Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete

VII. A kétszeres Elohim

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete
Már többször beszéltünk az Elohimról. Ez az Egyetemes Szerzetnek, az eredeti emberiség megnyilvánulásának egyik magasztos jelölése, amennyiben bukott testvéreiért tevékeny. Ezek az Elohim képezik a magasztos és isteni sereget, amelyik a legfőbb építész szolgálatában megnyilvánulásban tartja a dialektikus emberiséget, és minden lehetségest megtesz, hogy visszavezesse az eredeti életbe. Hogy tudatukkal jobban megközelíthessék ezeket az Elohimot, hogy világosan belássák, hogy itt nagyon időszerű erőkről van szó, nevezzük őket egyelőre „Szent Szellemnek”.

A hétköznapi keresztény felfogás számára a Szent Szellem („Szent Lélek”) ismert fogalom. A Szent Szellem az a hatalom, amely Isten akaratát közvetíti a világnak és emberiségnek. Bizonyos kabalisztikus csoportosításban az „Elohim” azt jelenti: „Isten felhatalmazottja, aki kilélegzi a szellemet a vizek fölött”. A Szent Szellem Isten akaratának a végrehajtója, és metafizikai szempontból nagyon közel van hozzánk, habár mégis nagyon valótlan.

Egy új teológia, melyet „svájci” vagy „Barth-féle” teológiának neveztek el, felfedezte, hogy a Szent Szellem nélkül minden vallásos keresés és tapogatódzás hiábavaló. Ha akaratlanul is, ezzel azt állapítják meg, hogy a Góbi Szerzetének segítsége és a vele való kapcsolat nélkül az ösvény nem járható be.

Ennek az univerzális, magasztos kapcsolatnak van egy közvetlen és egy közvetett nézete. A közvetlen kapcsolat a testi szembesítés, az Elohim Rendjének egyik fivérével vagy nővérével való találkozás. A közvetett kapcsolat azokra az erősugárzásokra vonatkozik, amelyek egy ilyen testvérből indulnak ki. A Szent Szellem érintésének így két fázisa van. A Szentírás többször említi ezt a két fázist vagy fokozatot. Erre még visszatérünk. Továbbá azt is figyelembe kell vennünk, hogy a két kapcsolatnak szintén két nézete különböztethető meg, van hímnemű és nőnemű nézete. Vannak hímnemű és vannak nőnemű Elohim, és a Szent Szellem erőkisugárzásának is világosan megvan a hímnemű és nőnemű hatásköre.

Amit filozófiánkban „az ösvénynek” nevezünk, az nemcsak egy út jelképes jelölése, amelyen a tanuló eljuthat az új, megszabadító élethez, hanem az ösvény ugyanakkor nagyon is valóság. Az a pillanat az ösvény kezdete, amikor a Szent Szellem sugárereje megérinti a tanulót, és az ennek az erőnek a vezetése alatt elindul előre. Az ilyen tanuló egyre jobban megtelik Szent Szellemmel, vagyis a sugárzás ereje a tanuló előrehaladásának mértékében növekszik. Olyan ez számára, mint valami Betlehemhez vezető csillag.

Az egyetemes bölcsesség azt tanítja, hogy az Elohimból tizenkét sugár indul ki. Ezt a tizenkét erőt jelképesen kenyérnek mondják; ez a tizenkét kenyér. Ha meggondoljuk, hogy Betlehem „kenyérházat” jelent, és az evangélium szerint a bölcsek a csillag vezetésével mennek a kenyérházhoz, akkor ez számunkra tökéletesen világossá válik: A Betlehembe-menés a minden élet Urához vezető ösvény. Ott fogjuk Őt megtalálni, az igaz embert, a király-embert, a zsidók vagy judeaiak királyát.

A „zsidó” (Jude) szó eredeti, szellemi jelentése egyébként az „oroszlán” fogalmára utal. Ugyanezt megtaláljuk a Góbi vagy Gób szóban is. Ha tehát a Góbi sivatag oázisáról beszélünk, akkor ugyanarról van szó, mint a régieknél, a klasszikusoknál: Betlehemről, a kenyérházról.

Figyelembe kell azonban venniük a következőt: ha igazán tanulók akarnak lenni, ha valóban be akarják járni az ösvényt, tehát a Szent Szellem által akarják magukat vezettetni az útra, és nem önfejűen kezdenek tanulmányozni és kísérletezni dialektikus becsvágyuk ösztönzésére, akkor az a Betlehem, ahová a Szent Szellem sugárereje akarja Önöket elvezetni, gyakran egészen más irányban van, mint ahogyan eleinte gondolják. Ebben az összefüggésben szeretnénk utalni Rózsakereszt Keresztély elhívására. Mennyire másképpen folyt le minden, mint ahogyan elképzelte!

Esetleg azt hiszik, hogy az ösvény két pont közötti egyenes vonal. A kenyérházat, az Elohim forrását valami elszigetelt területen, egy vákuumban képzelik el. De gondolják meg: Betlehem itt van. A bölcsek a zsidók királyát istállóban találják, a dialektikus lét pokoli valóságában.

Az Elohimhoz vivő út ezért nem valami elkülönített területre vezet, és nem a tükörszférában fogják azt megtalálni, hanem itt. Ezért nevezi a Szent Szellemet a beavatottak tudománya „bolygói szellemnek”, a Föld szellemének is. A Szent Szellem érintése, sugárhatása a tanulót belevezeti az igaz élet kellős közepébe, az intenzív munkába. Mert egyetlen emberfia megmentése ugyanakkor sok másik elhivatását és felébresztését jelenti.

Az előudvarban hívjuk Önöket az ösvényre, de még nincsenek az ösvényen. Csak akkor állnak az ösvényen, ha a Szent Szellem megérintette Önöket sugárerejével, ezt be tudják fogadni és reagáltak rá. Ha pedig reagáltak, akkor a Szent Szellem mindig kivezeti Önöket a pusztába. Ez feladatot jelent saját lényükben és a világon is. Aki az Elohim sugárerejében áll, az tudja, hogy mit kell tennie. A Szent Szellem megmondja neki.

Ennek megfelelően az ilyen tanulónak kétszeres ismertetőjele van. Egyrészt belső növekedésről, folyamatos belső kibontakozásról tanúskodik; másrészt, ugyanakkor felkutat magának egy munkaterületet, s beleveti magát a szolgálatba. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket Mártára és Máriára. Mártára, a szolgálóra, és Máriára, aki Jézus lábainál ült. Márta, mint tanuló, jobban előrehaladt már mint Mária, mondja Eckehart mester. Márta a szemlélődő életet is ismerte, meg a tevékenyt is. Mária még csak a szemlélődő életben állt, munkája előkészítésénél. A szemlélődő élet nélkül a tevékenynek sincsen értelme, eredménytelen marad.

Márta kérdése arra célzott, hogy szeretett testvére, Mária túljutott e a szemlélődő fázison, s rátérhet-e az üdv nagy művére. Jézus feleletéből azonban megértette, hogy ennek még nem jött el az ideje. Ezért volt Mária számára abban a pillanatban még az a helyes, hogy a mester lábainál ülve belső szemlélődésbe merüljön. Az ő helyzetében a legjobb megoldást választotta. Reméljük, hogy ez jól behatol a tudatukba.

A Szent Szellem érintése nélkül nem vagyunk semmik, és nem tudunk semmit. Az Egyetemes Szerzet sugárerejének érintése nélkül egyéni megszabadulás lehetetlen, és semmilyen emberiség-megszabadító művet sem lehet kifejleszteni. Amit mi elhivatásnak és megbízatásnak nevezünk, az a Szent Szellem általi megtermékenyítés. A tanítványok csak akkor indultak munkába, miután a Szent Szellem elárasztotta őket. Mária és a többi szent asszony csak azután segített nekik megbízatásuk kivitelezésénél.

A tanuló akaratának Istenben kell lángra lobbannia. Amíg saját akarata lobog benne, a természet akarata, addig minden munkáját dialektikus becsvágyból végzi, s mindig nehézségek fognak kialakulni. Akkor tolongás keletkezik a legjobb helyekért, akkor - mint előkészítő fázisukban a tanítványoknál is - viszálykodás jön létre, hogy ki a legjobb és legnagyobb.

A rózsakereszt előudvarában mindenkit kapcsolatba hoznak a Szent Szellem sugárerejével, aki ezt igazán akarja. Ha valamelyik tanuló megérett erre az érintésre, akkor megkapja az elhivatást, s megnyitják számára az ösvényt. Ezen az ösvényen soha sem lesz összeütközés egy másik testvérrel; az ösvény csak összhangot és nagy, kölcsönös megértést hoz. A szemlélődő és a tevékeny élet sohasem zárja ki egymást. Mind a kettő azt a csillagot követi, amelyik a kenyérházhoz, Betlehembe vezet, a zsidók újszülött királyához.

A tanuló, aki megérkezik Betlehembe, felfedezi saját lényében az újszülött királyt, azaz az új ember megszületését saját mikrokozmoszában. „Ha Krisztus ezerszer születik is Betlehemben, mégis elvesztél, ha benned nem.” Ha a zsidók újra megszülető királya előáll a mikrokozmoszban, akkor a régi akarat meghalt, a természet királya eltűnt.

Mindezek után pedig témánk lényege elé állítjuk Önöket - mert a kétszeres Elohimról akarunk beszélni. Mit jelent ez?

Már említettük a tényt, hogy vannak hímnemű és nőnemű Elohim, ahogyan a Szent Szellemnek is világosan meg lehet különböztetni hímnemű és nőnemű tevékenységét. Ez a teremtés és a megszülés elve, az értelmes és a létrehozó elv. Ezt a kétszeres hatást teljes mértékben Samballa Szerzetének fivérei és nővérei hozzák létre és tartják fenn.

E Szerzet tökéletes összhangja sehol sem fejeződik ki jobban, mint éppen a Szent Szellem e két sugarának együttműködésében. A dialektikában ez semmihez sem hasonlítható. Ez a két sugár bontakozik ki a Szent Szellem minden tevékenységénél.

A tanulóhoz a hímnemű sugár viszi el a tizenkét erőt; a nőnemű sugár végzi a kifejlesztés művét. Az ösvényhez vezetést a hímnemű sugár végzi; a gondozás és a folyamatos táplálás a nőnemű sugár dolga.

A régi bölcsek joggal mondták Góbi Szerzetére, hogy a világ apja-anyja. Ha a fivér behatol valakinek a szívébe, akkor a nővér fejleszti a magot. A fivér arat, csépel és behordja a termést a csűrökbe. A nővér gyúrja és süti meg a kenyeret. Együtt részesülnek abban a boldogságban és örömben, hogy a tanuló meg fogja enni az élő kenyeret.

Az Egyetemes Szerzetnek ezt a kétszeres fáradozását a Szentírás az angyalok fáradozásának nevezi. Az írások ezt számtalan helyen említik. Ha a Szent Szellemnek egy sugara elmegy a keresők egy csoportjához, hogy ha lehetséges, megérintse őket, akkor ez erősugár; és ez az érintés teljesen személytelen. „Istennek országa erőben jön el hozzánk”, mondja Pál. Az igazságot e tény miatt könnyű megkülönböztetni a hazugságtól, mert a tükörszféra erői mindig arra törekednek, hogy személyes érintkezésbe lépjenek velünk.

Ha azonban a Szent Szellemnek egy erősugara érint meg minket, akkor jelet fedezünk fel benne, mégpedig alkotójának a jelét. Az ilyen megnyilvánulásban erővonal-szerkezet van, bizonyos kép. Ez a célnak és az erő-megnyilvánulás lényegének a képe, de a magasztos Szerzet képe is. Ezért beszél a Biblia látnokokról és prófétákról, akiknek angyalok jelentek meg, és mindenkiről, aki megérett és megkapta a Szent Szellem érintését.

Samballa Szerzetének egy ilyen megnyilvánulásában hang is van. A cél és a lényeg ugyanakkor fel is csendül; ezért mondják, hogy az angyalok beszéltek, hogy üzenetet adtak át, vagy hívó kiáltást vagy figyelmeztetést hallattak. Aki tehát egy ilyen érintésben részesül, annak teljes észlelése lesz, melyben semmit sem bíznak a véletlenre.

Most már világos, hogy a tanuló az ösvényen mindent megkap, amire a vágyakozását irányíthatja. A Szent Szellem tanítóként jelenik meg számára, a Szent Szellem beszél neki, és lépésről lépésre megy előtte az ösvényen, és mégis kizárt dolog minden személyes megkötöttség. A világosság az ösvényen, a Szerzet sugara, a kétszeres Elohim a tanuló számára minden mindenekben.

Legyen ez egyszer így mindnyájuknak!
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,