellemről, amely a mindenséget hordozó és mozgató transzcendens Logosznak egy sugara.

E bolygói szellemnek három nézete van, és háromféle módon képes megnyilvánulni, éppúgy, ahogyan az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett - ahogyan a szent beszéd tanúskodik. Az egy lényből kiáradó három sugárra, mint akaratra, bölcsességre, és hatásosságra, vagy mint eszmére, az eszme magyarázatára és az eszme megvalósítására, vagy a keresztény terminológia értelmében, mint Atyára, Fiúra és Szent Szellemre utalhatunk.

A bolygói szellemből kiáradó három sugárnak kétféle módon lehet és kell megnyilvánulnia, nevezetesen megvilágosodott és megszabadult lények és küldötteik két hierarchiája, vagy csoportja által. A bölcsesség által nyilvánul meg nekünk Isten akarata, és lehet áttérni a hatásos tevékenységre. Ezért nevezik Krisztust a közvetítőnek, hiszen Ő magyarázza el nekünk az Atyát, és utána jön el a vigasztaló, a Szent Szellem, hogy megnyilvánítsa az Atya akaratát, amely Krisztus bölcsességéből ismerhető fel.

Ennek az egyszerű utalásnak a segítségével a tanuló levonhatja a számára szükséges következtetéseket, és megérti majd, hogy az emberi létezés pirkadata óta egy immanens Szent Szellem nyilvánította meg a bolygói Logosz akaratát, és az emberiséget Isten akaratának megvalósítására ösztönözte, miután Isten akaratát egy vagy több küldött azt megelőzően kinyilatkoztatta.

Ezt a Szent Szellemet számtalan néven ismerik, és számtalan módon befolyásolta az emberiséget. Ő a tulajdonképpeni vallásalapító és a vallások összetörője is. Ő a szakadatlanul aktiváló isteni szellem, aki mindig arra törekszik, hogy az emberiségnek használatba adott bolygói ősszubsztanciát a nagy isteni cél követésére sarkallja. Ezért ő az építő és az összetörő, a vigasztaló és a bosszúálló; az isten, aki irgalommal telve beszél hozzánk Zefirosz lágy fuvallatában, és az ostor, aki porrá zúz bennünket, ha belefúlni látszunk az alantasba és a sátániba.

Megértés hiányában sok teológus élesen megkülönbözteti a jehovai isteni fáradozást, mint bosszúálló, az isteni jogot gyakorló, az atyák bűneit ennyi és ennyi íziglen büntető istent, - és Krisztust, mint a szeretet és együttérzés istenét. Mindezek az urak és számtalan híveik semmit sem tudnak a Szent Szellem nagy, megmentő feladatáról. Ő nem csak építőként, hanem elsősorban összetörőként és bosszúállóként teszi lehetővé Krisztus eljövetelét, és újra meg újra megóvja a Krisztuslényt a világtól és az emberiségtől.

Ezért sereglik a Szent Rózsakereszt Jehova hatalmas szárnyainak árnyéka alá, mert Ő az, aki a világ folyását újra meg újra visszavezeti a kezdetéhez, és Ő az, aki az emberiséget egyre újabb lehetőséggel ajándékozza meg, hogy megtalálja a magasabb ösvényt a keletkezés, virágzás és elmúlás drámai körforgásában.

Jehova fellépése minden korszakon át egyenletesen élénk és lendületes marad. Ő a keresztény vallás alapítója is, melynek lénye benső és igaz erejében még teljes egészében meg kell valósulnia. Ő a vigasztaló, aki pünkösd napján eljött Krisztus után, és az Ő megnyilatkozása által a Szent Szellem-fáradozás új korszakát nyitotta meg.

Ennek a hatalmasnak, ennek a Szentnek, ennek a kimondhatatlanul Fenségesnek a szárnyai alá sereglik a Szent Rózsakereszt testvérisége, és ennek az építőnek és összetörőnek az impulzusára fogja majd az elkövetkezendő években megalkotandó nagy világszerzet a Szent Rózsakereszt keresztény beavatási misztériumát az új korszak számára a világba kihordani és megvalósítani.IIIAmint a Jánossá vált tanuló Páthmosán maga előtt látja a mennyei ember prototípusát, és a Krisztus egy átfogó nagy látomásként megmutatja neki Isten tervét, akkor megjelenik tudatában a hét arany gyertyatartó fénye, a Szent Hétszellem fénye, Jehova klasszikus jelképe. Ettől a jeltől felébresztve a tanuló most tudja, hogy elkezdődik a „megnyilvánulás”, a megvalósulás. Tudja, hogy eljött a vigasztaló.

Boldog ő, aki így megragadva és ösztönözve beteljesítheti az első hétszeres kört, és ezáltal arra nemesedik, hogy a második hétszeres körhöz fordulhasson, Uránusz hétszeres köre felé.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,