Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete

VIII. Az ismeret mélységei

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete


Minden avatott és szent iratban felfedezhetjük, hogy a „mélység” szót különböző értelemben és szándékkal használják. A „mélység” vagy „mélységek” jelöléssel figyelmüket általában bolygónk különböző rétegeire terelik; néha különösen az egyik szintről van szó. Az Egyetemes Tan tanulójának bizonyosan ismeretes, hogy a földrétegek a bolygótest erőterei és életterületek. Ezekben bizonyos erők és életcsoportosulások jutnak kifejezésre. Hogy azonban milyen erők ezek, és mi ez az élet, arról keveset mondanak; a világi ember számára ez rejtve marad.

Ha ezekben a titkokban tájékozódni akarnak, akkor össze kell hasonlítaniuk a makrokozmoszt a mikrokozmosszal. A mikrokozmosz - úgy tanultuk - olyan nézetek és lehetőségek csodálatos együttese, mely életünk jelenlegi bűnössége miatt teljesen gúzsba kötött és összezsugorodott állapotban van. Más, kevésbé kívánatos erők és lehetőségek játszanak szerepet benne, és ragadták erőszakkal magukhoz az egésznek a vezetését.

Így van ez a makrokozmosszal is. Ebben a természetben több földréteg egyáltalán nem tud megnyilvánulni, holott érvényre jutásuk nagyon is kívánatos lenne. Más mélységek viszont, melyeknek zárva kellene lenniük, tárva-nyitva állnak.

A Biblia beszél arról a mélységről, melynek felszálló fenevada álnok hatalmával e világot rettenetes pokollá változtatja. Azt jósolják nekünk, hogy ezt a pokoli erősugárzást minden kísérőjelenségével együtt egyszer visszadobják a saját mélységébe.

Továbbá az ismeretek mélységéről is beszélnek, az egyetemes bölcsesség rétegéről. Ez a mélység mindig is kapcsolatban volt az Egyetemes Szerzettel és a Krisztussal, aki közvetíti nekünk Isten bölcsességét. Ezzel a réteggel lépett kapcsolatba az Úr-Jézus, keresztútja után Golgotán. Leszállt a Föld legmélyebb részébe.

Minden réteg, és minden bennük kifejeződő erő és állapot a Föld felszínén megnyilvánuló erőknek és állapotoknak felel meg. Amikor arról van szó, hogy az ember „a Földről való, földi”, akkor meg kell értenünk e szavak mély értelmét. A földből felszálló fenevadat az ő jelét viselő és őt hirdető emberek maguk idézik fel. A földréteg erőinek megnyilvánulása olyan mértékben szent vagy szentségtelen, amennyire az ember szent, vagy szentségtelen.

Mindenki azoknak az erőknek a jelét hordozza a lényében, amelyekkel kapcsolatban áll. Ez a jel világosan látható. A cselekedetek pedig még jobban bizonyítják, hogy az ember a fenevad jelét hordja-e; ahogyan az is felismerhető, ha valaki megkapta az Emberfia jelét. Miért mondják, hogy az ember ezt a jelet a homlokán viseli? Mert a homloküreg az első és legvilágosabb lámpa, amelyik kimutatja, hogy az illetőt milyen szellem kormányozza.

Talán ismerik az olasz filozófus, Scipio Sighele művét, melynek címe „La folla delinquente”(A bűnöző tömeg). Azt fejtegeti benne, hogyan jöhet létre egy közönséges materialista tömegben - melynek egyénei átlagos típusok - rettenetes bűnözés, egyenirányított ösztönök összeadódása által. Sighelenek teljesen igaza van. Az egyirányú gondolkodású, cselekvésű és érzésű társaság, csoport, olyan erőket tud felidézni a mélységekből, melyek rettenetes dolgokat művelhetnek.

Ezek szerint bizonyos számú lény - belső minősége miatt - képes lehet felnyitni az ismeret mélységét is. Az Egyetemes Szerzet megtette ezt, amennyiben fáradozásai az ezen a bolygón lévő bukott testvéreire irányulnak.

Samballa Szerzete a szeretet és az erő összekapcsolásával lefúrt egy ilyen aknát, ezzel kapcsolatot teremtvén a bűnös földfelszín és az egyetemes bölcsesség mélysége, rétege között. Ez a Szerzet minden ránemesedett tanulónak szélesre tárja a mélység kincseskamrájának ajtaját, ahogyan a zsoltárok költője énekli. Ebben a Szerzetben így Krisztus igazi lénye nyilvánul meg.

Persze értelmetlenség azt kutatni vagy fontolgatni - még ha képesek lennénk is erre -, hogyan nyitotta ki Samballa Szerzete a bölcsesség mélységét. Azt kell megértenünk, hogy megtette. Ezt pedig meg fogjuk tudni érteni, ha rátérünk az ösvényre, amely ehhez a Szerzethez vezet el minket.

Majdnem minden szent írás hirdeti a nagyszerű tényt, hogy a Szerzet véghezvitte ezt az üdvözítő művet. Az aknát, a vájatot az ismeret mélysége és a Szentföld között, ahol a felszínre ér, Ézsaiás például fának mondja, melynek gyökerei mélyen a földbe fúródnak, s koronája a felhőkbe nyúlik.

Önök persze hallottak már az élet fájáról, a bölcsesség igazi forrásáról, amelyből az eredeti emberiség élt. Ézsaiás azonban azt mondja: „Az élet fája kivágatott, s csak törzsöke maradt meg”. Az ismeret mélységét lezárták. A levágott életfa törzsét Ézsaiás Isainak nevezi, azaz megmentő erőáramlatnak. „De íme” - mondja a próféta - „egy vesszőszál sarjad majd Isai törzsökéből, és gyökeréből egy ág gyümölcsöt terem”.

A megszakadt kapcsolatot újra helyreállították Melkhisédek Rendjének testvériségében. Az élet fája újra megalakult, „melyen megnyugoszik az Úrnak szelleme, a bölcsességnek és értelemnek szelleme, határozatnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme”.

A próféta ezzel az ismeret mélységének erejét és jellegét jellemezte. Az ismeret mélysége: Krisztus. Samballa Szerzete az örökkévalóságnak ebből a mélységéből merít, hogy Lukács tanúsága szerint (1) „az üdvösség ismeretére megtanítsa népét”.

Az előbbiek alapján sok mindent kell elmondanunk Önöknek. Az üzenet megértéséhez először azt kell kifejtenünk, hogyan alkalmazza az Egyetemes Szerzet - mint az igazi szellemi és isteni bölcsesség őrzője - ezt a magasztos kincset az emberiség megsegítésére.

Ha a hierofáns, a szent küldött asszimilál, merít ebből a Krisztussugárzásból, akkor először olyan rezgésre transzmutálja, amelyet a kiszemelt embercsoport fel tud venni. Ha a transzmutálás létrejött, akkor az így átalakított rezgést kisugározza a szóban forgó embercsoporthoz. Az is lehetséges persze, hogy ezt csak egyetlen embernek szánja. Bárhogyan is, ennek az energiának egyetlen cseppjét sem lehet elfecsérelni, egyetlen csepp sem vész kárba.

Ha a rózsakereszt előudvarában a tanulót vagy hallgatót eléri a neki szánt rezgés, akkor teljesen behatol az aurikus szférájába. Ez az átruházás akkor is megtörténhet, ha a kiküldő és a felvevő között nagy a távolság. A sugárzás elindítója gondolataival bizonyos rezgési képletet állít elő. Az is lehetséges, hogy közvetlenül beszél a kiszemelttel, ahogyan ez a rózsakereszt előudvarában történhet.

A transzmutálás és a kisugárzás tehát teljesen egy titkos tudomány uralásától függ, amivel a kisugárzó vagy transzformáló ezt a munkát képes helyesen elvégezni. Ez a transzformált sugárzás senkit sem érint meg, aki nem maga kérte. Persze világos, hogy a tanulónak az előudvarban való tartózkodását ilyen kérelemnek kell tekinteni.

Ha a tanuló a sugárerőt felvette aurikus szférájába, akkor kétféle hatás keletkezik, melyek mindegyikének szintén két nézete van. Mind a főszentélyben, mind a szívszentélyben kétszeres hatás jön létre. E kétszerességet vonzásnak és taszításnak, vagy rokonszenvnek és ellenszenvnek nevezhetnénk.

Ha a sugárerő eltalálja a tanulót, akkor visszahatásnak kell keletkeznie. Az ilyen reakció nem maradhat el. Ahogyan a Nap energiája is minden szervezetben hat, úgy van ezzel a sugárenergiával is; teljesen törvényszerű reagálás az elmaradhatatlan következménye. Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a következményeket.

A reagálás vagy rokonszenves, vagy ellenszenves. Ha a tanuló a szentélye valamelyikével (vagy mindkettővel) az impulzusra elutasítóan reagál - ami gyakran megtörténik, olykor nagyon is ingerült hangulat kíséretében -, akkor a reakció mégis olyan erős, hogy az illető semmi esetre sem maradhat meg eddigi életmódja mellett. Hajszolva érzi magát, mintha leleplezték volna. Mintha sajogna az impulzus nyoma. Fel van háborodva, s ezt műveltségétől függően meg is mutatja.

Ez az ellenkezésből származó gyógyszer olyan összeroppanást és nyugtalanságot okozott, hogy bizonyos idő múlva mégis rokonszenvező felelet jön - akkor is, ha egyes esetekben az élet és halál kerekének egy újabb fordulatát kell elvégeznie.

Ha a tanuló rokonszenvvel reagál, akkor ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy már megvan a helyes megértése és észlelése is. Csak arról van szó, hogy kész felvenni, elfogadni az impulzust, harmonikusan várja. A kapott impulzus ezt a tanulót is egy folyamatba hajszolja. Problémák és nehézségek merülnek fel. Nem mintha ezeket kívülről küldenék neki, hanem a Szerzet leleplező világossága a tanuló saját tudati és jellembeli feszültségeit kifelé hajtja, és így a tanulót saját magával szembesíti. Így megtörténhet, hogy az élet viharának vad hullámain a rokonszenv reakciója ellenszenvvé válik.

Ezért a Szellemi Iskola előudvara tényleg viharos tengerre hasonlít, melyen a hajócskák ide-oda hánykolódnak. Így érthető, hogy a Szellemi Iskolában való tartózkodásuk - kezdeti reakciójuktól függetlenül - mindig örök boldogságukat szolgálja.

Röviden összefoglaljuk: a tanítónak először Krisztus sugárerejét kell megkapnia; ezt szakértően transzmutálja; ezután ennek megfelelően kisugározza; ez beáramlik a tanuló lélegzőterébe, hogy elvégezhesse a munkát a tanuló két szentélyében, ami aztán erős rokonszenvből vagy ellenszenvből származó izgalomra ad okot.

Ez a módszer jellege, amivel a Szerzet hat a tanulóra. A Szerzetnek a szívszentélyben kifejtett hatását misztikus fejlődésnek, a főszentélyben kifejtett hatását pedig mágikus fejlődésnek mondjuk. A tudományt, mellyel ezeket a hatásokat kifejtik, királyi művészetnek nevezik. Az az erő, amellyel ezt a művészetet folytatják, az isteni bölcsesség, az élet fájának gyümölcse. Ezt az isteni kegyelmet mindenki megkapja, aki önmaga miatt tönkremenvén fel akar állni a moslékos vályútól, és elindul, hogy visszataláljon elveszett hazájába.

Ezek után a következőket kell megállapítaniuk: a mennyei Szerzet nagy követei - akiket mi vallásalapítóknak nevezünk - tulajdonképpen sem vallást nem alapítottak, sem egyházakat nem szerveztek, nem írtak könyveket és nem állítottak fel tantételeket; és rejtélyiskolákat sem alapítottak. Az emberiségnek mindegyik ugyanazt az üzenetet hozta:

Testükből, mikrokozmoszukban lévő személyiségükből templomot kell csinálniuk, saját létvalóságukban kell egyházat alapítaniuk. Ez azt jelenti, hogy minden lehetségest meg kell tenniük, hogy a mennyei Szerzet impulzusát szívük szentélyében helyesen fogadhassák be! Továbbá egész személyiségüket saját szellemi iskolájukká kell szentelniük, hogy főszentélyükben tökéletesen megtanulják megérteni a Szerzet szándékát.

Az Egyetemes Szerzet módszerének jellemzésében világosan felismerik a négy sugarat. Felülről nézve:

1. az egyetemes bölcsesség sugarát,

2. a ritmus titokzatos tudományát,

3. a mágikus elem sugarát, ami a bölcsesség belépése a főszentélybe a ritmus segítségével,

4. a misztikus elem sugarát, ami Isten bölcsességének megerősítése a szívszentélyben a ritmus segítségével.

Ezen a világon e sugarak közül hármat utánoznak, ami miatt a negyediket hermetikusan elzárták azok elől, akik az első három sugár valamelyikét utánozni próbálják. A három utánzatot művészetnek, tudománynak és vallásnak nevezik.

Az első esetben az isteni ritmust utánozzák a művészet sok „templomában”. Itt csaknem kivétel nélkül a tükörszféra ritmusa áll elő.

A második utánzattal szellemi iskolákat alapítanak, hogy kihasználják a mágikus ismereteket.

A harmadik utánzásból az egyházak ezrei élnek, egymással reménytelen viszályban és a kísérletek zűrzavarával.

A sugarak e három hamisítványa kivétel nélkül haszontalan és rendkívül veszélyes, mert az emberiséget visszatartja az egyetlen ösvénytől és az igaz élettől.

A saját mikrokozmoszukban kell Önöknek templomot is és szellemi iskolát is építeniük. Ezt a kettős utat nevezzük megszentelésnek és ön-szabadkőművességnek. Ez nem a modern rózsakereszt újítása. Már Lao Ce is beszél erről a kettős útról; Hermész Triszmegisztosz Phree Messen-jei is tanúskodnak róla.

Ha az ilyen kereső igazán az Egyetemes Egyház tagja lesz, és igazán az Egyetemes Szerzet tanítványává válik, akkor bizonyos pillanatban kapcsolatba kerül magával a királyi művészettel, tehát áttör az élet fája ritmusának tudományához. Akinek van füle, az hallja! Ebben a ritmusban új hajtás lesz az élet fáján, lemerül az ismeret szintjére, és a többiekkel együtt a szolgálat ösvényén áll.

Reméljük és imádkozunk, hogy egyszer minden testvérünk felépítse ezt az egyházat és ezt az iskolát, és áthatoljon az igazi művészet örök szépségéhez, hogy teljesüljön Ézsaiás igéje (11): „mert teljes lesz a Föld az Úr ismeretével!”
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,