Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium

12. A harmadik hétszeres kör: Neptunusz

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Dei Gloria Intacta - A keresztény beavatási misztérium


I„A Laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg:

Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:

Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; bár hideg vagy hév volnál.

Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem forró, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a beteg és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjon ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem azokat: légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja a szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.

Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.”IIA hétszeres Uránusz-kör - ahogyan azt az előzőekben kifejtettük - a mennyei lélekalak fejlődésével és születésével van kapcsolatban, melynek elsődleges jellemzője a sugárzó, mindenre kiterjedő szeretet, amely az első hétszeres körben még nem nyilvánulhatott meg. A hétszeres Uránusz-kör mindent átölelő szeretete nem tulajdonság, hanem az egész lélekalak elve. Ez a fényként megnyilatkozó lélek lényege, amely minden mást mozgat és előre ösztönöz. Ahogyan Isten nem birtokolja a szeretetet, hanem Ő maga a szeretet, úgy az új léleknek is saját lénye a szeretet.

Az isteninek ez az elve az Uránusz-beavatott lélekalakjában ragyogó csillaggá változik: napkeleti csillaggá, amely fénylőn a tanuló előtt jár, lelkét lángra lobbantja és testalakját teljesen eltölti. Ebben a stádiumban új mágikus erő alakul ki: a lélekmágia.

A testalak mágiájának lényege az eszme megvalósítása, a lélekalak mágiájának lényege a szeretetkapcsolat, a szellemi alak mágiájának legmagasabb nézete pedig az eszme megszülettetése. Azt mondhatnánk tehát, hogy a lélekmágia a habarcs, amellyel a kőművesnek építenie kell. A tanulónak mélyen tudatában kell lennie a teljes lélekmegújítás elengedhetetlenségének.

Ezért hasznos lesz feleleveníteni a hétszeres Uránusz-kör öt fejlődési folyamatát:

- a hétszeres Uránusz-kör Merkúr-beavatása a tanulót arra készteti, hogy Isten Egyetemes Tanát szeretet-rezgésnek „értse”;

- a Vénusz-beavatás arra készteti, hogy Isten Egyetemes Tanát szeretet-rezgésnek „tapasztalja”;

- a Mars-beavatás arra indítja, hogy Isten Egyetemes Tanát szeretet-akaratsugárzás formájában „belevonja az életbe”;

- a Jupiter-beavatás arra készteti, hogy Isten Egyetemes Tanát szereteterőként „kihordja”;

- a Szaturnusz-beavatás pedig arra készteti, hogy Isten tervét, az Egyetemes Tant élet-pránaként a lélek és az anyag minden sejtjébe „beépítse”.

Az ilyen, ötszörös, egyetemes szeretet-kapcsolaton alapuló hatalmas épület lerombolhatatlan, és kiállja a földi természet minden viharát, így tesz bizonyságot saját örökkévalóságáról, amely a világosság szolgálatában az időbe behatol.Az olvasót így átvezettük az első hétszeres körön, a testalak újjászületésének körén, és a második hétszeres körön, a lélekalak körén.

Ha a tanuló e két hatalmas fejlődési folyamaton munkálkodik, hamarosan felfedez „egy új bolygót”, a Neptunt: a háromágú szigonyt tartó Istent - az Istent, aki az ember három képességét, három megtisztult és megdicsőült nézetét teljesen birtokolja, uralja és kihordja.IIIA hétszeres Neptun-kör ragyogása pompás kegyelem és kimondhatatlan gazdagság, mégis, amikor ez az új hétszeres kör kiárasztja első fénysugarait a jelölt lényében, akkor ezzel egyúttal hatalmas veszély is keletkezik, amely a továbbhaladást teljesen megakadályozhatja. E veszély megértéséhez alapos magyarázatra lesz szükség.

A hétszeres Neptun-kör a szellemi alak megnyilvánítására vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ebben a folyamatban az egyetemes teremtőképesség, az alkotó Fiat, a benső isteniség kel életre. A szellemi test mágiája - ahogyan az előbb láthattuk - „az eszme kihordásaként” nyilvánul meg. E mögött nem kevesebb rejlik, mint hogy a tanuló ebben a hétszeres körben az „Atya Fiaként” visszatér az istenrendbe, ennek minden következményével. A misztériumok jelöltje ekkor már nem „Isten kezét fogva” halad, ahogyan az első hétszeres körben, már nem a megvilágosító világosságból él, ahogyan a második hétszeres körben, hanem maga szüli az isteni elvet, mivel a hétszeres Neptun-körben magában Istenben van. Ha valakire, akkor a Neptun-beavatottra illenek ezek a szavak: „mert ti szabadságra hivattatok”.

Nem nehéz belátni, hogy itt egy felmérhetetlen isteni képességről van szó, amely nagyon könnyen kicsúszhat minden irányítás és törvény alól. Az ifjú testvér azonban, aki alulról kezdve bejárta az újjászületés ösvényét, bizonyosan nem esik áldozatul e veszélynek. A múltban ugyanis már megtanulta, hogy az isteni szabadsággal való visszaélés természetszerűleg mélységes bukáshoz vezet, és egy ilyen aláhanyatlásnak már minden következményét alaposan megtapasztalta. Éppen ezért ekkor egy egészen más veszély leselkedik a jelöltre: az, amelyre a laodiceabeliekhez írt levél utal.

A szellemi alak a mikrokozmosz legelőször megnyilatkozó benső tulajdonsága. S miután ő a hatalmas isten-szikra első és legmagasztosabb képhordozója, e szikra a legközvetlenebbül őt érinti meg. Az ember háromszoros alakja benne, és az ő teremtése által nyilvánul meg, ám maga az isten-szikra kívül áll a teremtésén.

A hétszeres Neptun-körben az ifjú testvér feléleszti a szellemi alakot, és ezáltal közvetlen, tudatos kapcsolatba lép saját isten-szikrájával, vagyis Istentől kapott legmagasztosabb elvével. Ez a kapcsolat időről-időre kiragadja őt alkotó- és életteréből, és ő felemelkedik az egészen absztraktba, a - földi fogalmak szerinti - tökéletes nem-létbe. Ezzel összefüggésben azt mondja az okkult filozófia, hogy Neptun valójában nem a mi naprendszerünkhöz tartozik, hanem az isteni „kilépés”, a napkozmosztól való megválás kapuja.

Emiatt az új beavatott számára, aki a nem-létnek e tökéletes szabadságában először merítkezik meg, fennáll annak a késztetésnek a veszélye, hogy ebben az állapotban elvesszen, és hagyja magát elkábítani általa. Elmerül ebben a határtalan gazdagságban… ám ez az arany álom visszatartja feladatától, kozmoszától és teremtő feladatától. Neptun befolyásai olykor e természet emberénél is az elvontba való álmodozó elmerülést okoznak, amely nem más, mint a „mindentől való megszabadulás” tévképzete.

Az eszmének azonban villámként kell a lélekalakba hasítania, lángoló világossággá kell változtatnia őt, ezáltal pedig a testalakot kell építésre, szabadkőművességre sarkallnia. Ebben a mindenség által hordozott közvetlen építésben a jelöltnek az alacsonyabb világtól mentesnek kell lennie.

A „mindentől való mentesség” tévképzete az építmény megtagadását jelenti, azt, hogy visszahúzódunk a világtól, elszigetelődünk, elveszünk az eszmében, és csak saját eszmevilágunkban élünk. Ez az érthető és természetes veszély alakul ki, amikor az Uránusz-beavatott kapcsolatba kerül a hétszeres Neptun-körrel. A laodiceabeliekhez írott levél figyelmeztetése nagyon is világos ezzel kapcsolatban.

Ezért kell tehát az ifjú Neptun-beavatottnak először egy harcot megvívnia, és ezzel a harccal kapcsolatban nem szabad elfelejtenie, hogy Isten mindig is teremtése és teremtményei által bizonyítja magát, és általuk bontakozik ki. Isten egyedül Isten, és azáltal bizonyítja isteniségét, hogy átlelkesíti és megvalósítja az eszmét, és legyőzi az ezzel kapcsolatban felmerülő ellenállást.IVFontos rámutatnunk arra, hogy azt az embert, aki még teljesen a földi természetbe merül, s ezoterikus értelemben még nem járja az újjászületés ösvényét, megszabadulás utáni vágyát pedig legfeljebb csupán humanisztikus módon próbálja kifejezésre juttatni, azt Uránusz és Neptunusz lélek- és szellemszférái időről-időre nyugtalanítják.

Ezek az emberek ekkor megpróbálnak erre a hatásra reagálni. Az egyik merőben földi módon próbálja megnyilatkoztatni a nem ebből a világból való, egyetemes szereteterőt, míg a másik arra érez késztetést, hogy az eszmébe zárja önmagát, amely azonban éppoly kevéssé képes alakot ölteni a földi természetben, s ezen felül nem rendelkezik tiszta tükörrel, hogy önmagát csorbítatlanul visszatükrözze, és így téves reagálásokra ad okot. Ezek a téves reagálások aztán újabb negatív beárnyékoltságot, médiumságot és elmebetegséget okozhatnak.

Az Uránusz-beavatott, aki megérett a Neptun-szférára, nem esik áldozatul ezeknek a negatív hatásoknak. A médiumság és az elmebetegség nem hat rá. Ha elmerül a nem-létben, akkor kialakul az, amit a laodiceabeliekhez írott levél „hidegnek és langyosnak” nevez.

Mihelyt a hétszeres Neptun-körben az Istenből jövő szellem lángra lobbantja a szellemi alakot, dinamikus tűz jelenik meg: az eszme megszületése. Ez a megszületés hatalmas hőségként megnyilatkozó sugárzó képességgel rendelkezik. Ez a hőség a lélekalakban lélekfényként, a testalakban pedig tetterőként nyilvánul meg. A Rózsakereszt szóhasználatával mindezt a következőképpen fogalmazhatnánk meg: az elvont eszme tekintetében a szív rózsája színtelen, tündöklő, makulátlan és fehér, a megvalósító eszme értelmében a rózsa narancs-vörös, mint maga a lángoló tetterő, amelynek ezt a világot meg kell mentenie.

A „Laodicea” elnevezés minden rejtett leleplezésére és birtoklására utal, és úgy fordíthatnánk, hogy „eljutva az önmegítéléshez”, vagy „az igaz önvaló ismeretéhez áthatolva”. János Jelenéseinek szóban forgó levelében a tanulót „Isten teremtésének kezdete” szólítja meg, azaz Neptun hierofánsának misztikus elnevezése.

„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem meleg. Így mivel lágymeleg vagy” - elveszítvén önmagadat az elvont eszmében -, „kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem” -, természetesen hatalmas bőség keletkezett az isten-szikrával való összekapcsolódás révén - „de te nyomorult, beteg, szegény, vak és mezítelen vagy” - mivel magasztos hivatásoddal, teremtésed céljával nem törődsz.

Az ember azért lett, hogy Isten legyen, hogy olyanná váljon, mint Isten, de most megpihensz, mielőtt hozzáláttál volna. „Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy” - a szellem aranya csak akkor válik nemesfémmé, ha a lélek lobogó tüzében kovácsolják a tettek kalapácsával.

A hétszeres Neptun-kör hierofánsa a kapu előtt áll és zörget. Bárcsak meghallaná a beavatott tanuló a hangját és kinyitná a kaput. A legmagasztosabb misztériumok hierofánsa akkor belép hozzá és vele vacsorál. Az Atya ekkor üdvözli elveszett fiát és visszahelyezi őt minden jogába.

A szent Rózsakereszt keresztény beavatási misztériuma valóra vált: a Neptun-beavatott fellép a trónra. Ő a Fehér Rózsa testvére, s ezt a rózsát világot felölelő szeretet-áldozattal színezi narancsvörösre.

Akinek van füle, hallja, mit mond a hét arany gyertyatartó szelleme a gyülekezeteknek.VÍgy tartja tehát a Rózsakereszt ifjú testvére a három hétszeres kör hét csillagát a jobb kezében. A háromszoros mennyei alak felélesztetett… és feltámadott.

Az első hétszeres körben a tanuló a természet tekintetében megmenekült; a második hétszeres körben a ragyogó élet birtokosává lett; a harmadik hétszeres körben pedig visszatért az istenrendbe, az Atyai Házba.

A Krisztushierarchia és a Szent Hétszellem vezetése alatt, háromszor öt fejlődési folyamatban teljesedett be a magasztos mű. „A tizenkettő körén belül”, huszonegy beavatás révén az ön-szabadkőművesség ösvénye lezárult. Így ünnepli meg a harmincharmadik fok testvére a szent úrvacsorát.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,