Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I

10. A hat mécses

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I


Végül, barátságból, lepecsételt levelet adott, hogy adjam át a második őrnek. Mivel hosszabb időt töltöttem nála, időközben leszállt az éj, s kapun nagy szurkos-üstöt gyújtottak meg, hogy aki úton lenne, ide találjon.

A kastélyhoz vezető út mindkét oldalán magas falak meredeztek, az út szélén meg mindenféle gyümölcsfa állt. Ezen kívül mindkét oldalon három fa állt mécsesekkel, amelyeket egy kék ruhába öltözött szép Szűz már meggyújtott pompás fáklyájával. Ez oly nagyszerű látvány volt, hogy itt is tovább időztem a kelleténél.

Miután azonban kimerítő tájékoztatást kaptam, barátságosan elbúcsúztam az első kapustól. Útközben kíváncsi voltam, hogy mi lehet a levélben amit adott. Mivel azonban a kapust nem gyanúsíthattam barátságtalansággal, kíváncsiságomat zaboláznom kellett, s utamat folytattam a második díszkapuig. Ez majdnem hasonmása lehetett volna az elsőnek, csak más titkos jelek és képek díszítették. Ezen is tábla függött: Date et dabitur vobis! (Adjatok, és nektek is adatik.) A kapualjban óriási oroszlán feküdt láncon, s mihelyt meglátott, felugrott és rettentő ordítással fogadott. Ettől felébredt a második kapu őre, aki egy márvány kövön nyugodott. Azt mondta, hogy ne féljek, és hátra küldte az oroszlánt.

Kérte levelemet. Reszketve nyújtottam át neki. Elolvasta, majd tisztelettel mondta: „Isten hozott: te vagy az, akivel már régen szerettem volna találkozni!”C.R.C. alkémiai menyegzője

10 A hat mécses

Mint tudjuk, C.R.C. kenyérrel, vizzel és sóval indult útnak. Kenyerét a cédrusoknál hagyta, miután önkéntelenül az ő céljához vezető útra tért. Így végezte el önmagán az első rejtélyt.

Ennek a rejtélynek az a célja, ahogyan láttuk, hogy a tanuló naponta új lélektáplálékhoz jusson, amit első kézből, minden dolog örök forrásából meríthet. A mai adagot pedig ma kell használnunk is, mégpedig önfeláldozó szeretetszolgálatban mindenkiért. Ehhez hozzáfűzhetjük, hogy a kenyér, a Gnózisnak ez az első impulzusa, mely behatol a sternumba, arra rendeltetett, hogy áttörjön a lélekközpontba, a főszentélybe, ahol a három cédrus szentélye található. Ha a „három cédrus” lélekközpontot elérte, csak akkor - csakis ezáltal - lehet befolyásolni a májat, hogy e csodás szerv, a máj ne űzze ki a gnosztikus elemeket, hanem éppen megtartsa azokat.

Ha ezt a célt el lehet érni, akkor ez a májat belülről hangolja rá a lélek új életmódjára, míg maga a szerv megnyílik a második rejtély gnosztikus befolyásai számára, s így ez a második rejtély a jelöltben megvalósul. Érthető, hogy ekkor a vérlélekben sokkal nagyobb energiák szabadulnak fel és hatolnak ki a májból az egész testbe, így a jelöltet nagyobb dolgokra képessé téve. A közvetett életenergia szerepét, amely a szív impulzusából szabadult fel, akkor részben a közvetlen májhatás veszi át. A szíven keresztül áramlik be az erő, ami a szellemszikrát élteti: a májon keresztül jönnek be a szidérikus erők, amelyek a vért látják el hatalmas energiákkal.

Emiatt C.R.C. a kapusnál hagyhatja az üveg vizét, s ezért, mint láttuk, arany jelvényt kap, Spes és Charitas pecsétjét. Most már jogosan remélheti a harmadik rejtély isteni szeretetének, a szent Grál rejtélyének teljesülését. Teljes bizalommal várhat az eljövendő dolgok megnyilvánulására. Így indul tovább a második kapus felé.

Időközben azonban leszállt az éj, tehát sötét lett.

Ha a májkapu megnyílik a Gnózis előtt, és a máj működése egyre jobban megszabadul a normális dialektikus természet szidérikus erőitől, akkor a tanuló számára a természet szerint besötétedik. Ha a máj új működése megvalósul, akkor a tanuló fontos vonatkozásokban el lesz választva a dialektikától és ennek hatásaitól. Először a szív vész el a megszokott természet számára, ezt pedig a májműködés követi. Mivel azonban a máj az ember hatalmas energiaforrása, a folyamatnak az a következménye, hogy ha az energiák nagy része már nem a dialektikus természetből való, akkor ez a természet a tanuló számára minden érdekességét és báját elveszíti. Akkor már nem áll fenn annak a veszélye, hogy a jelölt a dialektikába vész: nem fordít már időt és energiát a haláltermészet haszontalan dolgaira. Ebben a tekintetben számára éjszaka lesz.

Ha a dialektikus nap lehanyatlott, akkor a haláltermészet éjszakája következik - de azonnal - ez nem is lehetne másképpen - új nap hajnala virrad meg! Holott tehát az egyik oldalon éjszaka lett, a másik oldalon világos nappal lesz. Életenergiával mindig erő és világosság van kapcsolatban. Az új energia, mely beleáramlik a jelöltbe, ugyanakkor új működésű fényforrást is jelent.

Ezért mondják, hogy egy szép szűz, kék ruhában (utalás az új májhatásra) meggyújtotta a világosságot a mécsesekben, amelyek a vár útjának két oldalán három fára voltak felakasztva.

Figyelmünket ez a közlés is a máj működésére irányítja. A két oldalon levő három fa, égő lámpáival az új energiaforrás erőinek ábrázolása. Minden fán egy lámpa ég, balra három és jobbra három, ami pozitív és negatív hatásra utal: kétszer (pozitívan és negatívan polarizált) három erő: két vonzó erő, két védekező, vagyis eltaszító erő, és két semlegesítő erő. Ez a májrendszer teljes működése.

A májon keresztül asztrál erők jönnek be: jelöltünk esetében a hatodik kozmikus terület asztrál erői az új életterületről. Ezeket az erőket odavonzza: a máj ugyanakkor mindent eltaszít, ami a jelöltnek nincs hasznára, üdvösségére. A tanuló így elegendő védelemben részesül, a májkapun már nem áramolhat be káros szidérikus befolyás. De még több nyílás, több út is van, amelyiken az idáig eljutott tanuló rendszerébe ellenséges erők hatolhatnak be.

Gondoljanak itt a kígyótűzrendszer különböző pontjaira és a főszentély különböző lélegzéstechnikai működéseire. Gondoljanak ebben az összefüggésben az iskolában többször megbeszélt hét „gyertyatartóra”. Így mégis érthető, hogy ellenséges erők hatolhatnak be a tanuló vérébe. A májban azonban van egy új semlegesítő erő is. Érthető, hogy ez a harmadik tényező a védelem fontos eszköze a tanuló véráramába hatoló ellenséges erőkkel szemben, amelyek a tanulót el akarják téríteni az útról, vagy látását akarják elhomályosítani. Ezeket az ellenséges erőket a harmadik tényező semlegesíti, köti meg és űzi ki a vérből.

Milyen rendkívül hasznos a tanulónak a máj háromszoros rendszere! Ez a három szidérikus erő a jelölt hatalmas segítsége, egy fényforrás. C.R.C. ezután a máj- lép-rendszer képében belső, háromszoros világosságot birtokol.

Így megy tovább a másik kapushoz. Ez a kapu is nagyon díszes, pompás képekkel és mondásokkal van tele. A kapu fölötti táblán azt olvassa: „Adjatok, és nektek is adnak majd!” A kapu alatt pihenő oroszlán nagy ordítással fogadja. Az oroszlán itt is az új életállapot, a szent Grál temploma, a szeretet temploma, a harmadik rejtély temploma őrének a jelképe. Aki képes elhaladni az oroszlán mellett, az azonnal bemegy a nagy változásba, az az új életterületre lép, annál megkezdődött az újjászületés. Az ilyen ember az Arany Fej, a feltámadási tér polgára lesz.

Tudjuk, hogy test és vér nem örökölheti Isten birodalmát. Ehhez az igazán makulátlan életállapothoz csak egy megváltozott, újjászületett ember férhet hozzá.

Engedjék meg hogy röviden összefoglaljuk, ami az új életterületre, a feltámadási területre való belépéshez szükséges.

Először is új életelvre van szükség, mely a szívből valósul meg:

másodszor hatalmas életenergia kell, ami a májjal van kapcsolatban:

harmadszor pedig - ehhez a nagy transzfiguráláshoz, átalakuláshoz - új életanyag kell.

Tehát új életelv, új életerő, és új életanyag. Ez az új életanyag tartalmazza az arany menyegzői ruha építőanyagait. Ezek az új építőanyagok az étertestben szabadulnak fel, aminek az anyagtestben a léphez van köze. A lép - ezt talán tudják - étereket felvevő szerv. Éterek viszont abszolút építőanyagok. Ezeket nevezi C.R.C. alkémiai menyegzője sónak. A só kristályosító, a só tartósító, de tisztító is.

A tanulónak, aki az ösvényen kezd járni, fejlődése kezdetén még a régi éterekkel, a dialektika étereivel kell dolgoznia, mert az új éterek még nem állnak rendelkezésére. Ezért azzal kezdi, hogy a haláltermészet étereit próbálja a lehető legtisztább állapotba hozni. Mindent kihoz belőlük, amit csak lehet, hogy közelebb juthasson a céljához, a Mozdulatlan Birodalomban való részesüléshez. Ezért van szükség az elemi életmódra, ami szerint az Iskola valló tanulója kezd élni. A „csónakban talált evezőket veszi használatba”, amelyeket megjavit, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljenek.

Az igazi építőanyagokat azonban, a szükséges új építőanyagokat ezekből a régi éterértékekből lehetetlen előállítani. Az új életterületen a régi éterek abszolút értéktelenek. Ezért kell mindenekelőtt új életelv. Akkor a második rejtélyben új életenergia fejlődik ki. Ha pedig a máj a további fejlődést teljes mértékben biztosította, akkor a négy szent eledelt, az új étereket kiöntik a tanulóra, s így belekerül a rendszerébe az új életanyag, az új építőanyag.

Ekkor a májhoz hasonlóan a lép is lehetőleg elzárkózik a dialektikus erők, a régi éterek elől és megnyitja magát a négy eredeti, mennyei éter számára. Így megy végbe a jelöltön a Gnózis harmadik nézete, a harmadik rejtély. Akkor már nem a megszokott természet sóját kapja, hanem az új természet építőanyagait.

Az új természet éter-építőanyagait jelöli az alkémiai menyegző S.M.-mel: sal menstrualis, a tisztító só. Az új anyag a tanuló belsejében van jelen, a rendszerben új sót, a tisztító sót választja ki. Ez pedig az az elem, az a só, amely az igazi traszfigurációt végzi és elsősorban az arany menyegzői ruhát készíti. Ezt jelenti a második jelvény, amelyet C.R.C. kap.

Végül az ajánló levél is itt van, amelyet Rózsakereszt Keresztélynak át kell adnia. Az első kapus a C.R. C.-ben feljegyzett, a szívébe írt levelet olvassa. A második levél azonban az újonnan megnyitott életforrásra vonatkozik, amely a jelöltben most szintén jelen van.

Most már Márk szavai is érthetők lesznek (9): „Legyen bennetek só”, parancsolja Jézus a tanítványainak. Ha megkapjuk a sót, akkor nem akarjuk, hogy erőtelenné váljon, hogy „ízét veszítse”: ízét veszejtjük azonban, ha nem alkalmazzuk.

Éljenek tehát az időszerű jelenben: Ma! Ne várják az élet savát későbbre, hanem azonnal kezdjenek, teljes bizalommal, hittel és kitartással, pillanatnyi állapotuk alapján. Akkor gyorsan fognak haladni, s testvéreikkel csoportegységben, elhatározottan mennek tovább az ösvényen, egészen az Arany Fejig, a feltámadási térig.

Ezért mondja az alkémiai menyegző, hogy „amikor a második kapussal el akartam beszélgetni, a kastélyban harang szólalt meg, mire gyorsan azt ajánlotta, hogy siessek, mert másképpen egész fáradozásom hiábavaló volt: mert már kezdik a lámpákat eloltani. Így azonnal elsiettem.”

Nagyon reméljük, hogy a kapus Önnek is nemsokára - adja Isten, hogy hamarosan - azt mondja, hogy „Isten hozott, a Gnózis nevében üdvözöllek, mert te vagy az, akivel már régen szerettem volna találkozni”.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,