Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete

X. Az Akarat és Jóga Fiai

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - Catharose de Petri: Samballa Szerzete


Az előzőekben a két sugár tevékenységéről volt szó, melyek Samballa Szerzetéből indulnak ki. Az egyik a nőnemű vonal hierofánsainak, a másik a hímnemű vonal hierofánsainak tevékenysége. Az egyik csoportot az egyetemes nyelv „a Szentföld Leányainak”, a másikat „az Akarat és Jóga Fiainak” nevezi.

Azt is mondtuk, hogy a nőnemű vonal hierofánsai különösen az asztrális erőre irányulnak és ezzel hatnak, míg a hímnemű vonal hierofánsai a spinális erővel dolgoznak. A két sugár a különböző éterhatásokban találkozik és mutatkozik meg.

Most az Akarat és Jóga Fiainak hatósugarát szeretnénk közelebbről megvizsgálni, s ezzel egyelőre befejezzük a Góbi szerzetéről szóló előadások sorát.

Ha a világirodalomban röviden tájékozódunk a mítoszok, legendák, jelképek és a Szentírás területén, akkor azt vesszük észre, hogy Samballa Szerzetével kapcsolatban egy fiúról, három fiúról, hét fiúról, nyolcról, és végül tizenkettőről van szó.

Felületesen az ilyen elbeszélések és hagyományok szerzőinek romantikus önfejűségére következtethetnénk, mert végeredményben nagy különbség, hogy a hagyományos keresztényeknél Isten egyszülött Fiát, vagy egy vallásos panteonban Isten fiainak sokaságát nézzük-e. Ha azonban áthatolunk a valósághoz, ezeknek a dolgoknak a hátteréhez, akkor felfedezzük, hogy pillantását a szóban forgó szerzők mindegyike az egyetlen, örök igazságra szegezte.

Gondoljanak még egyszer arra, hogy az asztrális erő mindenekelőtt az úgynevezett vegetatív, vagyis automatikus idegrendszerre, a vérre és a vérképző szervekre hat. Ebben az erőkeringésben a szív, a máj és a napfonat (solar-plexus) játszik nagyon nagy szerepet. A bolygói asztrális közeg beáramlik a vegetatív rendszerbe, vagyis azt magához vonzza a vegetatív rendszer a vér állapota és az idegközeg minősége alapján.

A spinális közeg az asztrális közegnél finomabb összetételű és gyorsabb rezgésű kozmikus anyag. A személyiségben a spinális közeg a központi idegrendszerrel van kapcsolatban. Az akarat ezt a rendszert több tekintetben ellenőrizheti, és ebben fejeződnek ki az ember gondolatai és tudata.

Most talán valamelyest el tudják képzelni a személyiség-rendszer egész munkamódszerét a két kozmikus erővel történő együttműködése során.

A spinális, a főszentélyben összpontosult tudat kozmikus spinális közegeket vonz magához, melyek a lelket vagy a tudatot gondolati és akarati megfontolásokra késztetik. Ez a tevékenység feszültséget kelt a vérben és a vegetatív rendszer közegében, aminek következtében a feszültség kozmikus asztrális közegeket vonz. Ez a nagyon dinamikus elektromos erő viszont meghatározza az éterek asszimilálását, minőségét és kölcsönös viszonyát. Az asszimiláció után pedig, a kezdeti gondolat alapján az egész rendszernek rá kell térnie a cselekvésre, a megnyilvánításra.

Ezt a kétszeres idegrendszert összefüggésükben minden idők szent jelképei „fának” mondják. A Biblia keleti tanok nyomán különösen fügefáról beszél. Ez a jelkép nagyon logikus, mert ha a plexus sacralisból felemelkedő spinális szellemtűz-oszlopot a fa törzsének tekintjük, akkor a főszentély a korona, és a tizenkét pár agyideg képezi a lelógó ágakat, melyek a főszentélyből az egész testbe lesugároznak.

Amikor az élet fájáról beszélnek, akkor ennek az életrendszernek az eredeti, tiszta, eszményi hatásáról van szó.

A jó és rossz ismeretének fájánál pedig figyelmünket ennek az életrendszernek a megzavart, szentségtelen tevékenységére terelik. Ezeket a dolgokat transzfigurisztikus-tudományo­san hajszálpontosan meg lehet vizsgálni és magyarázni.

Ha a spinális tudat üzérkedik a mentális és akarati erőkkel, akkor visszavonhatatlanul megzavarja a bolygói asztrális közeg felvételét.

A rendkívül dinamikus és robbanékony asztrális közeg a szentségtelen cselekedeteken kívül a vérben erjedést és romlást is okoz, és - itt zárul a kör - elsötétíti a tudatot. Ha a tudat egyszer elsötétült, akkor visszavonhatatlan ténnyé vált a lejtő, a lefelé haladás, ami az egész személyiség további zavarához és végleges degenerálódásához vezet.

A születés és halál kerekéhez való kötöttség, az elállatiasodás és az emberi tudat végtelen hasadása, a bűnös glutén, melyről Karl von Eckartshausen beszél, minden tekintetben érthető. Ha Önök a világosságban élnek, s valami egyszeri hibával sötétséget okoznak, akkor a megvalósulás pillanatában a jó és a rossz ismeretére tesznek szert.

Ha azonban eredeti, isteni képességeik elrontásának és bűnbeejtésének útján továbbmennek, akkor az abszolút jó és az abszolút világosság emlékét elveszítik. Akkor Önöknek és az emberiségnek életállapotukká válik a gonosz és a sötétség.

Ha valaki ebben a helyzetben a jóról és a rosszról mint ellenkező értékekről beszél, akkor nincsen észnél. Akkor a gonoszság kellős közepén akar jó lenni. Ha az emberiség egyszer lesodródott ebbe a dialektikába, akkor már senki és semmi sem jó, ahogyan a Biblia állapítja meg nagyon helyesen.

Életünk egy félelmetes, vészes játék. Koromsötét éjszakánk egyik felét jónak, másik felét gonosznak nevezzük, s mindkettőre irányelveket találtunk ki. Ahogyan egy gyermek épít várat a homokban, hatalmas bástyákkal, s mindezt fantáziája segítségével valótlan élettel népesíti be, úgy határoltunk el mi is bizonyos helyeket börtönbarlangjainkban, melyeket aztán „egyháznak” nevezünk. Elképzeljük magunknak, hogy ezek Krisztus egyházai és templomai, és megváltott életet játszunk, ahogyan a gyerek éli bele magát nagyon komolyan elképzeléseibe.

A sötétségnek ebben a világában minden metafizikai, filozófiai, tudományos, politikai, társadalmi vagy gazdasági spekuláció, mely bebörtönzöttségünk lényeges alapjait nem támadja meg, csak még nagyobb sötétséget okoz, s a virradat óráját a távolabbi jövőre halasztja. Így válik az egyház fogdává, a találmány katasztrófává, a társadalmi megújulás malomkővé, és az élet egyre lobogóbb pokollá.

A mitológia paradicsomának két fája tehát az Önök legközvetlenebb közelségében van - Önökben magukban: az élet fája és az ismeret fája. A szent fügefából szentségtelen bozótot csináltunk. És a klasszikus mítosz olyan találó, hogy a Biblia fényesen bontakozik ki előttünk.

Mert nézzük csak meg a kígyót. A kígyó a fügefán lóg, azon él. A kígyó a lélek, a spinálisban élő tudat. Világos, hogy kígyóról beszélnek, mert a spinális (gerinci) rendszer szervileg tényleg kígyóhoz hasonlítható.

Amikor Jézus azt mondja tanítványainak, „legyetek azért okosak mint a kígyók...”, akkor az eredeti, tiszta és szent kapcsolatra utal, mely fennállt a spinális és az isteni élet között; akkor ez az isteni bölcsességre vonatkozik, mely a spinálissal egylényű volt.

A magasztos rejtélyek eredeti kígyója azonban hüllővé fajult, a sziszegő kígyótest az anyagban tekeredik, és mérgével minden teremtményt megfertőz. Megértjük, miért mondják a Bibliában egyszer, hogy „legyetek okosak, mint a kígyó”, máskor pedig a kígyót nevezik a legundorítóbbnak.

Továbbá azt is értjük, miért beszélnek hétfejű sárkányról, mely előjön a vízáradatból, és a sokfejű hidráról. A spinális kígyónak ugyanis tényleg hét feje van. Ez a hét agyüreg, amely közvetlen és szervi kapcsolatban van az egész spinális rendszerrel. A hét lámpa, mely a hét agyüregben ég, a kígyó vagy sárkány hét feje, a mesékben említett hét szem, és a Samballához vezető hét út.

Úgy tárul szemeink elé az isteni üdvfáradozás, mint valami színpad, melynek függönyét elhúzták. Megpillantjuk az Egyetemes Szerzet hatalmas és nagyszerű munkáját. Látjuk kísérleteit, hogy felállítsa és transzfigurálja (átalakítsa) a bukott embert és meggyalázott személyiségét. Újra fel kell állítani az élet fáját, az eredeti, halhatatlan emberi fügefát, és vissza kell térnünk a bennünk lévő paradicsomba.

Így tanuljuk meg megérteni az Akarat és Jóga Fiainak a feladatát, melyet önkéntesen vállaltak, és megértjük, miért jelennek meg Hétségként. Az akarat és jóga hét természeti nézetének, mely most lámpaként ég a hét agyüregben, ki kell aludnia. A régi és gonosz kígyó fejét, a szörny hétszeres fejét szét kell taposni, hogy újra bevonulhasson az isteni Jóga, az isteni bölcsesség, és hogy az isteni akarat főpapként kormányozza transzfigurálásához a spinális rendszert.

Meggyújtják a hét világosságot, s a tanuló mintegy a jobb kezében tartja azokat. A tizenkét pár agyideget, mint az életfa ágait, új életre keltik. Az újrateremtett életközeg behatol a három szentélybe. A plexus sacralisból áramlani kezd az élő víz, a szentély nyolc kapuján belefolyik az üvegtengerbe, és már nem létezik semmi sem, ami ezt összetörhetné.

Az akarat és jóga harminchárom nézete, a spinális rendszer harminchárom részlege felegyenesedik, mint bölcsességgel teli kígyó. És a kígyó, amely egykor a halál igéjét hadarta, most a szépség, bölcsesség és szeretet szavait beszéli. Hírám, az isteni építész fia, újszülött király lett, Isten egyszülött Fia, a kígyók és az oroszlánok fia. Az élet fája újra áll, mint Isten templomának oszlopa.

Azt reméljük és azért imádkozunk, hogy meg tudjanak érteni valamit ebből a bőségből, az igaz életből, melyre legmagasabb énjük kiválasztatott, és abból a segítségből, amit a Szellemi Iskola közvetítésével kapnak. Reméljük, hogy velünk jönnek a sivatagi útra a Góbi szívéhez.

A modern Rózsakereszt Iskolája nem valami bölcsességtant terjesztő intézmény, hanem az Egyetemes Szerzet élő láncszeme. Az előudvar temploma a menyegzői terem bejárata, és az a feladatunk, hogy ezt a termet megtöltsük vendégekkel és résztvevőkkel, fivérekkel és nővérekkel, akiknek azt mondjuk: „Menjetek a vőlegény elé!”

Aki belép a menyegzői terembe, annak birtokában kell lennie az emberfia jelének, az igazi szabadkőműves, a valódi építő jegyének, az igaz gyermekség jelének. A szentírás azt mondja, hogy ez a jel a homlokon válik láthatóvá. Ez tudományosan helyes. Aki valóban elkezdi bejárni a transzfiguráció ösvényét, teljes, megadó szeretettel és ragyogó lelkesedéssel, és eleget tesz a Szellemi Iskola elemi követelményeinek, az bizonyos előkészület után változást tapasztal a spinális rendszerében. Ennek következtében pedig a spinálisba be tud hatolni a hét fiú, az akarat és jóga hét sugara.

Érthető, hogy ez a változás fel fog tűnni, a főszentélyben láthatóvá válik, az arc tükre ezt világosan kifejezi és hangsúlyozza. Ez az elsődleges jel, az ember fiának jele, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a magasabb tudat iskolájának szentélyében tartózkodhasson és részt vehessen az igazi építésben.

Aki e nélkül a jel nélkül jön be, azt némi idő múlva leleplezik. Itt minden csalást elkerülhetetlenül kijavítanak. Jól értsék meg a csalás lényegét. Ebben a tekintetben mindenki csaló, aki látja az ösvényt, ismeri, és mégsem lép rá. Mindenki csaló, akinek ugyan „hite van, de cselekedetei nincsenek”, ahogyan Jakab mondja. Mindenki csaló, aki mindazt igazságnak ismeri fel, amit a Szellemi Iskola hirdet, és mégis - bárhogyan is - a régi élethez ragaszkodik.

Itt arról van szó, hogy a jó és a rossz fügefáját az élet fájává alakítják-e. Ha ebben a folyamatban vannak, akkor jogosultak, megigazultak, akkor építőmesterek. Ha előtte állnak és állva maradnak, akkor bárhogyan is, de mindenképpen csalók.

A bibliai „zsidó” legtöbbször nem izraelita - nemzetiségére nézve - hanem az oroszlán fia, Isten gyermeke, Isten elhivatott Fia. Képzeljenek el egy olyan embert, aki a folyamat előtt áll - tehát csaló, és képzeljenek el egy olyat, aki benne van a folyamatban - tehát jogosult, igazolt.

Ha ebben a megvilágításban látják a János-evangélium alábbi elbeszélését, akkor teljesen megértik az evangélista szándékát: „Látá Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és monda felőle: Íme egy igazán zsidó, akiben hamisság nincsen. Mondá néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus, és monda néki: Mielőtt hítt téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, mester, te vagy az Isten Fia, te vagy a zsidók királya!”

Nátánael az a tanuló, aki megkezdte a transzfigurálás folyamatát, és a természeti törvények szerint viseli ennek a jelét. Benne tehát semmi csalás, semmi hamisság nincsen, s benne egy kezdődő, új tudat virul ki, melynek segítségével képes felismerni az Egyetemes Szerzet megmentő kéznyújtását.

Amíg Önök még a csaló helyzetében vannak, addig még nincsen tudatuk, és elutasítanak mindenkit, aki kimondhatatlan szeretettel segíteni akar Önöknek.

Reméljük és imádkozunk, hogy hamarosan szintén a fügefa alatt találtassanak, hogy Önöket is a kígyók hétszeres, megkoronázott fiainak nevezhessék.

Ó Isten az Istenből,

Akiből, Aki által és Akire nézve vannak mindenek,

Dicsérjük és magasztaljuk a Nevedet,

Mindörökkön örökké.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,