Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II

4. A leány, alkémia

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II


Ezalatt a hálaimát kezdték mondani, s az asztaltól elégedettebben és vidámabban álltunk fel, mintha egy csomót ettünk volna. Jó lenne, ha minden vendégséget és ünnepélyes étkezést így ünnepelnének.

Miután a teremben sétálgattunk egy kicsit, a Leány megkérdezett minket, hogy nem szeretnénk-e, ha megkezdődne a menyegző.

- De igen, nemes és erényes Leány - mondta egyikőnk. Erre a Leány titokban elküldött egy apródot, mialatt tovább beszélgetett velünk. Időközben annyira bizalmasak lettünk, hogy merészkedtem megkérdezni a nevét. Megmosolyogta kíváncsiságomat, s nem mondta meg egyenesen, hanem így felelt:

- Nevemben ötvenöt van, s mégis csak nyolc betűből áll. A harmadik betű az ötödik harmada. Ha a hatodikat hozzáteszik, akkor az eredmény gyökét az elsővel csökkentve annyi mint a harmadik, ugyanakkor a negyediknek a fele is. Az ötödik és a hetedik egyenlő; az utolsó - mint az első, ez pedig a másodikkal együtt annyi, mint a hatodik, amelyik csak néggyel több a harmadik háromszorosánál. Mondja meg hát barátom, hogy hívnak engem!

A felelet nekem elég bonyolult volt, de nem adtam fel, s így szóltam:

- Nemes és erényes Kisasszony, nem mondana meg mégis csak egyetlen betűt is?

- De igen, - mondta - azt megtehetem.

- Akkor mekkora a hetedik?

Amire azt felelte:

- Ahányan az Urak vannak itt.

Ezzel meg voltam elégedve, s a nevét könnyen kitaláltam. Ennek nagyon örült és biztosított minket arról, hogy még sokkal többet fognak feltárni nekünk. C.R.C. alkémiai menyegzője

4 A leány, alkémia

Megmagyaráztuk, hogy az egyetemes tan mit ért a titokzatos erény ösvénye alatt. Erre rá kellett mutatnunk, mert Rózsakereszt Keresztély alkémiai menyegzőjének harmadik napja kimondottan foglalkozik ezzel, sőt feltétellé teszi, ha be akarunk hatolni az alkémiai menyegző mélyebben rejlő lényegébe.

Véleményünk szerint túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy az alkémiai menyegzőnek ez a szakasza a mű egyik legrejtelmesebb közleménye, s éppen ezért az egyik legfontosabb témával foglalkozik. A titokzatos erény ösvénye valóban a cél elérésének a kulcsa.

A beavatótemplomban összegyűlt emberek, akik a harmadik napon részt vesznek a szent vacsorán, mind olyan jelöltek, akik erősen elhatározták, hogy bejárják az utat, minden elemi követelményt betöltöttek, a hét súly vizsgáját letették, minden önzőség eltünt belőlük, és az új lélekállapot megszületett bennük. Ebben az előkelő társaságban való jelenlétük azt bizonyítja, hogy az alacsony élettől elbúcsúztak. Ennél az asztali beszélgetésnél pedig meg kell mutatkoznia, hogy a titokzatos erény nagy fontosságú ösvényét fel tudják-e mérni.

A beszélgetésből és a történeteikből kitűnik, hogy ezt az ösvényt ismerik, s következményeit készek magukra venni. Amikor aztán az asztalfő megkérdezi, hogy az urak nem kívánják-e a menyegző azonnali megkezdését, akkor a felelet világosan pozitív: „Igen, nemes és erényes Leány”. Hogy a titokzatos erény ösvényének súlyát, fontosságát még egyszer hangsúlyozzák, C.R.C. kérésére leplezetten közlik a Leány nevét. Ez a név alkémia (vagy alchimia), amely persze nagyon ismerős nekünk. Ez alatt többek között a transzfiguráció fogalmát is értjük.

Aki a transzfigurációt saját magán véghez akarja vinni, annak egy alkémiai átalakulási folyamatot kell elkezdenie. Ilyesmit azonban lehetetlen csak szokásos részvétel vagy közönséges elhatározás alapján elkezdeni. Ez a folyamat csak akkor kezdődhet, ha a jelöltben már kialakultak bizonyos abszolút előfeltételek, a feltételeknek olyan sora, mely együtt egy erőt képez. Ezt az erőt nevezhetjük alkémiának. Olyan erő ez, mely lehetőséget nyújt, de betöltetlen része még mintegy ígéret, szűzleány. Az alkémiai lehetőséget azzal kapja meg a tanuló belülről, hogy átadja magát szíve rózsájának, megszületik új lelke, s ebben az új lélekállapotban össze lesz kötve a szellem hét sugarával (a Szent Szellemmel), tehát a hét súllyal, melyeknek súlyát ki kell bírnia, követelményeinek meg kell felelnie.

Ebben az állapotban az egész mikrokozmoszban és az egész lélegzési térben új asztrál állapot keletkezik, erők alkémiai szintézise, amely a mikrokozmoszban semmit sem hagy érintetlenül. Ekkor létrejön a transzfigurálás szükségessége, amit aztán a jelölt nem csak megtehet, hanem meg is kell tennie!

Ha ez az alapvető állapot kialakult, akkor az illető megtette első lépését a titokzatos erény ösvényén. Ezt az ösvényt pedig csakis a szeretetben és szeretettel, és erényben és erénnyel lehet bejárni. Olyan szeretet ez, mely Istentől van, Isten maga; az a szeretet, amelyet a Hétszellem második sugara sugároz ki, s amely a tiszta asztrál anyag miatt a mikrokozmikus rendszerben világossággá válik.

A szentírás kijelenti: „Isten szellem, Isten szeretet, Isten világosság”.

Nézzék most ezt az itt megbeszélt alkémiai folyamat keretében: alulról megszületik a lélek, s a rendszerben új asztrál állapotot teremtenek és bontakoztatnak ki.

Aztán a Szellem lép fel, mely szeretet, és amely világosságot teremt.

Mialatt pedig a folyamat ebben a világosságban folytatódik, bebizonyosodik az erény, a titokzatos erény. Ez az erény egy érdekes, egészen új életmódot jelent, amelyben semmi sincsen már a haláltermészetből, s amelynek a munkamódszere teljesen a nemek fordított mágneses sarkosítottságára van hangolva.

Most már látjuk, hogy a titokzatos erény ösvénye a jelölt további alkémiai átalakulására vonatkozik, az új állapot alapján és az új tudat vezetése alatt.

Jól meg kell jegyezni: ha az alkémia Önben van, akkor nem alakul ki önműködő folyamat, hanem Önnek kell egész tudatával, erős elhatározással és nagyon pozitív beállítottsággal ezt az Önben lévő erőt, ezt az alkémiát követni. Az alkémiai menyegző kérdésével nagyszerűen, kimondottan erre tereli a figyelmet: „Kívánják-e az urak, hogy elkezdődjön a menyegző?”

Ha a jelölt határozott igennel felel, akkor meg kell értenie, hogy a benne lévő vezető erő neve alkémia, s aki felhívja ezt az erőt, az aztán nem utasíthatja vissza. Akkor reagálnia kell - ha nem pozitív értelemben, akkor mindenképpen negatívan. Mert ha az ember nem él új életmóddal a szeretetnek ebből az isteni erejéből, akkor rendszerében nem átalakulási, alkémiai folyamat zajlik le, hanem lerombolási folyamat, a feloszlatás folyamata, vagyis a normális hanyatlás és kialvás, csak gyorsított iramban.

Ezek a bonyodalmak az egész világon láthatók. A példák csak úgy hemzsegnek.

Személyes tapasztalatból vagy a történelemből vagy másoktól bizonyára ismernek olyan embereket, akik az odaadás és önfeláldozás élő példái. Biztosak lehetnek, hogy aki olyan odaadó, tiszta életet él, az ezzel feléleszt valamit az igaz lélekből, s ugyanakkor a Hétszellem sugarainak befolyására valamelyest fogékonnyá teszi magát. Ebben az esetben belülről megszabadítja magában alkémia erejét, anélkül hogy tudna róla, vagy a lehetőségekről; olykor anélkül, hogy valaha is hallott volna a magasabb, megszabadító életről vagy a titokzatos erény ösvényéről.

Ennek következtében az ilyen emberek tovább haladnak jelentős jóságuk ösvényén, de teljesen dialektikus értelemben. Így életükbe belevonják a fájdalmat, de nem az átalakulás tisztító fájdalmait, hanem a haszontalan és értelmetlen lerombolás fájásait. Ez többek között sejtfeltörő betegségeket okozhat; mert az élet legmagasabb célját nem értik meg, s a felhívott, hatalmas, megszabadító erők nem találnak élő alapokra, amelyeken a megszabadító folyamatok kifejlődhetnének.

Ha úgy vehetjük, hogy helyesen értettük; és beléptünk a beavatás templomába, és találkoztunk a szellemből, szeretetből, világosságból és odaadásból született alkémiával - és felismertük,

hogy minket is megkérdeztek: - Kívánja-e, hogy a menyegző ünnepe most kezdődjön?

és ha a mi feleletünk teljes szívünkből: - Igen!

akkor most tanulmányozhatjuk ennek az igenlésnek a következményeit.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,